Täy­tyy tun­nus­taa, että yllä­tyin ja petyin pahas­ti kun luin Green­peacen PFC-yhdis­tei­tä kar­toit­ta­van rapor­tin tulok­sia. Luu­lin, että yri­tyk­set ovat teh­neet kaik­ken­sa luo­puak­seen näis­tä yhdis­teis­tä, aivan kuten ne ovat aiem­min luvan­neet. Oli todel­li­nen pet­ty­mys tode­ta, että 40 tes­taa­mas­tam­me tuot­tees­ta yhdes­tä­tois­ta löy­tyi myr­kyl­li­siä PFOA-yhdis­tei­tä.

Me kaik­ki, mukaan lukien teol­li­suus ja päät­tä­jät, olem­me jo pit­kään tien­neet, että PFC-yhdis­teet ovat hitaas­ti hajoa­via, ihmis­ten ja eläin­ten kudok­siin ker­ty­viä ja myr­kyl­li­siä.

Lähes kaik­ki ulkoi­lu­va­rus­te­val­mis­ta­jat ovat ilmoit­ta­neet, ettei­vät ne enää käy­tä näi­tä yhdis­tei­tä. Onkin usko­mat­to­man omi­tuis­ta, että nii­tä yhä löy­tyy niin monis­ta tuot­teis­ta.

Olin eri­tyi­sen masen­tu­nut sii­tä, että kol­mes­sa nel­jäs­tä Haglöf­sin tuot­tes­ta löy­tyi PFC-yhdis­tei­tä. Yhdes­tä Haglöf­sin val­mis­ta­mas­ta ken­gäs­tä löy­tyi erit­täin suu­ria mää­riä PFOA-yhdis­tet­tä.

Myr­kyl­li­set ken­gät takai­sin kaup­po­hin

Ruot­sis­sa Haglöfs rea­goi nopeas­ti ja pyy­si palaut­ta­maan myrk­ky­ken­gät takai­sin kaup­poi­hin. Tämä ei kui­ten­kaan rii­tä.

Mah­dol­li­sia PFC-yhdis­tei­tä sisäl­tä­viä tuot­tei­ta on luke­mat­to­mis­sa kau­pois­sa eri puo­lil­la maa­il­maa.

Haglöfs ker­too luo­pu­neen­sa pit­kä­ket­juis­ten fluo­ri­hii­li­ve­ty­jen käy­tös­tä ja siir­ty­neen­sä lyhyt­ket­jui­siin yhdis­tei­siin, mut­ta tämä­kään ei rat­kai­se ongel­maa. Tie­däm­me, että myös lyhyt­ket­jui­set fluo­ri­hii­li­ve­dyt ovat erit­täin pysy­viä ja jot­kin näis­tä voi­vat eli­mis­tös­sä muut­tua PFAS-yhdis­teik­si.

Haglöfs on Poh­jois­mais­sa suu­ri ja tun­net­tu tuo­te­merk­ki, joka tavoit­te­lee joh­ta­van ympä­ris­töbrän­din mai­net­ta. Tämä on mah­do­ton­ta niin kau­an kuin he käyt­tä­vät PFC-yhdis­tei­tä.

detox_gp

Yhtei­nen ongel­ma vie­lä suku­pol­vien pääs­tä

Ongel­ma ei kui­ten­kaan kos­ke vaan Haglöf­siä vaan kaik­kia yhtä­tois­ta ulkoi­lu­va­rus­te­val­mis­ta­jaa, joi­den tuot­tei­ta tes­ta­sim­me. Ongel­ma on suu­ri ja se on jat­ku­nut aivan lii­an kau­an. Yri­tys­ten on aika ottaa lusik­ka kau­nii­seen käteen­sä ja rat­kais­ta ongel­ma.

Kyse on kemi­kaa­leis­ta, joi­ta me, lap­sem­me ja lap­sen­lap­sem­me jou­dum­me kan­ta­maan kehos­sam­me ja joi­den kes­kel­lä jou­dum­me elä­mään. Tie­däm­me, että aina­kin osa PFC-yhdis­teis­tä aiheut­taa kehi­tys­häi­riöi­tä, kas­vat­taa syö­pä­ris­kiä sekä hait­taa ihmi­sen hor­mo­ni­toi­min­taa.

Jot­kut yri­tyk­set ovat jo eden­neet pit­käl­le PFC-yhdis­teis­tä luo­pu­mi­ses­sa. Esi­mer­kik­si Fjäll­rä­ven ja Pára­mo ovat jo onnis­tu­neet pois­ta­maan nämä kemi­kaa­lit tuot­teis­taan. Pára­mo oli ensim­mäi­nen ulkoi­lu­va­rus­te­val­mis­ta­ja, joka alle­kir­joit­ti vaa­ti­mam­me Detox-sitou­tu­mi­sen. Ja jopa yksi Haglöf­sin rep­pu läpäi­si tes­tim­me.

Me vaa­dim­me, kuten yli 200 tut­ki­jaa 38 eri maas­ta, että kai­kis­ta PFC-yhdis­teis­tä on luo­vut­ta­va. Ulkoi­lu­vaa­te­val­mis­ta­jat ovat jo vuo­si­kausia käyt­tä­neet näi­tä ter­vey­del­le ja ympä­ris­töl­le vaa­ral­li­sia yhdis­tei­tä, nyt on aika luo­pua niis­tä.

Olem­me jo aiem­min yhdes­sä onnis­tu­neet pai­nos­ta­maan H&M:ää ja Zaraa luo­pu­maan hai­tal­lis­ten kemi­kaa­lien käy­tös­tä. Nyt on ulkoi­lu­vaa­te­val­mis­ta­jien vuo­ro.

The­re­se Jacob­son
Eko­tok­si­ko­lo­gi
Green­peace