Ihmi­set, jot­ka eivät jak­sa tih­rus­taa INCI-lis­to­ja ja sukel­taa EU:n kemi­kaa­li­tie­to­kan­taan, kysy­vät usein, mitä kos­me­tii­kan aine­so­sia kan­nat­tai­si aina­kin vält­tää.

Triklo­saa­ni, eli triclo­san, on ehdot­to­mas­ti yksi väl­tet­tä­vis­tä aineis­ta.

Säi­lön­tä- ja anti­mik­ro­bi­se­na ainee­na käy­tet­ty triklo­saa­ni voi aiheut­taa sil­mä­vau­rioi­ta ja on ihoa ärsyt­tä­vää. Lisäk­si aine on poten­ti­aa­li­nen hor­mo­ni­häi­rit­si­jä.

Nämä ovat vie­lä pie­niä hait­to­ja, ver­rat­taen seu­raa­vaan: triklo­saa­nin käy­töl­lä voi olla tap­pa­via seu­rauk­sia.

Uhka ihmis­kun­nal­le

Triklo­saa­nin käyt­tö on tut­ki­muk­sis­sa yhdis­tet­ty anti­bioot­ti­re­sis­tent­tien bak­tee­ri­kan­to­jen syn­tyyn. Esi­mer­kik­si vie­mä­reis­tä on löy­det­ty anti­bioo­teil­le resis­tent­te­jä bak­tee­ri­kan­to­ja, joi­den syn­tyyyn kos­me­tii­kan triklo­saa­ni on voi­nut myö­tä­vai­kut­taa.

Anti­bioot­ti­re­sis­tent­tien bak­tee­ri­kan­to­jen syn­ty on yksi ihmis­kun­nan suu­rim­mis­ta uhka­ku­vis­ta. Kun anti­bioo­tit eivät enää pure, seu­rauk­se­na voi olla ihmis­ten kuo­le­mi­nen nyky­ään hel­pos­ti hoi­det­ta­vis­sa ole­viin sai­rauk­siin.

Triklo­saa­ni­pi­toi­suu­den tur­val­li­nen raja vesis­töis­sä on arvioi­tu ole­van erit­täin alhai­nen. Triklo­saa­ni on ympä­ris­tös­sä hyvin pysy­vä aine. Ruot­sa­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa kor­kei­ta pitoi­suuk­sia triklo­saa­nia löy­tyi äidin­mai­dos­ta sekä vesis­töis­tä.

Yksi 0,3 % triklo­saa­nia sisäl­tä­vä ihon­puh­dis­tus­tuo­te riit­tää pilaa­maan 2 met­riä syvän, kilo­met­rin pit­kän ja 250 m leveän vesi­mas­san.

Triklo­saa­nia sisäl­tä­viä tuot­tei­ta käy­te­tään Suo­mes­sa arviol­ta 10 000 kg vuo­des­sa.

Triklo­saa­nia sisäl­tä­viä kos­me­tiik­ka­tuot­tei­ta

Vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten triklo­saa­nia oli suur­ten yri­tys­ten val­mis­ta­mis­sa ham­mas­tah­nois­sa ja suu­ve­sis­sä. Kovan kri­tii­kin vuok­si aine on ilmei­ses­ti pois­tet­tu suun hoi­toon tar­koi­te­tuis­ta tuot­teis­ta. Nopeal­la inter­net-etsin­näl­lä Kemi­kaa­li­tut­ka ei onnis­tu­nut löy­tä­mään yhtään triklo­saa­nia sisäl­tä­vää suun hygie­ni­aan tar­koi­tet­tua tuo­tet­ta.

Triklo­saa­nia löy­tyi kui­ten­kin yllät­tä­vis­tä tuot­teis­ta. Kyseis­tä ainet­ta on jopa ihol­le jätet­tä­vis­sä tuot­teis­sa, kuten kas­vo­voi­teis­sa ja deo­do­ran­teis­sa.

Lisäk­si ainet­ta löy­tyy pois­huuh­del­ta­vis­ta tuot­teis­ta, kuten sham­pois­ta, gee­leis­tä. Ainet­ta käy­te­tään myös lem­mi­keil­le tar­koi­te­tuis­sa tuot­teis­sa.

