Ekokuu.fi on toi­min­nal­laan muka­na edis­tä­mäs­sä eko­lo­gi­sem­paa elä­män­ta­paa maa­il­man­laa­jui­sek­si normiksi.

Vali­koi­miim­me pää­se­vien tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta raa­ka-ainei­den alku­pe­rään sekä sii­hen, miten tuot­teen elin­kaa­ri vai­kut­taa ihmi­seen ja ympä­ris­töön. Luon­non­kos­me­tii­kan käyt­tä­mi­nen ja eko­lo­gi­ses­ti vas­tuul­li­sel­ta yri­tyk­sel­tä osta­mi­nen on sekä ihmi­sen, että ympä­ris­tön hyvin­voin­tia edis­tä­vä teko.

Vali­koim­me tar­koin myyn­tiin hyväk­syt­tä­vät tuot­teem­me. Jokai­nen tuo­te käy läpi tar­kan syy­nin sii­tä, onko kysees­sä aidos­ti hoi­ta­va luon­non­kos­me­tii­kan tuo­te vai vali­tet­ta­van ylei­sek­si pal­jas­tu­nut viherpesu.

Kiin­ni­täm­me tuo­te­va­li­koi­mas­sa huo­mio­ta esi­mer­kik­si seu­raa­viin asioihin:

 • Tuo­te­pak­kaus­ten kierrätettävyys
 • Tuot­tei­den raa­ka-aineet eli INCI-lista
 • Ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set
 • Val­mis­tuk­sen eettisyys
 • Koti­mai­suus
 • Vegaa­ni­suus, cur­ly girl ‑meto­di
 • Laa­tu

Arvom­me näkyy lisäk­si esi­mer­kik­si näin:

 • Suo­sim­me Suo­mes­sa val­mis­tet­tu­ja pak­kaus­ma­te­ri­aa­le­ja lähetyksissämme
 • Pah­vi­laa­ti­koi­den pak­kaus­täyt­tee­nä käy­täm­me voi­ma­pa­pe­ria tai kierrätyspaperia
 • Sul­jem­me pak­kauk­set pape­ri­tei­pil­lä vält­tääk­sem­me muo­vi­pin­noit­tei­sia pakkausteippejä
 • Kier­rä­täm­me jokai­sen lähe­tys­kun­toi­sen tuk­ku­ti­lauk­sis­ta tul­leen pah­vi­laa­ti­kon edel­leen loppuasiakkaalle
 • Säh­köi­nen kirjanpito
 • Varas­toin­tio­lo­suh­teet ovat ide­aa­li­set kos­me­tii­kal­le, joten varas­to­hä­vik­kiä ei synny

Ekokuu.fi on Suo­men Eko­y­rit­tä­jien jäsen sekä muka­na Pla­net Com­pa­nyn kes­tä­vän kehi­tyk­sen yritysteko-ohjelmassa.

Pla­net Com­pa­nyn vas­tuul­li­suus­te­koi­hin voit tutus­tua täs­tä linkistä.

Ekokuu.fi verk­ko­kau­pan omis­taa Loi­mu Cosmetics

Y‑tunnus 3186679–8