Ham­mas­lan­kaa suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si päi­vit­täin. Monel­le se on var­si­nais­ta pak­ko­pul­laa. Tämän tie­don jäl­keen hom­ma saat­taa tun­tua entis­tä­kin vas­ten­mie­li­sem­mäl­tä.

Kemi­kaa­li­tut­ka lähet­ti kyse­lyn useal­le ham­mas­lan­ka­val­mis­ta­jal­le. Vies­tin aihee­na oli­vat ham­mas­lan­gan PFC-yhdis­teet tai eri­tyis­tä huol­ta aiheut­ta­via yhdis­teet. Kulut­ta­jil­la on EU:n REACH-ase­tuk­sen mukaan oikeus saa­da tie­to 45 päi­vän sisäl­lä kysy­myk­sen esit­tä­mi­ses­tä.

Erit­täin hai­tal­li­sia ainei­ta

Kemi­kaa­li­tut­ka sai vas­tauk­sen vain yhdel­tä ham­mas­lan­ka­val­mis­ta­jal­ta. Vies­tiin vas­ta­si Col­ga­te-Pal­mo­li­ve, joka ker­toi avoi­mes­ti ham­mas­lan­ko­jen val­mis­tuk­seen käy­te­tyis­tä kemi­kaa­leis­ta.

Col­ga­te Total ‑tuo­te­mer­kin alla myy­tä­vät ham­mas­lan­gat sisäl­tä­vät PTFE-kui­tua (= Teflo­nia) eli polyfluo­rat­tu­ja ainei­ta (PFC). Elmex-ham­mas­lan­ka ei ole sisäl­tä­nyt PFC-yhdis­tei­tä vuo­des­ta 2012 läh­tien.

Poly­tet­rafluo­rie­tee­ni (PTFE) on poly­mee­ri, jota käy­te­tään kaik­kien Col­ga­te Total ‑ham­mas­lan­ko­jen val­mis­tuk­ses­sa.

Col­ga­te-Pal­mo­li­ve Kulut­ta­ja­pal­ve­lu

 

PTFE:n tun­ne­tuin kaup­pa­ni­mi on Teflon. Teflo­nin kehit­tä­nyt ja paten­toi­nut kemia­ny­ri­tys, DuPont, piti kah­den­kym­me­nen vuo­den ajan oma­na tie­to­naan, että olen­nai­nen teflo­nin val­mis­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vä kom­po­nent­ti, perfluo­ro-oktaa­ni­hap­po eli PFOA, on hai­tal­li­nen ihmi­sil­le ja ympä­ris­töl­le. DuPon­tin teh­taat ovat sai­ras­tut­ta­neet USA:ssa tuhan­sia työn­te­ki­jöi­tä ja 70 000 ihmis­tä on juo­nut tie­tä­mät­tään PFOA:n saa­tu­nut­ta vet­tä.

PFC-yhdis­teet hajoa­vat luon­nos­sa todel­la hitaas­ti. PFC-yhdis­teet ovat levin­neet laa­jan käy­tön myö­tä kaik­kial­le ympä­ris­tööm­me.

Kil­pi­rau­ha­nen ja lisään­ty­mis­ky­ky vaa­ras­sa

PFC-yhdis­teet lukeu­tu­vat hai­tal­li­sim­pien ainei­den jouk­koon, joi­ta vie­lä saa vie­lä lail­li­ses­ti olla tuot­teis­sa. Koh­ta asia voi olla toi­sin, sil­lä EU val­mis­te­lee par­hail­laan lain­sää­dän­töä, joka rajoit­tai­si PFC-yhdis­tei­den käyt­töä kulut­ta­ja­tuot­teis­sa.

Täl­lä het­kel­lä ainet­ta on lukui­sis­sa kulut­ta­ja­tuot­teis­sa: pöy­tä­lii­nois­sa, ulkoi­lu­vaat­teis­sa, suk­si­va­hois­sa, soh­vien ja teks­tii­lien käsit­te­lyis­sä, elekr­to­nii­kas­sa ja jopa ruo­ka­pak­kauk­sis­sa. USA:ssa aineen käyt­tö ruo­ka­pak­kauk­sis­sa on hil­jat­tain kiel­let­ty.

PCF-yhdis­tei­den saan­tiin vai­kut­ta­vat yksi­löl­li­set elä­män­ta­vat ja altis­tuk­sen mää­rä ja laa­tu.

Teflo­nis­ta val­mis­te­tun tai PCF-pitoi­sel­la vahal­la käsi­tel­lyn ham­mas­lan­kan koh­dal­la mer­kit­tä­vää on tuot­teen käy­tön sään­nöl­li­syys ja se, että ainet­ta lai­te­taan suo­raan suu­hun ja han­ga­taan. Merk­kius­kol­li­nen ham­mas­lan­gan käyt­tä­jä saat­taa käyt­tää samaa tuo­tet­ta vuo­si­kym­me­niä.

Han­ga­tes­sa lan­ka ris­paan­tuu ja vahaa jää ham­pai­siin, jois­ta se kul­keu­tuu suo­raan ruu­an­su­la­tus­ka­na­vaan. Ham­mas­lan­gan päi­vit­täis­tä käyt­töä suo­si­tel­laan jo lap­sil­le­kin.

Kor­keat veren PFOA-pitoi­suu­det on yhdis­tet­ty tut­ki­muk­sis­sa kor­ke­aan koles­te­ro­liin, kil­pi­rau­ha­son­gel­miin ja alen­tu­nee­seen hedel­mäl­li­syy­teen.

Parem­pia vaih­toeh­to­ja

Teflo­nis­ta val­mis­tet­tu­jen Col­ga­te-ham­mas­lan­ko­jen lisäk­si myös Oral‑B Gli­de -ham­mas­lan­ka on val­mis­tet­tu poly­tet­rafluo­rie­tee­nis­tä eli Teflo­nis­ta. Ham­mas­lan­ko­jen pak­kauk­sis­sa ei tar­vit­se ker­toa lan­gan val­mis­tus­ma­te­ri­aa­lia tai sen vaha­kä­sit­te­lyn sisäl­tä­miä kemi­kaa­le­ja. Näin ollen myös muut ham­mas­lan­gat voi­vat sisäl­tää PFC-yhdis­tei­tä.

Kemi­kaa­li­tut­ka ei saa­nut vas­taus­ta esi­mer­kik­si Jor­dan-ham­mas­lan­koi­hin liit­tyen. Kysei­sel­lä mer­kil­lä on myös val­kai­se­via ainei­ta sisäl­tä­vä ham­mas­lan­ka, jon­ka aineo­sis­ta oli­si kulut­ta­jan kan­nal­ta kiin­nos­ta­vaa saa­da lisä­tie­toa.

Kemi­kaa­li­tut­ka suo­sit­te­lee käyt­tä­mään ham­mas­lan­ko­ja, jot­ka sisäl­tä­vät vähem­män hai­tal­li­sia kemi­kaa­le­ja.

Vaih­toeh­toi­na ovat

  • vahaa­ma­ton nylon-lan­ka
  • mehi­läis­va­hal­la käsi­tel­ty lan­ka
  • fluo­ri­kä­si­tel­ty lan­ka
  • ham­mas­vä­li­har­jat

hammaslanka

Läh­teet:
Val­mis­ta­jan lähet­tä­mä vies­ti
THL-fluo­ra­tut yhdis­teet
Wiki­pe­dia — Teflon
New York Times