Voi­mas­sa 14.11.2018 alkaen

Yleis­tä verkkokaupasta

Ekokuu.fi verk­ko­kau­pan tuot­tei­ta myy Son­ja Pih­la­ja­har­ju (y‑tunnus 2903972–6). Myym­me tuot­tei­ta täy­si-ikäi­sil­le yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron. Pidä­täm­me oikeu­den hin­to­jen ja pos­ti­ku­lu­jen muutoksiin.

Tilaa­mi­nen

Tuot­teet tila­taan pää­sään­töi­ses­ti inter­ne­tin väli­tyk­sel­lä osoit­tees­ta www.ekokuu.fi ostos­ko­rin kaut­ta. Kaik­ki tilauk­set vah­vis­te­taan säh­kö­pos­til­la, jos­sa ilmoi­te­taan tilauk­sen hin­ta, toi­mi­tus­ku­lut sekä tila­tut tuot­teet. Tilaus­vah­vis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää säh­kö­pos­tio­soit­teen ilmoit­ta­mis­ta tilauk­sen yhtey­des­sä. Asia­kas sitou­tuu jokai­sen tilauk­sen yhtey­des­sä voi­mas­sa ole­viin toimitusehtoihin.

Tilaus­vah­vis­tus

Lähe­täm­me säh­kö­pos­tit­se tilaus­vah­vis­tuk­sen, jos­ta näet:

vii­te­nu­me­ron
las­kun lop­pusum­man
Sivuil­lam­me ole­van käyt­tä­jä­ti­lin kaut­ta voit tar­kas­taa tilauk­sen sisällön.

Mak­su­ta­vat

Tuot­teet ja nii­den pos­ti­ku­lut mak­se­taan tilauk­sen yhtey­des­sä. Verk­ko­kau­pas­sa voi­daan mak­saa seu­raa­vil­la mak­su­ta­voil­la: Nor­dea, Osuus­pank­ki, Dans­ke Bank, Lähi­Ta­pio­la, Aktia, Nooa, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, Sääs­tö­pan­kit, Han­dels­ban­ken, S‑Pankki, Ålands­ban­ken, mak­su­kor­tit, Mobi­le­pay sekä Col­lec­tor las­ku sekä osa­mak­su. Mak­sa­mi­nen tapah­tuu Payt­rail Oyj:n sivus­ton kautta.

Mak­su­pal­ve­lu­tar­joa­ja

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Payt­rail Oyj (2122839–7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Payt­rail Oyj näkyy mak­sun saa­ja­na tiliot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aal­le. Payt­rail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toi­mi­lu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me otta­maan ensi­si­jai­ses­ti yhteyt­tä tuot­teen toimittajaan.

Payt­rail Oyj, y‑tunnus: 2122839–7

Inno­va 2
Luta­ko­nau­kio 7
40100 Jyväs­ky­lä
Puhe­lin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verk­ko­pan­kit

Verk­ko­pank­ki­mak­sa­mi­seen liit­ty­vän mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­taa Payt­rail Oyj (2122839–7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Käyt­tä­jän kan­nal­ta pal­ve­lu toi­mii aivan kuten perin­tei­nen verkkomaksaminenkin.

Toi­mi­tusai­ka

Pos­ti­tam­me tuot­teet seu­raa­van 3 arki­päi­vän aika­na ja tilaus on peril­lä pake­tin koos­ta riip­puen 1–5 arkipäivässä.

Poik­kea­vis­ta toi­mi­tus­ajois­ta tie­do­te­taan Ekokuu.fi verkkosivulla.

Toi­mi­tus­ta­pa ja toimituskulut

Toi­mi­tus­ku­lut sisäl­tä­vät pos­ti- ja pak­kaus­ku­lut. Voit kat­soa toi­mi­tus­ku­lut valit­tua­si ostos­ko­rin mak­su- ja toi­mi­tus­ta­van. Toi­mi­tam­me tilauk­set pik­ku­pa­ket­ti­na, paket­ti­na tai mak­su­kir­jee­nä, vain paket­tia voi seu­ra­ta lähe­tys­tun­nuk­sel­la. Mikä­li toi­mi­tus halu­taan “sär­ky­vää” ‑paket­ti­na, lisä­tään toi­mi­tus­ku­lui­hin eril­lis­kä­si­tel­tä­vän pake­tin mak­su pos­tin voi­mas­sao­le­vien hin­to­jen mukaan. Lisä­tie­to­ja Pos­tin paket­ti­vaih­toeh­dois­ta mak­suis­ta ja kul­je­tus­ta­vois­ta saat osoit­tees­ta http://www.posti.fi/

Vaih­to- ja palautusehdot

Asiak­kaal­la on Suo­men kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen 14 päi­vän vaih­to- ja palau­tusoi­keus. Palau­tusoi­keus kos­kee vain alku­pe­räis­pak­kauk­ses­sa ole­via käyt­tä­mät­tö­miä ja myyn­ti­kel­poi­sia tuotteita.

Lii­tä palau­tuk­sen mukaan seu­raa­vat tiedot:

asia­kas­nu­me­ro­si, nime­si, osoit­tee­si ja puhe­lin­nu­me­ro­si pank­ki­ti­li­nu­me­ro­si sekä kopio ekokuu.fi tilaus­vah­vis­tuk­ses­ta
Palau­tuso­soi­te: Ihais­ten­tie 83, 33400, Tampere. 

Emme vas­taa­no­ta palau­tuk­sia yli 14 vrk kulut­tua toi­mi­tuk­ses­ta. Kun palau­tus on hyväk­syt­ty, rahat palau­te­taan suo­raan tilil­le­si palau­tuk­sen vas­taan­o­ton ja käsit­te­lyn jälkeen.

Asia­kas vas­taa palau­tuk­sen toimituskuluista.

Ongel­ma­ti­lan­teet kul­je­tuk­ses­sa sekä vial­lis­ten tuot­tei­den osalta

Mikä­li tuo­te on kadon­nut kul­je­tuk­sen aika­na, vioit­tu­nut tai asiak­kaal­le on toi­mi­tet­tu vää­rä tuo­te, tulee asiak­kaan ilmoit­taa vir­hees­tä välit­tö­mäs­ti osoit­tee­seen info@ekokuu.fi tai puhe­li­mit­se nume­roon 045–1133051.

Ilmoi­tus vir­heel­li­ses­tä toi­mi­tuk­ses­ta tai vial­li­ses­ta tuot­tees­ta on teh­tä­vä 14 päi­vän sisäl­lä tuot­teen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Jos paket­ti on vioit­tu­nut pos­tis­sa, on tuot­tees­ta teh­tä­vä välit­tö­mäs­ti rekla­maa­tio postiin.

Muu­ta

Pidä­täm­me oikeu­den muut­taa toi­mi­tuseh­to­jam­me. Asiak­kaan on ennen tilaus­taan tutus­tut­ta­va kul­loin­kin voi­mas­sa ole­viin toimitusehtoihin.

Ekokuu.fi käsit­te­lee kaik­ki asia­kas­tie­dot täy­sin luottamuksellisesti.