Bright Fri­day on uusi Black Fri­day! Mus­tan per­jan­tain kal­tais­ten päi­vien ei tar­vit­se olla ole­mas­sa vain ja ainoas­taan mah­ta­vien tar­jous­ten ja kulut­ta­mi­sen takia. Sil­loin voi myös hil­jen­tää ja teh­dä hyviä valin­to­ja. 

Tar­jous­ten peräs­sä juok­se­mi­sen sijaan kan­nat­taa­kin miet­tiä tar­koin mitä ostaa, mis­tä ostaa ja mik­si.

Mei­dän yksi arvom­me on ihmis­ten ja ympä­ris­tön aut­ta­mi­nen, sen vuok­si olem­me pää­ty­neet hie­man eri­lai­seen rat­kai­suun; mei­dän verk­ko­kau­pas­ta ei löy­dy tänään suu­ria alen­nuk­sia vaan oikeas­ti hyvä Bright Fri­day ‑tar­jous: lah­joi­tam­me jokai­sen tilauk­sen myyn­ti­tuo­tos­ta 50% Syl­va ry:lle. Jokai­nen joka on itse tais­tel­lut syö­pää vas­taan tie­tää miten tär­ke­ää ver­tais­tu­ki sii­nä tilan­tees­sa on. Pie­nil­lä ostok­sil­la kasaam­me nopeas­ti suu­ren lah­joi­tuk­sen tär­keäl­le asial­le! Haluat­ko sinä olla muka­na?

[row] [col span=“6” span__sm=“12”]

 

Syl­va ry aut­taa syö­pään sai­ras­tu­nei­ta ja hei­dän lähei­si­ään

Joka vuo­si Suo­mes­sa sai­ras­tuu 700 nuor­ta aikuis­ta syö­pään. Syö­pä on sai­raus, joka vai­kut­taa nuo­ren aikui­sen arkeen, toi­min­ta­ky­kyyn, minä­ku­vaan, lähi­suh­tei­siin ja tule­vai­suu­den suun­ni­tel­miin.

[/​col] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“36627” image_size=“medium”] [/​col] [/​row]

Sen jät­tä­mät jäl­jet voi­vat tun­tua vie­lä vuo­sien­kin jäl­keen. Vaka­va sai­raus pakot­taa poh­ti­maan sitä kuka oikein on – syö­vän kans­sa ja ilman sitä ja raken­ta­maan uut­ta iden­ti­teet­tiä, uut­ta arkea ja uut­ta nor­maa­lia.

Säröil­lä ole­van elä­män kor­jaa­mi­seen pitää saa­da tukea – sik­si myös Syl­van Fuck Cancer ‑yhtei­sö ja toi­min­ta on ole­mas­sa. Sai­rau­den kans­sa ei tar­vit­se jää­dä yksin tai yrit­tää pär­jä­tä omin avuin. Syl­va tukee nuo­ria aikui­sia syö­pään sai­ras­tu­nei­ta jär­jes­tä­mäl­lä mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­taa, ver­tais­tu­ki­vii­kon­lop­pu­ja, vapaa­muo­toi­sia tapaa­mi­sia ja Fuck Cancer ‑tapah­tu­mia.

Syl­van VOI­MA-toi­min­nan tavoit­tee­na on, että sai­ras­tu­nut ja hänen lähei­sen­sä voi­vat hyvin vai­keas­ta tilan­tees­ta huo­li­mat­ta. VOI­MA-toi­min­nan kaut­ta heil­le raken­tuu sai­rau­den ja hoi­to­jen aika­na pol­ku, jon­ka var­rel­la syö­pään sai­ras­tu­nut ja hänen lähei­sen­sä saa­vat tavoit­teel­lis­ta ja amma­til­lis­ta tukea omien voi­ma­va­ro­jen­sa löy­tä­mi­sek­si.

Syl­van logo ja teks­ti Syl­va tukee syö­pää sai­ras­ta­via lap­sia, nuo­ria ja nuo­ria aikui­sia sekä hei­dän lähei­si­ään. Lue lisää Syl­van toi­min­nas­ta: http://www.sylva.fi/nuoret-aikuiset

 

“Säröil­lä ole­van elä­män kor­jaa­mi­seen pitää saa­da tukea. Sai­rau­den kans­sa ei tar­vit­se jää­dä yksin tai yrit­tää pär­jä­tä omin avuin.”

 

Pie­nil­lä asioil­la voi vai­kut­taa ja jokai­sel­la on mah­dol­li­suus aut­taa. Luo­daan yhdes­sä uut­ta mer­ki­tys­tä kulu­tus­hys­te­ria­päi­vil­le.  

Osal­lis­tu tem­pauk­seem­me ja kat­so vali­koi­mam­me täs­tä.