Ekokuu.fi ‑verk­ko­kaup­pa on raken­tu­nut vuo­sien saa­tos­sa usei­den eri blo­gien ympä­ril­le. Alun perin Safkanet.fi verk­ko­kaup­pa­na tun­net­tu, nykyi­nen Ekokuu.fi, perus­tet­tiin kiin­nos­tuk­ses­ta hyvin­voin­tiin ja ter­veel­li­seen ravin­toon. Myö­hem­min aihe­pii­rit laa­jen­tui­vat kir­joi­tuk­siin mei­tä ympä­röi­vis­tä kemi­kaa­leis­ta sekä elä­män­ta­pam­me ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta. Blo­geis­ta monet var­mas­ti muis­ta­vat Saf­ka­tut­kan, Kemi­kaa­li­tut­kan ja Muo­vit­to­man syys­kuun. Näi­den ympä­ril­le raken­tui hil­jal­leen useam­pia tuo­te­ka­te­go­rioi­ta kat­ta­va vali­koi­ma ja nykyi­sin tuot­tei­ta on jo yli 100 useil­ta eri mer­keil­tä. Myö­hem­min nimi vaih­tui Eko­kuuk­si, sil­lä tuo­te­va­li­koi­maa on kehi­tet­ty koko­nais­val­tai­sen eko­lo­gi­sen elä­män ja arjen tar­pei­siin ja super­foo­dit ja elin­tar­vik­keet on jätet­ty pois. 

Eko­kuu tar­jo­aa laa­jan vali­koi­man eko­lo­gi­sia tuot­tei­ta kotiin, luon­non­kos­me­tiik­kaa ja eko­pe­suai­nei­ta. Iha­nia asian­tun­ti­ja­blo­ge­ja emme ole kui­ten­kaan unoh­ta­neet, vaan kaik­ki van­hat kir­joi­tuk­set ovat edel­leen näh­tä­vil­lä ja uusia mie­len­kiin­toi­sia kir­joi­tuk­sia tulee sään­nöl­li­ses­ti liit­tyen niin mie­len kuin kehon hyvin­voin­tiin, ravin­toon, ympä­ris­töön ja kauneuteen. 

Omis­ta­ja­muu­tos­ten myö­tä Eko­kuu on nyt uuden elä­män edes­sä. Meil­le tär­kei­tä asioi­ta ovat puh­das luon­to ja kes­tä­vät kulu­tus­tot­tu­muk­set, unoh­ta­mat­ta luon­nol­lis­ta kau­neut­ta. Nämä asiat mie­les­säm­me on mah­ta­vaa pääs­tä kehit­tä­mään uudis­tu­nut­ta eko­lo­gis­ta verk­ko­kaup­paa. Kaik­kia vali­koi­maam­me pää­se­viä tuot­tei­ta yhdis­tää yksi asia: luon­non tar­joa­mat puh­taat raa­ka-aineet koko kehon ja ympä­ris­tön hyväksi.

Kuu­lem­me myös mie­lel­läm­me asiak­kai­dem­me aja­tuk­sia ja toi­vei­ta vali­koi­mas­ta. Joten otta­kaa ihmees­sä yhteyt­tä ja jaka­kaa ideoi­ta kanssamme.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan ja ihas­tu­maan!  <3

-Son­ja-