Tut­ki­jat La Pla­tan yli­opis­tol­la Argen­ti­nas­sa yllät­tyi­vät tut­kies­saan kuu­kau­tis­suo­jik­si tar­koi­tet­tu­ja ylei­ses­ti käy­tet­ty­jä tam­po­ne­ja. Yli­opis­ton jul­kai­se­man leh­dis­tö­tie­dot­teen mukaan 85 % tut­ki­tuis­ta näyt­teis­tä sisäl­si jään­tei­tä puu­vil­lan tor­jun­ta-ainee­na käy­te­tys­tä gly­fo­saa­tis­ta. Tut­ki­tut tuot­teet sisäl­si­vät gly­fo­saat­tia ja sen hajoa­mis­tuo­tet­ta AMPAa.

Gly­fo­saat­ti on jät­tiyh­tiö Mon­san­ton paten­toi­ma kas­vien­suo­je­luai­ne. EU:ssa on käy­ty kii­vas­ta debat­tia aineen puo­les­ta ja vas­taan. Osa tut­ki­jois­ta on vakuut­tu­nut aineen vaa­rat­to­muu­des­ta, mut­ta monet epäi­le­vät aineen aiheut­ta­van muun muas­sa syö­pää.

Suu­rin osa Argen­ti­nas­sa kuu­kau­tis­suo­jien val­mis­tuk­seen kas­va­te­tus­ta puu­vil­las­ta on GMO-puu­vil­laa, jol­le on gee­ni­ma­ni­pu­loin­nin avul­la kehi­tet­ty resis­tens­si gly­fos­taa­til­le. Näin ollen vil­jel­mät voi­daan käsi­tel­lä gly­fo­saa­til­la, kun puu­vil­lan kuk­kien nuput aukea­vat. Gly­fo­saat­ti imey­tyy kuk­kien peh­mei­siin hah­tu­viin, jois­ta puu­vil­la ja muun muas­sa tam­po­nit val­mis­te­taan.

Suo­mes­sa myy­tä­vien tam­po­nien gly­fo­saat­ti­pi­toi­suuk­sia ei ole tut­kit­tu. Argen­ti­na on yksi suu­rim­mis­ta puu­vil­lan tuot­ta­jis­ta.

Uskal­taa­ko tam­po­nei­ta käyt­tää?

Tode­tut gly­fo­saat­ti­pi­toi­suu­det ovat hyvin pie­niä, joten tam­po­nien käyt­tä­jien ei tar­vit­se huo­les­tua ylen­mää­rin. Toi­saal­ta nai­set käyt­tä­vät erään arvion mukaan 11 000 tam­po­nia tai sidet­tä elä­män­sä aika­na, joten altis­tus on tois­tu­vaa.

Hai­tal­lis­ten kemi­kaa­lien imey­ty­mi­ses­tä emät­ti­mes­tä ei ole tar­peek­si tut­ki­mus­ta, joten tam­po­nin sisäl­tä­män gly­fo­saa­tin ter­veys­vai­ku­tuk­sia ei voi arvoi­da. Toi­saal­ta, monia lääk­kei­tä­kin annos­tel­laan suo­raan emät­ti­meen. Lima-kal­vol­ta useat aineet imey­ty­vät veren­kier­toon ihoa huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min. Tor­jun­ta-aine­jää­mien lisäk­si tam­po­nei­hin lisä­tään imu­ky­kyä paran­ta­via ja hajua peit­tä­viä kemi­kaa­le­ja.

Tut­ki­mus­tu­los herät­tää miet­ti­mään esi­nei­den ja tuot­tei­den kemi­kaa­le­ja laa­jem­min: sen lisäk­si, että tuot­teet voi­vat sisäl­tää lukui­sia nii­hin lisät­ty­jä kemi­kaa­le­ja, tuot­tei­den raa­ka-aineet voi­vat sisäl­tää epä­puh­tauk­sia sekä jään­tei­tä tor­jun­ta-aineis­ta tai muis­ta kemi­kaa­leis­ta.

Lue lisää: La Pla­tan yli­opis­ton jul­kai­se­ma espan­jan­kie­li­nen uuti­nen

Vaih­toeh­to tam­po­neil­le: Kuu­kau­tis­kup­pi on kemi­kaa­li­pi­hi kuu­kau­tis­suo­ja