Eri­lai­set glu­tee­nit­to­mat tuot­teet ovat suur­ta huu­toa, niin Suo­mes­sa kuin ulko­mail­la­kin. Monet ovat  kor­van­neet taval­li­set vil­ja­tuot­teet glu­tee­nit­to­mil­la ja perin­teis­ten vil­ja­tuot­tei­den kuten pas­tan tilal­le hae­taan ravin­ne­rik­kaam­pia vaih­toeh­to­ja, jois­ta uusim­pa­na inno­vaa­tio­na glu­tee­nit­to­mat kik­her­nen­pas­tat.

Tie­dät­kö ähkyn olon ja väsy­myk­sen joka saat­taa val­la­ta pas­ta-ate­rian jäl­keen? Toden­nä­köi­ses­ti väsy­mys joh­tuu veren­so­ke­ri­pii­kis­tä, joka joh­tuu pas­tan kor­keas­ta hii­li­hy­draat­ti­pi­toi­suu­des­ta. Veh­nä­pas­tan lyhyet hii­li­hy­draa­tit pilk­koon­tu­vat eli­mis­tös­sä soke­rik­si.

Pas­taa voi val­mis­taa perin­tei­ses­ti käy­tet­tyä veh­nää pro­teii­ni­pi­toi­sem­mis­ta raa­ka-aineis­ta. Suo­ma­lai­nen Ter­vens on teh­nyt pit­kään tuo­te­ke­hi­tys­tä ja val­mis­taa erin­omai­sen her­kul­li­sia pas­ta­tuot­tei­ta Lem­pää­läs­sä. Ter­vens-pas­tas­ta tulee hyvien hii­la­rei­den ja pro­teii­nien ansios­ta kyl­läi­nen olo ilman nope­aa ener­gia­piik­kiä. Sen voi­min jak­saa pit­kään.

Luon­tai­ses­ti glu­tee­ni­ton ja näp­pä­rä

Pas­ta lukui­si­ne sovel­luk­si­neen on monien arki­ruo­kien perus­ta. Ter­vens-kik­her­ne­tuot­teil­la perin­teis­ten avo­ka­do­pas­to­jen, maka­ro­ni­laa­ti­kon tai pas­ta­bo­log­ne­sen kok­kaa­mi­nen on help­poa ja nope­aa. Ja mikä tär­kein­tä, juh­laan riit­tää enem­män ener­gi­aa, kun arki­ruo­ka on ter­veel­lis­tä!

Ter­vens-kik­her­ne­pas­tat ovat glu­tee­nit­to­mia, mut­ta nii­den omi­nai­suuk­sis­ta hyö­ty­vät myös nor­maa­lia ruo­ka­va­lio­ta nou­dat­ta­vat. Lisäk­si jos per­hees­sä on yksi glu­tee­ni­ton­ta ruo­ka­va­lio­ta nou­dat­ta­va, on käte­vää tar­jo­ta koko per­heel­le samaa.

Ter­vens-pas­ta on help­po poh­ja, jon­ka pääl­le voit raken­taa mitä haluat. Wokit, laa­ti­kot, kyl­mä­sa­laa­tit, sinä pää­tät!

Nopea val­mis­taa!

Ter­vens-pas­taa val­mis­te­taan kol­mes­sa muo­dos­sa. Put­ki­lo­mais­ta Ter­vens-kik­her­ne­pen­neä, voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si raa­kaa-munan­kel­tuais­ta, juus­toa ja peko­nia sisäl­tä­väs­sä pas­ta car­bo­na­ras­sa.

Ter­vens kik­her­ne­fusi­li sopii erin­omai­ses­ti pes­ton kans­sa tar­joil­ta­vak­si, sil­lä sen kie­mu­roi­hin saa imey­tet­tyä pal­jon her­kul­lis­ta ja ter­veel­lis­tä basi­li­ka­poh­jais­ta pes­to­kas­ti­ket­ta.

Perin­tei­seen maka­ro­ni­laa­tik­koon sopii erin­omai­ses­ti Ter­vens kik­her­ne­ma­ka­ro­ni.

Yhteis­tä näil­le kai­kil­le on nopea keit­toai­ka. Kik­her­ne­pas­ta val­mis­tuu perin­teis­tä veh­näs­tä val­mis­tet­tua pas­taa sekä ylei­ses­ti mui­ta glu­tee­nit­to­mia pas­to­ja nopeam­min. Keit­toa­jak­si riit­tää 5–6 minuut­tia.

Ravin­toar­vot / 100 g

  • Ener­gi­aa 1319 kJ / 311 kcal
  • Pro­teii­nia 21,7 g
  • Hii­li­hy­draat­tia 50 g jois­ta soke­rei­ta 4,2 g
  • Ras­vaa 2,7 g jos­ta tyy­dyt­ty­nyt­tä 0 g
  • Ravin­to­kui­tu 11,5 g
  • Nat­riu­mia 0 g

Kik­her­ne­jau­ho toi­mi­te­taan Lem­pää­lään Isos­ta-Bri­tan­nias­ta.

Kave­reil­ta lähi­kau­pas­ta­si

Ter­ven­sin taka­na on kave­ri­pii­ri Lem­pää­läs­sä. Seve­rin, Ter­hin ja Kys­se ovat löy­tä­neet ter­veel­li­sen syö­mi­sen jo vuo­sia sit­ten. He halua­vat teh­dä työ­tä, jol­la on mer­ki­tys­tä. Kak­si heis­tä onkin Per­so­nal Trai­ne­rei­ta, ja he ovat pereh­ty­neet myös eri­kois­ruo­ka­va­lioi­hin. Ter­hi on toi­mi­nut pit­kään kik­her­ne­pas­tan paris­sa Suo­mes­sa ja resep­tiik­ka on hänen käsia­laan­sa.

Kaik­ki Ter­vens-pas­tat löy­dät aina­kin näis­tä kau­pois­ta ja tie­ten­kin Saf­ka­ne­tin vali­koi­mas­ta