Sairastin itse parikymp­pisek­si asti aknea, sekä vaikeaa ja selit­tämätön­tä käsi-ihot­tumaa, joka paheni aina talvisin. Kumpikaan iho-ongelmis­tani ei kor­jaan­tunut lääkärikäyn­tien tai kor­ti­soniku­urien avul­la, vaan tuli aina entistä pahempana takaisin. Pahim­mil­laan käteni oli­vat veres­li­hal­la ja kaik­ki perusvoiteet kirve­liv­ät. Oli kidu­tus­ta olla työssä, jos­sa jouduin pesemään käsiäni läh­es koko ajan.

Lisäk­si erään äärim­mäisen kuor­mit­ta­van elämän­ti­lanteen edessä pää­nahkani alkoi oireil­la kuti­nal­la. Kuti­naa jatkui ajoit­tain, kunnes se lev­isi kasvoille, kul­makar­voihin ja jalkoi­hin. Pahim­mil­laan pää­nahkani ja sääreni oli­vat läh­es täyn­nä ver­estäviä, kuti­se­via läikkiä, joi­ta kirveli jopa pelkkä vesi. Iho­tau­tilääkäri diag­nosoi min­ulle puh­jen­neen psoriasiksen.

Olin jo ennen pso­ri­asik­sen puhkeamista alka­nut opiskele­maan luon­nol­lisem­mas­ta ihon­hoi­dos­ta ja kemikaaleista, joi­ta ihol­leni laitoin pesuainei­den ja meikkien sekä deodor­an­tin muo­dos­sa. Kirvele­vien kor­ti­soni­jak­so­jen jäl­keen päätin, että teen mitä tahansa, jot­ta pää­nahkani ja mie­len­ter­veyteni säästy­isi ikuiselta raapimiselta.

Laitoin pikkuhil­jaa opiskeluis­tani oppi­mani asi­at käytän­töön. Tutkin jokaisen pesuaineen ja voiteen aine­sosat ja vai­h­doin ne luon­nol­lisem­pi­in vaihtoehtoihin.

Nyt, vuosia myöhem­min voin tode­ta, että kuti­avia läiskiä tai aknea ei ole näkynyt sen koom­min. Puhu­mat­takaan kor­ti­soni­hoi­dos­ta herkkään päänahkaani.

Hel­lät ja oikeasti hoita­vat tuot­teet ovat aut­ta­neet ensin min­ua ja sit­tem­min asi­akkai­tani saa­maan eri­no­maisia tulok­sia ihonhoidossa.

Ekokuu.fi perustet­ti­in kiin­nos­tuk­ses­ta luon­nol­lisem­paan kos­meti­ikkaan ja ihon hyv­in­voin­ti­in. Näi­den ympärille rak­en­tui hil­jalleen use­ampia tuotekat­e­go­ri­oi­ta kat­ta­va valikoima ja nyky­isin tuot­tei­ta on jo yli 100 useil­ta eri merkeiltä!

Meille tärkeitä asioi­ta ovat luon­nonkos­meti­ikan tar­joa­mat puh­taam­mat ja ekol­o­gisem­mat tuote­vai­h­toe­hdot, puh­das luon­to ja kestävät kulu­tus­tot­tumuk­set. Nämä asi­at mielessämme on mah­tavaa päästä kehit­tämään uud­is­tunut­ta ekol­o­gista verkkokaup­paa. Kaikkia valikoimaamme pää­se­viä tuot­tei­ta yhdis­tää yksi asia: luon­non tar­joa­mat puh­taat raa­ka-aineet koko kehon ja ympäristön hyväksi.

Kuulemme myös mielel­lämme asi­akkaidemme ajatuk­sia ja toivei­ta valikoimas­ta. Joten ottakaa ihmeessä yhteyt­tä ja jakakaa ideoita kanssamme!

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan ja ihas­tu­maan! <3

San­na,

Ekokuu.fi