REKISTERISELOSTE

Henkilöti­eto­lain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Tässä tieto­suo­jalausek­keessa ker­romme, miten ja mik­si keräämme ja käsit­telemme henkilöti­eto­ja teille palvelui­ta tarjotessamme.

Olemme sitoutuneet suo­jaa­maan Palvelu­iden käyt­täjien yksi­ty­isyyt­tä sovel­tuvan lain­säädän­nön mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

Loimu Cos­met­ics

Juvankatu 56 b 10

33710 Tam­pere

Suo­mi

REKISTERIN NIMI

Ekokuu.fi asi­akas­rek­isteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rek­isteröi­tynyt Ekokuu.fi-asiakkaaksi tai tehnyt ostok­sen Ekokuu.fi:ssä (aiem­min Safkanet). Keräämme ja käsit­telemme henkilöti­eto­ja, jot­ta käyt­täjä voidaan rek­isteröidä osta­jak­si sivus­tol­la ole­vi­in palvelui­hin. Käyt­täjälle voidaan käyt­täjän hyväksyn­nän mukaises­ti markki­noi­da palvelui­ta, ja voimme paran­taa käyt­täjän käyt­tökoke­mus­ta keräämäl­lä sivus­ton käyt­töti­etoa evästeitä ja mui­ta ana­lyysitekni­ikoi­ta hyväksikäyttäen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rek­isterin käyt­tö­tarkoi­tus on Ekokuu.fi:n asi­akas­rek­isterin ylläpitämi­nen sekä asi­akkaiden tilausten ark­istoin­ti ja käsit­te­ly. Tieto­ja voidaan käyt­tää Ekokuu.fi:n toimin­nan kehit­tämiseen ja tilas­tol­lisi­in tarkoituk­si­in. Henkilöti­eto­ja käsitel­lään henkilöti­eto­lain sal­limis­sa ja edel­lyt­tämis­sä rajoissa.

Rek­isterin tieto­ja voidaan käyt­tää Ekokuu.fi:n omis­sa rek­istereis­sä main­on­nan kohdis­tamiseen luovut­ta­mat­ta henkilöti­eto­ja ulkop­uolisille tahoille. Ekokuu.fi saat­taa käyt­tää asi­akas- ja palvelusuh­teen ylläpitämiseen yhteistyökump­panei­ta. Osa rek­ister­i­tiedoista saate­taan siirtää yhteistyökump­panin palve­limille teknis­ten vaa­timusten vuok­si. Tieto­ja käsitel­lään ain­oas­taan Ekokuu.fi:n asi­akas­suh­teen ylläpitämiseen teknis­ten rajap­in­to­jen kautta.

REKISTERIN SUOJAUS & TIETOJEN LUOVUTUS

Tieto­ja ei luovute­ta Ekokuu.fi:n ulkop­uolelle. Rek­ister­iä ei myöskään luovute­ta sivullisille. Rek­isterin käyt­töoikeus edel­lyt­tää Ekokuu.fi:n ylläpi­to- ja käyt­täjäoikeuk­sia. Asi­akastiedot ovat tal­len­net­tuna Ekokuu.fi:n ylläpitämään tilausti­etokan­taan, joka sijait­see ammat­ti­mais­es­ti ylläpi­de­ty­il­lä palve­limil­la luk­i­tus­sa tilas­sa. Tiedot on siir­ret­ty nimen­vai­h­don yhtey­dessä Safkanet.fi:n tilausti­etokan­nas­ta Ekokuu.fi:n tilaustietokantaan.

Käytämme ajan­ta­saisia käytän­töjä henkilöti­eto­jen suo­jelemisek­si. Käytämme siis hallinnol­lisia ja teknisiä suo­jaus­toimen­piteitä pienen­tääk­semme henkilöti­eto­jen hävikin riskiä ja vähen­tääk­semme väärinkäytök­siä sekä luva­ton­ta käyt­töä, julka­isua tai muokkaus­ta. Ekokuu.fi suo­jelee käyt­täjän henkilöti­eto­ja hyö­dyn­täen Secure Sock­ets Lay­er (“SSL”) salausohjelmistoa.

Jot­ta viestin­tää tai markki­noin­tia kohden­netaan oikein, saatamme siirtää kol­man­sille osa­puo­lille anonymisoidut demografi­atiedot, kiin­nos­tuk­senko­hteet tai esimerkik­si sijain­ti­in perus­tu­vat kohdentamisarvot.

Tämä tieto­suo­jalauseke sovel­tuu vain mei­dän palvelui­hin, emmekä ole vas­tu­us­sa muiden sivus­to­jen tietosuojakäytännöistä.

Voit pyytää meitä pois­ta­maan henkilöti­etosi jär­jestelmistämme. Suori­ta­mme pyyn­tösi mukaiset toimen­piteet. Tiedot eivät kuitenkaan pois­tu välit­tömästi kaik­ista var­muusko­pio- tai muista vas­taav­ista järjestelmistämme.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörek­isteri sisältää seu­raavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähkö­pos­tiosoite

Pos­tiosoite

Puhe­lin­nu­mero

Tiedot käsitel­ly­istä tilauksista

Tilausten kul­je­tuk­sen seurantatiedot

REKISTERIASIOITA KOSKEVAT ASIAT

info@ekokuu.fi