Ekokuu.fi on alun perin raken­tu­nut vuo­sien saa­tos­sa usei­den eri blo­gien ympä­ril­le. Verk­ko­kaup­pa perus­tet­tiin kiin­nos­tuk­ses­ta luon­non­kos­me­tiik­kaan, hyvin­voin­tiin ja ter­veel­li­seen ravin­toon. Näi­den ympä­ril­le raken­tui hil­jal­leen useam­pia tuo­te­ka­te­go­rioi­ta kat­ta­va vali­koi­ma ja nykyi­sin tuot­tei­ta on jo yli 100 useil­ta eri merkeiltä!

Yrit­tä­jän ja verk­ko­kau­pan nimen­muu­tok­sen myö­tä tuo­te­va­li­koi­maa on kehi­tet­ty luon­non­kos­me­tii­kan ala­ti kas­va­van kysyn­nän, eko­lo­gi­sen elä­män ja arjen tar­pei­siin, joten alku­vuo­si­na kau­pas­sa olleet super­foo­dit ja elin­tar­vik­keet sekä nii­hin liit­ty­vät blo­gi­kir­joi­tuk­set on jätet­ty pois. 

Meil­le tär­kei­tä asioi­ta ovat luon­non­kos­me­tii­kan tar­joa­mat puh­taam­mat ja eko­lo­gi­sem­mat tuo­te­vaih­toeh­dot, puh­das luon­to ja kes­tä­vät kulu­tus­tot­tu­muk­set. Nämä asiat mie­les­säm­me on mah­ta­vaa pääs­tä kehit­tä­mään uudis­tu­nut­ta eko­lo­gis­ta verk­ko­kaup­paa. Kaik­kia vali­koi­maam­me pää­se­viä tuot­tei­ta yhdis­tää yksi asia: luon­non tar­joa­mat puh­taat raa­ka-aineet koko kehon ja ympä­ris­tön hyväksi.

Kuu­lem­me myös mie­lel­läm­me asiak­kai­dem­me aja­tuk­sia ja toi­vei­ta vali­koi­mas­ta. Joten otta­kaa ihmees­sä yhteyt­tä ja jaka­kaa ideoi­ta kanssamme!

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan ja ihas­tu­maan! <3

Ekokuu.fi