Nyky­ään useat ihmi­set kär­si­vät uupumus‑, stres­si- ja kipuoi­reis­ta, joi­hin ei löy­de­tä tark­kaa syy­tä vaan anne­taan diag­noo­sik­si jokin oireyh­ty­mä kuten fibro­my­al­gia tai kroo­ni­nen väsy­my­soi­reyh­ty­mä (CFS).

Esi­mer­kik­si fibro­my­al­gi­aa sai­ras­taa Ter­veys­kir­jas­ton mukaan 2–4% väes­tös­tä, mikä tar­koit­taa Suo­men tasol­la noin 150 000 ihmis­tä. Se näh­dään pit­kä­kes­toi­sen fyy­si­sen tai psyyk­ki­sen rasi­tuk­sen aiheut­ta­ma­na kipu- ja uupu­mus­ti­la­na, jos­ta eli­mis­tö ei palau­du. Usein sai­ras­tu­mi­nen voi­daan yhdis­tää johon­kin tiet­tyyn lau­kai­se­vaan teki­jään, kuten ras­kaa­seen työ­ru­pea­maan tai muu­hun sairastumiseen.

Ylei­nen aja­tus on, että paran­ta­vaa hoi­toa ei ole. Täten hoi­to kes­kit­tyy elin­ta­po­jen koko­nais­val­tai­seen paran­ta­mi­seen sekä eri­lai­siin lääk­kei­siin (kipu­lääk­keet, masen­nus­lääk­keet), joil­la yri­te­tään nos­taa elintasoa.

Täs­sä artik­ke­lis­sa esit­te­len uut­ta tie­toa, jon­ka mukaan näis­tä sai­rauk­sis­ta kär­si­vil­lä poti­lail­la oli­si sel­kei­tä ongel­mia suo­lis­tos­sa ja solu­jen ener­gian­tuo­tan­nos­sa. Samal­la esi­tet­te­len luon­nol­li­sia kei­no­ja, jot­ka voi­si­vat aut­taa näi­hin sairauksiin.


1. Uupu­musoi­reyh­ty­mien piir­tei­tä: Alen­tu­nut aineenvaihdunta

Fibro­my­al­gia­po­ti­lail­la on havait­tu ter­vei­siin ihmi­siin ver­rat­tu­na lukui­sia aineen­vaih­dun­nal­li­sia muutoksia:

- alem­pi perus­ai­neen­vaih­dun­nan taso (30% alle normaalin)
— alem­pi herää­mis­ruu­miin­läm­pö (0,6 celciusas­tet­ta alle normaalin)
— alem­pi ener­gian­tuo­tan­to eri solu­tyy­peis­sä (mm. val­ko­so­lut ja iho)
— samo­ja eli­mis­tön muu­tok­sia kuin kil­pi­rau­ha­sen vajaatoiminnassa

Ame­rik­ka­lais­lää­kä­ri John C. Lowe on nos­ta­nut fibro­my­al­gia­po­ti­lai­den aineen­vaih­dun­taa ter­vei­den ihmis­ten tasol­le anta­mal­le heil­le jät­tian­nok­sia kil­pi­rau­has­hor­mo­nia (T3). Osa poti­lais­ta para­ni niin hyvin, että he eivät enää täyt­tä­neet fibro­my­al­gian diag­nos­ti­sia kriteereitä.

Tämä viit­taa sii­hen, että alen­tu­nut aineen­vaih­dun­ta on ole­tet­ta­vas­ti kes­kei­nen teki­jä fibro­my­al­gian oirei­den taus­tal­la, aina­kin usei­den poti­lai­den kohdalla.


2. Uupu­musoi­reyh­ty­mien piir­tei­tä: Ongel­mia suolistossa

Mark Pimen­te­lin tut­ki­mus­ryh­mä havait­si, että kai­kil­la (100%) hei­dän tut­ki­mis­taan fibro­my­al­gia­po­ti­lais­ta oli viit­tei­tä ohut­suo­len bak­tee­rien lii­ka­kas­vus­ta. Muut­kin tut­ki­muk­set puol­ta­vat fibro­my­al­gia­po­ti­lai­den suo­lis­to-ongel­mien yleisyyttä.

Toi­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa CFS-poti­lail­la havait­tiin ole­van ‘vuo­ta­va suo­li’, ja huo­lel­li­nen ter­veys­ruo­ka­va­lio ravin­to­li­sien kera vähen­si ongel­maa lie­vit­täen samal­la monien poti­lai­den oirei­ta huo­mat­ta­vas­ti. Myös jois­ta­kin mai­to­hap­po­bak­tee­reis­ta on havait­tu hyö­tyä oireisiin.

Espan­ja­lais­tut­ki­jat myös havait­si­vat glu­tee­nit­to­man ruo­ka­va­lion aut­ta­van osaa fibro­my­al­gia­po­ti­lais­ta suu­res­ti, vaik­ka kenel­lä­kään poti­lais­ta ei ollut­kaan kelia­ki­aa. Glu­tee­nit­to­man ruo­ka­va­lion hyö­dyt eivät tosin vält­tä­mät­tä lii­ty­kään glu­tee­niin, vaan kyse voi olla esi­mer­kik­si vil­jo­jen tiet­ty­jen hii­li­hy­draat­tien aiheut­ta­mis­ta ongelmista.

