Suo­la on moni­käyt­töi­nen kau­neu­den­hoi­don tehoai­ne. Sitä voi käyt­tää niin kyl­vys­sä, ihon kuo­rin­nas­sa, epä­puh­tauk­sien pois­ta­mi­ses­sa, hius­ten muo­toi­lus­sa kuin pää­na­han hoi­dos­sa. Taval­li­ses­ta kau­pan hyl­ly­suo­las­ta ei ole kui­ten­kaan kysy­mys, vaan kau­neu­den­hoi­to­tuot­teek­si kehi­tet­ty suo­la sisäl­tää kiven­näi­sai­nei­ta, mine­raa­le­ja ja erit­täin hie­noik­si jau­het­tu­ja jalo­ki­viä, mm. akaat­tia, kar­neo­lia ja vuo­ri­kris­tal­lia. Toki voit koto­na itse kokeil­la myös meri­suo­laa tai hima­la­jan suo­laa, mut­ta moni van­noo sak­sa­lai­sen Mei­ne­Ba­se-suo­lan nimeen juu­ri­kin sen sisäl­tä­mien run­sai­den mine­raa­lien vuok­si.

Iho on kehom­me suu­rin elin ja tär­keä kuo­na-ainei­den pois­ta­ja. Emäk­si­sen kyl­py­suo­lan käyt­tö päi­vit­täi­ses­sä puh­dis­tuk­ses­sa hoi­taa ihoa aut­taen sitä erit­tä­mään eli­mis­tös­tä pois­tet­ta­via aineen­vaih­dun­nan tuot­tei­ta. Eri­lai­set suo­la­hoi­to­lat ja ‑kyl­vyt kas­vat­ta­vat jat­ku­vas­ti suo­sio­taan, eikä suot­ta. Jo Mui­nai­ses­sa Egyp­tis­sä, antii­kin Krei­kas­sa ja Roo­mas­sa ter­veen kehon perus­ta­na pidet­tiin emäk­si­syyt­tä. Oikean tason löy­ty­mi­seen vaa­di­taan oikean­lai­nen ruo­ka­va­lio sekä ihon hoi­ta­mi­nen oikean­lai­sil­la tuot­teil­la.

 

 

[row] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“11318” image_size=“medium”] [/​col] [col span=“6” span__sm=“12”]

Mik­si suo­la on hyväk­si ihol­le?

Suo­la akti­voi ihon kyvyn “ras­va­ta” itse itsen­sä elvyt­täen näin ihon oman kos­teu­tu­mis­pro­ses­sin. Lisäk­si suo­la neut­ra­li­soi hap­po­ja ja kiih­dyt­tää kuo­na-ainei­den erit­ty­mis­tä ihol­ta. Suo­la­kyl­vys­sä suo­la tekee vedes­tä emäk­si­sen muut­taen veden pH-arvon 8–8,5. Emäk­si­nen vesi tekee tun­ne­tus­ti ihos­ta peh­meän, onhan myös vas­ta­syn­ty­neen iho hur­maa­van peh­meä ja lap­si­ve­si myös­kin emäk­si­nen.

[/​col] [/​row]

Suo­la sopii kai­kil­le iho­tyy­peil­le ja sii­tä ovat saa­neet avun myös atoop­pi­ses­ta ihos­ta kär­si­vät. Suo­la sovel­tuu kas­vo­jen pesuun, koko­var­ta­lo­kyl­pyi­hin, pää­na­han ja hius­ten pesuun, surf­fi­tu­kan muo­toi­lu­tuot­teek­si, jal­ka- ja käsi­kyl­pyi­hin sekä ylei­ses­ti sau­nan ja suih­kun yhtey­des­sä käy­tet­tä­väk­si. Sitä voi­daan käyt­tää myös hie­ron­nas­sa, kuo­rin­nas­sa, suun ja ham­pai­den hoi­dos­sa ja lap­sen ihon­hoi­dos­sa.

vink­ke­jä suo­lan käyt­töön

Täs­sä muu­ta­mia idoi­ta mihin suo­laa voi käyt­tää. Lue lisää vink­ke­jä Mei­ne­Ba­se ‑suo­lan esit­teys­tä tääl­tä.

