Yli vii­des­osa suo­ma­lai­sis­ta on vähen­tä­nyt lihan­syön­ti­ään. Suu­rin syy pää­tök­seen on lihan syö­mi­sen ympä­ris­tö­kuor­mi­tus.

WWF:n uutis­kir­je toi iloi­sia uuti­sia. 🙂

Mut­ta toi­saal­ta ne, jot­ka eivät ole vähen­tä­neet, syö­vät lihaa kak­sin käsin; suo­ma­lai­set syö­vät yhä monin­ker­tai­ses­ti suo­si­tuk­sia suu­rem­man mää­rän lihaa vii­kos­sa.

Suun­ta on kui­ten­kin muut­tu­nut.

Foodwes­tin teke­män tut­ki­muk­sen mukaan 60 % lihan syön­tiä vähen­tä­neis­tä on ker­to­nut teh­neen­sä niin ympä­ris­tö­kuor­mi­tus­syis­tä.

Ruo­ka­va­lin­nat ovat tär­keim­piä arjen valin­to­ja sekä ympä­ris­töl­le että ihmi­sel­le.

Lihaa ei tuli­si syö­dä yli suo­si­tus­ten, kos­ka sil­lä voi olla suo­raan ter­vey­del­li­siä vai­ku­tuk­sia. Liha tuo muka­naan pal­jon kovaa ras­vaa ja lii­kaa suo­laa — eten­kin, kun kyse on liha­ja­los­teis­ta.
Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO taas on luo­ki­tel­lut pro­ses­soi­dun lihan voi­mak­kaas­ti syö­pä­vaa­ral­lis­ten ainei­den lis­tal­le.

Lue lisää tääl­tä.

Eipä muu­ta täl­lä erää. 🙂