On mah­dol­lis­ta, että suo­lis­ton ongel­mat ovat yksi syy mata­lan aineen­vaih­dun­nan taus­tal­la. Eläin­ko­keis­sa on havait­tu, että suo­lis­to­bak­tee­rien osat voi­vat veren­kier­toon jou­tues­saan aiheut­taa tuleh­dus­ta, joka häi­rit­see solu­jen ener­gian­tuo­tan­toa ympä­ri kehoa.

intestinal

3. Mah­dol­li­sia kei­no­ja elä­män­laa­dun parantamiseen

Alla on esi­tel­ty kei­no­ja, jot­ka saat­ta­vat tukea aineen­vaih­dun­taa ja olla täten hyö­dyk­si fibro­my­al­gias­ta tai muis­ta uupu­musoi­reyh­ty­mis­tä kär­si­vil­le ihmisille.


3.1. Hyvä ruo­ka­va­lio:
Ros­ka­ruo­an jät­tä­mi­nen ja laa­duk­kaan, luon­nol­li­sen ruo­an päi­vit­täi­nen syö­mi­nen on uupu­mus­sai­rauk­sis­ta kär­si­vil­le var­mas­ti tar­peel­li­nen valinta.

Tau­rii­ni ja mai­to­hap­po­bak­tee­rit saat­ta­vat tukea tuleh­duk­sen hil­lit­se­mis­tä ja eli­mis­tön ener­gian­tuo­tan­toa, mut­ta tut­ki­mus­näyt­töä on lähin­nä eläinkokeista.


3.2. Ubi­ki­no­ni eli koent­syy­mi Q10:
Vii­me vuo­si­na on jul­kais­tu usei­ta alus­ta­via tut­ki­muk­sia, jois­sa kysei­nen ravin­to­li­sä on nor­ma­li­soi­nut fibro­my­al­gia­po­ti­lai­den aineen­vaih­dun­nal­li­sia piir­tei­tä ja vähen­tä­nyt oirei­ta huo­mat­ta­vas­ti. Annos on ollut 100mg kol­mes­ti päivässä.

Toh­to­ri Tolo­nen on kir­joit­ta­nut aihees­ta koos­tei­ta, jot­ka ovat mark­ki­noi­vas­ta tyy­lis­tään huo­li­mat­ta mel­ko hyviä: Ubi­ki­no­ni (Koent­syy­mi Q10) & Fibro­my­al­gia ja ubi­ki­no­ni (koent­syy­mi Q10)

 

3.3. Valoa ihol­le: Valon punai­sel­la ja lähi-infra­pu­nao­suu­del­la on havait­tu myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia eri kudos­ten ener­gian­tuo­tan­toon. Kysees­sä on nopeas­ti kas­va­va tut­ki­muk­sen koh­de, jos­ta saam­me vie­lä kuul­la lähitulevaisuudessa.

Ensim­mäi­set kuvauk­set heh­ku­lamp­pu­te­ra­pian käy­tös­tä kroo­ni­sen uupu­muk­sen ja lukui­sien mui­den sai­rauk­sien hoi­dos­sa löy­ty­vät noin 110 vuo­den takaa. Vii­me vuo­si­na on myös jul­kais­tu usei­ta tut­ki­muk­sia laser­va­lon käy­tös­tä muun muas­sa fibro­my­al­gian ja kil­pi­rau­ha­sen vajaa­toi­min­nan hoi­dos­sa, ja tulok­set ovat hyvin mieluisia:

- Turk­ki­lais­tut­ki­muk­ses­sa lähi-infra­pu­na aut­toi fibro­my­al­gia­po­ti­lai­ta moniin oirei­siin parem­min kuin lume­lää­ke, ja lisäk­si vai­ku­tus kipuun ja uupu­muk­seen oli parem­pi kuin amitriptyliini-lääkkeellä.

- Bra­si­lia­lais­tut­ki­muk­ses­sa 48% kil­pi­rau­has­po­ti­lais­ta pys­tyi lähi-infra­pu­nan ansios­ta lopet­ta­maan tyrok­sii­ni­lää­ki­tyk­sen koko­naan — muil­la hoi­to­muo­doil­la ei vas­taa­van­lai­sia tulok­sia ole saatu.

Monet ihmi­set ovat osta­neet mm. läm­pö­lamp­pu­ja tai tava­ra­ta­lo­jen koh­dis­tet­tu­ja halo­gee­ni­lamp­pu­ja ja rapor­toi­neet nii­den paran­ta­van voin­tia. Suo­raa tie­teel­lis­tä näyt­töä niis­tä ei kui­ten­kaan ole, vaan tut­ki­muk­set on yleen­sä teh­ty LED- tai laservaloilla.

