Ekokuu.fi on toimin­nal­laan mukana edis­tämässä ekol­o­gisem­paa elämän­ta­paa maail­man­laa­juisek­si normiksi.

Valikoimi­imme pää­se­vien tuot­tei­den valmis­tuk­ses­sa on kiin­nitet­ty eri­ty­istä huomio­ta raa­ka-ainei­den alku­perään sekä siihen, miten tuot­teen elinkaari vaikut­taa ihmiseen ja ympäristöön. Luon­nonkos­meti­ikan käyt­tämi­nen ja ekol­o­gis­es­ti vas­tu­ulliselta yri­tyk­seltä ost­a­mi­nen on sekä ihmisen, että ympäristön hyv­in­voin­tia edis­tävä teko.

Valikoimme tarkoin myyn­ti­in hyväksyt­tävät tuot­teemme. Jokainen tuote käy läpi tarkan syynin siitä, onko kyseessä aidosti hoita­va luon­nonkos­meti­ikan tuote vai valitet­ta­van yleisek­si pal­jas­tunut viherpesu.

Kiin­nitämme tuote­va­likoimas­sa huomio­ta esimerkik­si seu­raavi­in asioihin:

 • Tuotepakkausten kier­rätet­tävyys
 • Tuot­tei­den raa­ka-aineet eli INCI-lista
 • Ympäristö­vaiku­tuk­set
 • Valmis­tuk­sen eettisyys
 • Koti­maisu­us
 • Veg­aanisu­us, curly girl ‑meto­di
 • Laatu

Arvomme näkyy lisäk­si esimerkik­si näin:

 • Suosimme Suomes­sa valmis­tet­tu­ja pakkaus­ma­te­ri­aale­ja lähetyksissämme
 • Pahvi­laatikoiden pakkaustäyt­teenä käytämme voima­pa­pe­ria tai kierrätyspaperia
 • Sul­jemme pakkauk­set paperiteip­il­lä vält­tääk­semme muovip­in­noit­teisia pakkausteippejä
 • Kier­rätämme jokaisen lähetyskun­toisen tukku­ti­lauk­sista tulleen pahvi­laatikon edelleen loppuasiakkaalle
 • Sähköi­nen kirjanpito
 • Varas­toin­ti­olo­suh­teet ovat ideaaliset kos­meti­ikalle, joten varas­to­hävikkiä ei synny

Ekokuu.fi on Suomen Ekoyrit­täjien jäsen sekä mukana Plan­et Com­pa­nyn kestävän kehi­tyk­sen yritysteko-ohjelmassa.

Plan­et Com­pa­nyn vas­tu­ullisu­ustekoi­hin voit tutus­tua tästä linkistä.

Ekokuu.fi verkkokau­pan omis­taa Loimu Cosmetics

Y‑tunnus 3186679–8