Aineen tie­de­tään ole­van hyvin hai­tal­li­nen monin tavoin, mut­ta hen­gi­tet­ty­nä aineen vai­ku­tuk­sis­ta ter­vey­teen ei ole lain­kaan tut­ki­mus­tie­toa. Aineen käyt­tö suih­ku­tet­ta­vis­sa tuot­teis­sa on siis täy­sin arpa­pe­liä.

Kiin­nos­ta­vaa on, että kysei­siä tuot­tei­ta mai­nos­te­taan tur­val­li­sik­si vaih­toeh­doik­si. “Haus­ka” esi­merk­ki tuot­tees­ta on Der­ma­lo­gican Envi­ron­men­tal cont­rol deo­do­rant. Kulut­ta­jan vas­tuul­le jää INCI-lis­tan tih­rus­ta­mi­nen ja tuot­teen nimen mer­ki­tyk­sen sel­vit­tä­mi­nen.dermalogica_deo

 

 • Ave­ne Gent­le Make-up Remo­ver 125 ML  ‑sil­mä­mei­kin­pois­toai­ne
 • Avè­ne Sha­ving Foam 200 ml
 • Acca Kap­pa Whi­te Moss Spray Deo­do­rant­ti 125 ml
 • Acca Kap­pa Deo­do­rant spray 125ml
 • Bio Spa — Roll-on deo­do­rant­ti
 • Camil­len 60 Fudes Cre­me
 • Cla­rins Smooth Sha­ve Foa­ming Gel
 • Cla­rins Super Res­to­ra­ti­ve Night Wear
 • Der­ma­lo­gica envi­ron­men­tal cont­rol deo­do­rant
 • Der­ma­lo­gica Anti-Bac Skinwash
 • Der­ma­lo­gica Medi­bac Skin Puri­fying Wipes
 • Euro­fa Anti­hair­loss sham­poo
 • Euro­fa Refres­hing & oil cont­rol sham­poo
 • Fore­ver Aloe ever ‑shield deo­do­rant­ti
 • Gojo Anti­bac Fra­grance Free with Triclo­san — käsien­pe­su­nes­te
 • Isis Phar­ma Teen Derm Aqua (250 ml) — Puh­dis­tus­ve­si ärty­neel­le ihol­le
 • Isis Phar­ma Teen Derm K (30 ml) — Kos­teut­ta­va voi­de ras­voit­tu­van ihon hoi­toon.
 • Police Spray Deo for men ‑deo­do­rant­ti
 • Nus­kin EPOCH ‑deo­do­rant­ti
 • Pro­Me­dic — Anti­mik­ro­bi­nen nes­te­saip­pua
 • Pure­derm Exfo­lia­ting Foot Mask — ihoa kuo­ri­vat sukat
 • BION BLACK­HEAD & WHI­TE­HEAD CONT­ROL­LER 36 ml
 • Exu­viance Cla­ri­fying kas­vo­jen­puh­dis­tusai­ne

Triklo­saa­nia sisä­tä­viä lem­mik­kie­läin­tuot­tei­ta

 • Bio­far­mi Pet reme­dy mat­kaspray 15 ml
 • Ani­mo­lo­gy Pup­py Love Sham­poo 250ml
 • Trixie - kui­vas­ham­poo
 • Dr Sei­del Selee­ni Sham­poo
 • Dr Sei­del Kor­va­puh­dis­tusai­ne Koi­ril­le ja Kis­soil­le 75ml

HUOM.
Tuo­te­tie­dot haet­tu val­mis­ta­jien ja kaup­piai­den net­ti­si­vuil­ta. Jot­kin tuot­teet ovat voi­neet uudis­tua. Kulut­ta­jil­la voi kui­ten­kin olla hal­lus­saan van­hal­la koos­tu­muk­sel­la ole­via, triklo­saa­nia sisäl­tä­viä tuot­tei­ta.

Läh­teet:
Hel­sin­gin yli­opis­to
Ene­vie­no
Evi­ra
Science Direct
Triclo­san: A Widespread Envi­ron­men­tal Toxicant with Many Bio­lo­gical Effects
Anti­bio­tics and anti­bio­tic resis­tance in water envi­ron­ments