Voi­mas­sa 14.11.2018 alkaen

Yleis­tä verkkokaupasta

Ekokuu.fi verk­ko­kau­pan tuot­tei­ta myy ja verk­ko­kaup­paa yllä­pi­tää Loi­mu Cos­me­tics, Y‑tunnus 3186679–8. Myym­me tuot­tei­ta yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron. Pidä­täm­me oikeu­den hin­to­jen ja pos­ti­ku­lu­jen muutoksiin.

Tilaa­mi­nen ja tilausvahvistus

Tuot­teet tila­taan pää­sään­töi­ses­ti inter­ne­tin väli­tyk­sel­lä osoit­tees­ta www.ekokuu.fi ostos­ko­rin kaut­ta. Kaik­ki tilauk­set vah­vis­te­taan säh­kö­pos­til­la, jos­sa ilmoi­te­taan tilauk­sen hin­ta, toi­mi­tus­ku­lut sekä tila­tut tuot­teet. Tilaus­vah­vis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää säh­kö­pos­tio­soit­teen ilmoit­ta­mis­ta tilauk­sen yhtey­des­sä. Asia­kas sitou­tuu tar­kis­ta­maan jokai­sen tilauk­sen yhtey­des­sä kul­loin­kin voi­mas­sa ole­viin toi­mi­tus- ja sopi­museh­toi­hin. Sivuil­lam­me ole­van käyt­tä­jä­ti­lin kaut­ta voit tar­kas­taa tilauk­sen sisällön.

Mak­su­ta­vat

Tuot­teet ja nii­den pos­ti­ku­lut mak­se­taan tilauk­sen yhtey­des­sä. Verk­ko­kau­pas­sa voi­daan mak­saa seu­raa­vil­la mak­su­ta­voil­la: Nor­dea, Osuus­pank­ki, Dans­ke Bank, Lähi­Ta­pio­la, Aktia, Nooa, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, Sääs­tö­pan­kit, Han­dels­ban­ken, S‑Pankki, Ålands­ban­ken, kaik­ki suo­ma­lai­set mak­su­kor­tit, Mobi­le­pay sekä Col­lec­tor las­ku. Mak­sa­mi­nen ja luo­ton hake­mi­nen las­kul­le tapah­tuu Payt­rail Oyj:n sivus­ton kautta.

Mak­su­pal­ve­lu­tar­joa­ja

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Payt­rail Oyj (2122839–7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Payt­rail Oyj näkyy mak­sun saa­ja­na tiliot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aal­le. Payt­rail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toi­mi­lu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me otta­maan ensi­si­jai­ses­ti yhteyt­tä tuot­teen toimittajaan.

Payt­rail Oyj, y‑tunnus: 2122839–7

Inno­va 2
Luta­ko­nau­kio 7
40100 Jyväs­ky­lä
Puhe­lin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verk­ko­pan­kit

Verk­ko­pank­ki­mak­sa­mi­seen liit­ty­vän mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­taa Payt­rail Oyj (2122839–7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Käyt­tä­jän kan­nal­ta pal­ve­lu toi­mii aivan kuten perin­tei­nen verkkomaksaminenkin.

Toi­mi­tusai­ka

Pos­ti­tam­me tuot­teet mah­dol­li­sim­man pian ruuh­ka­pii­keis­tä riip­puen, kui­ten­kin useim­mi­ten seu­raa­van kah­den arki­päi­vän aika­na tilauk­ses­ta ja tilaus on peril­lä pake­tin koos­ta riip­puen 1–5 arki­päi­väs­sä. Ekokuu.fi ei ole vas­tuus­sa tilauk­sen peril­lä olon vii­väs­ty­mi­ses­tä sil­tä osin kun kyse on esi­mer­kik­si kul­je­tus­yri­tyk­sen kausit­tai­ses­ta vaihtelusta.

Tie­dos­sa ole­vis­ta poik­kea­vis­ta toi­mi­tus­ajois­ta tie­do­te­taan Ekokuu.fi verkkosivulla.