[ux_​image id=“22639”] [divi­der]

Kas­vo­naa­mio

Sekoi­ta kak­si tee­lusi­kal­lis­ta suo­laa ja nel­jä tee­lusi­kal­lis­ta huna­jaa. Levi­tä kas­voil­le ja anna vai­kut­taa 10–15 minuut­tia. Sekä suo­la että huna­ja ovat anti­bak­tee­ri­sia, joten tämä naa­mio sopii hyvin myös ärty­neel­le ja epä­puh­taal­le ihol­le. Ennen pois­pe­sua levi­tä läm­min kas­vo­lii­na kas­voil­le ja anna vii­le­tä. Tämän jäl­keen pyy­hi kas­vot puh­taak­si kas­vo­lii­nal­la.

Ihon kuo­rin­ta

Sekoi­ta  1/2 rkl suo­laa esi­mer­kik­si koo­ko­söl­jyyn (1 rkl) ja hie­ro koko var­ta­lo. Käy­tä kas­voi­hin suh­tees­sa enem­män öljyä ja vähem­män suo­laa. Ihos­ta tulee iha­nan peh­meä ja kuol­lut iho­so­luk­ko saa kyy­tiä. Voit lisä­tä sekaan halu­tes­sa­si myös huna­jaa.

Syvä­puh­dis­ta­va kas­vo­ve­si

Sekoi­ta 3 dl kuu­maa vet­tä ja noin yksi tee­lusi­kal­li­nen suo­laa. Sekoi­ta hyvin ja pul­lo­ta puh­taa­seen suih­ke­pul­loon. Käy­tä kas­voil­la muu­ta­mia ker­to­ja päi­väs­sä.

Suo­la­kyl­py

Kos­ka suo­la imee itseen­sä epä­puh­tauk­sia se on lois­ta­va kyl­vys­sä tai ihan vain jal­ka­kyl­vys­sä. Käy­tä koko­var­ta­lo­kyl­pyyn noin 3rkl suo­laa ja kyl­ve noin 20–30 min. Vil­kas­tu­ta veren­kier­toa hie­ro­mal­la ihoa välil­lä pesusie­nel­lä tai har­jal­la. Huom! koi­ta olla huuh­te­le­mat­ta ja ras­vaa­mat­ta ihoa kyl­vyn jäl­keen, jol­loin emäk­si­syys saa vai­kut­taa mah­dol­li­sim­man pit­kään.

Pää­na­han kuo­rin­ta

Ripot­te­le suo­laa tasai­ses­ti pää­nah­kaan, kos­tu­ta sor­met ja hie­ro noin 10 minuut­tia. Suo­la irrot­taa hil­set­tä ja vil­kas­tut­taa pin­ta­ve­ren­kier­toa.

Par­haat lai­neet hiuk­siin

Ete­läs­sä ollees­sa hiuk­set kukois­ta­vat ja kihar­tu­vat kau­niis­ti. Kos­team­pi ilmas­to ja meri­ve­si ovat var­mas­ti tähän yksi syy. Koto­na hyvä kei­no saa­vut­ta lähes sama on teh­dä itse oma hius­ten suo­la­suih­ke. 

Hyvän suih­keen saat teh­tyä kun sekoi­tat 2,5 dl kuu­maa vet­tä sekä 1–2 rkl suo­laa. Tes­taa omil­le hiuk­sil­le­si sopi­va suo­lan mää­rä. Lisää sekaan 1/2 rkl koo­ko­söl­jyä, joka estää hius­ta kui­vu­mas­ta. Lisäk­si voit sekoit­taa oman mie­len mukaan muu­ta­man tipan etee­ris­tä öljyä, jol­loin saat hiuk­sii­si myös lem­pi­tuok­susi. Sekoi­ta aineet hyvin ja kaa­da suih­ke­pul­loon. Suih­ku­ta kui­viin tai kos­tei­siin hiuk­siin ja puris­te­le. Hyvä kei­no on myös illal­la suih­kut­taa hiuk­set suo­la­suih­keel­la ja lait­taa ne yök­si nut­tu­ral­le. Aamul­la on takuu­var­mat lai­neet. 

Kaik­kea tätä voi teh­dä yhdel­lä tuot­teel­la, ihan mah­ta­vaa! Suo­sit­te­len siis kokei­le­maan Mei­ne­Ba­se ‑mine­raa­li­suo­laa. Saa­ta­vil­la sekä 75g että 750g. Kuu­lem­me myös mie­lel­lään tei­dän par­haat suo­la­vin­kit. <3