(Huom! Ener­gian­sääs­tö­lam­put ja infra­pu­na­sau­nat eivät auta tähän tar­koi­tuk­seen, sil­lä niis­tä puut­tuu lähi-infrapuna.)

osram-lamput

On mah­dol­lis­ta, että tule­vai­suu­des­sa lukui­sia sai­rauk­sia hoi­de­taan valol­la. Ei ole vie­lä täy­sin sel­vää, toi­mi­vat­ko tava­ra­ta­lo­jen lam­put vai tar­vi­taan­ko laser- tai LED-valoa.


3.4. Vuo­ro­kausi­ryt­mi:
Nykyih­mi­set kär­si­vät yhä useam­min vink­sah­ta­nees­ta vuo­ro­kausi­ryt­mis­tä. Huo­no vuo­ro­kausi­ryt­mi esi­mer­kik­si vuo­ro­työn seu­rauk­se­na on yhdis­tet­ty tut­ki­muk­sis­sa mm. liha­vuu­teen, kil­pi­rau­ha­son­gel­miin ja syöpään.

Edis­tääk­se­si sisäi­sen kel­lo­si toi­min­taa muis­ta naut­tia riit­tä­vä annos päi­vän­va­loa herää­mi­sen jäl­keen. Illal­la ei myös­kään kan­na­ta teh­dä näyt­tö­pää­te­työ­tä, mut­ta mikä­li et voi luo­pua tie­to­ko­nees­ta, han­ki Flux-ohjel­ma, joka muut­taa näyt­tö­si illal­la punasävyiseksi.


3.5. Stres­sin ja lii­an työn­teon vält­tä­mi­nen:
Uupu­mi­nen lii­te­tään usein lii­al­li­seen urhei­luun ja mui­hin uuvut­ta­viin elä­män­ta­poi­hin. Sen sijaan esi­mer­kik­si sopi­van joo­gan har­ras­ta­mi­nen on yhdis­tet­ty fibro­my­al­gia­oi­rei­den lievenemiseen.


3.6. Ihmis­suh­teet ja kos­ke­tus:
Eri­tyi­ses­ti stres­sis­tä, ahdis­tuk­ses­ta ja vaka­vis­ta sai­rauk­sis­ta kär­si­vil­lä poti­lail­la hyvä sosi­aa­li­nen tuki voi olla kul­la­nar­voi­nen apu ylei­sen hyvin­voin­nin kannalta.

Myös tur­val­li­nen ihmis­kos­ke­tus voi olla avuk­si stres­sis­tä kär­si­vil­le ihmi­sil­le, sil­lä kevyen hie­ron­nan on rapor­toi­tu alen­ta­van ahdis­tus­po­ti­lai­den ahdis­tus­ta ja paran­ta­van hei­dän itse­tun­toa. Fibro­my­al­gi­aan on tut­kit­tu eri­tyi­ses­ti myofascial relea­se ‑lihas­kal­vo­hie­ron­taa.


3.7. Har­kit­se myös lää­kä­riä:
Elin­ta­po­jen paran­ta­mi­nen ja eri­lai­set vaih­toeh­to­me­ne­tel­mät voi­vat olla tär­kei­tä teki­jöi­tä ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä, mut­ta on myös tilan­tei­ta jois­sa lää­ke­tie­teel­li­nen apu on tar­peen. On esi­mer­kik­si aina mah­dol­lis­ta, että vai­vo­jen taus­tal­ta pal­jas­tuu eli­mel­li­nen sai­raus kuten kil­pi­rau­ha­sen vajaa­toi­min­ta tai jokin har­vi­nai­sem­pi vaiva.

Läh­teet:

Tämän artik­ke­lin poh­ja­na on käy­tet­ty seu­raa­vaa blo­gi­kir­joi­tus­ta, jos­sa on aihee­seen liit­ty­vät tut­ki­mus­viit­teet (yli 130 tie­teel­lis­tä vii­tet­tä) sekä laa­jem­paa poh­din­taa aiheen ympäriltä:

Valt­sun ter­veys­blo­gi — Fibro­my­al­gian ja CFS:n oirei­den taus­tal­la on ener­gia-aineen­vaih­dun­nan häiriö

Face­book: Valt­sun terveysblogi

Ter­vei­sin Valtsu

Vas­tuu­va­paus­lause­ke:

Tämä artik­ke­li edus­taa kir­joit­ta­jan hen­ki­lö­koh­tais­ta näke­mys­tä aihees­ta, eikä sitä tule ottaa lää­ke­tie­teel­li­se­nä ohjee­na. Kir­joi­tus ei siis kor­vaa lää­kä­rin suo­rit­ta­maa tut­ki­mus­ta tai kou­lu­te­tun ammat­ti­lai­sen anta­maa lää­ke­tie­teel­lis­tä neu­von­taa tai hoi­toa. Esi­tet­ty­jen ideoi­den nou­dat­ta­mi­nen on myös täy­sin luki­jan omal­la vastuulla.