Toi­mi­tus­ta­pa ja toimituskulut

Toi­mi­tus­ku­lut sisäl­tä­vät pos­ti- ja pak­kaus­ku­lut. Voit kat­soa toi­mi­tus­ku­lut valit­tua­si ostos­ko­rin mak­su- ja toi­mi­tus­ta­van. Toi­mi­tam­me tilauk­set aina paket­ti­na jot­ta lähe­tys­tä voi seu­ra­ta lähe­tys­tun­nuk­sel­la. Lisä­tie­to­ja kul­je­tus­yri­tys­ten paket­ti­vaih­toeh­dois­ta, mak­suis­ta ja kul­je­tus­ta­vois­ta saat kun­kin yri­tyk­sen verk­ko-osoit­tees­ta, esi­mer­kik­si posti.fi tai matkahuolto.fi

palau­tuseh­dot ja pake­tin hake­mat­ta jättäminen

Asiak­kaal­la on Suo­men kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen 14 päi­vän vaih­to- ja palau­tusoi­keus. Palau­tusoi­keus kos­kee vain alku­pe­räis­pak­kauk­ses­sa ole­via käyt­tä­mät­tö­miä ja myyn­ti­kel­poi­sia tuot­tei­ta. Huo­mioit­han, että saip­puat, ihon­hoi­to­tuot­teet ja pesuai­neet kuu­lu­vat hygie­nia­tuot­tei­siin joil­la ei ole palau­tusoi­keut­ta. Palau­tusoi­keus kos­kee ainoas­taan käyttötavaraa.

Ilmoi­ta palau­tuk­ses­ta aina etu­kä­teen osoit­tee­seen info@ekokuu.fi, jot­ta saat asian­mu­kai­sen palau­tus­lo­mak­keen jo ennen tuot­teen palauttamista.

Palau­tus­lo­mak­kees­ta löy­tyy tar­kem­mat ohjeet palau­tuk­sen tekoon.

Huo­mioit­han, että pos­tis­ta hake­mat­ta jää­nyt paket­ti ei ole palau­tus, ja pake­tin takai­sin lunas­ta­mi­ses­ta aiheu­tu­vat kulut sekä uudel­leen­lä­het­tä­mi­sen pos­ti­ku­lut veloi­te­taan asiak­kaal­ta täy­si­mää­räi­ses­ti ja paket­ti lähe­te­tään vas­ta toi­mi­tus­ku­lu­jen kor­vaa­mi­sen jäl­keen.

Jokai­sel­la kul­je­tus­yri­tyk­sel­lä on omat sopi­museh­ton­sa ajas­ta, jon­ka puit­teis­sa hake­mat­to­mat pake­tit säi­ly­te­tään ennen lopul­lis­ta hävi­tys­tä. Asia­kas on itse vel­vol­li­nen otta­maan sel­vää ja infor­moi­maan myy­jää oman tilauk­sen­sa uudel­leen­lu­nas­ta­mi­ses­ta hake­mat­ta jät­tä­mi­sen jäl­keen. Ekokuu.fi ei hyvi­tä asiak­kaan tilaus­ta mikä­li asia­kas on lai­min­lyö­nyt omaa velvollisuuttaan.

Emme vas­taa­no­ta palau­tuk­sia yli 14 vrk kulut­tua toi­mi­tuk­ses­ta. Kun palau­tus on hyväk­syt­ty, rahat palau­te­taan suo­raan tilil­le­si palau­tuk­sen vas­taan­o­ton ja käsit­te­lyn jälkeen.

Asia­kas vas­taa palau­tuk­sen toimituskuluista.

ONGEL­MA­TI­LAN­TEET KULJETUKSESSA

Pak­kaam­me tuot­teet aina huo­lel­li­ses­ti ja asian­mu­kai­ses­ti, jot­ta tilaa­ma­si tuot­teet säi­lyi­si ehjä­nä peril­le asti. Mikä­li tuo­te on kadon­nut tai rik­koon­tu­nut kul­je­tuk­sen aika­na tai asiak­kaal­le on toi­mi­tet­tu vää­rä tuo­te, tulee asiak­kaan ilmoit­taa vir­hees­tä välit­tö­mäs­ti osoit­tee­seen info@ekokuu.fi.

Ilmoi­tus vir­heel­li­ses­tä toi­mi­tuk­ses­ta tai vial­li­ses­ta tuot­tees­ta on teh­tä­vä 14 päi­vän sisäl­lä tuot­teen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Jos paket­ti on vioit­tu­nut pos­tis­sa, on tuot­tees­ta teh­tä­vä välit­tö­mäs­ti rekla­maa­tio postiin.

Muu­ta

Pidä­täm­me oikeu­den muut­taa toi­mi­tuseh­to­jam­me ilman eril­lis­tä ilmoi­tus­ta. Asiak­kaan vas­tuul­la on ennen tilaus­taan tutus­tua kul­loin­kin voi­mas­sa ole­viin toimitusehtoihin.

Ekokuu.fi käsit­te­lee kaik­ki asia­kas­tie­dot täy­sin luottamuksellisesti.