Koko per­heem­me on diee­til­lä. Kut­sum­me sitä com­mon sen­se ‑diee­tik­si. 

On taas se aika vuo­des­ta, kun voi unoh­taa uuden­vuo­den­lu­pauk­set ja pala­ta nor­maa­liin arkeen. Kun­to­sa­lit tyh­je­ne­vät ja tipa­ton vaih­tuu tis­sut­te­luun.

Tänä vuon­na kaik­ki on kui­ten­kin toi­sin kuin edel­li­se­nä 20 vuo­te­na, jol­loin hel­mi­kuu on ollut unoh­ta­mi­sen aikaa. Täl­lä ker­taa dieet­ti pysyy, sil­lä muka­na on koko per­heem­me.

Tätä dieet­tiä ei teh­dä täh­tien tyy­liin ja sen kas­voi­na ei ole Gwy­neth Palt­row, Hei­di Klum tai edes Jan­ne Kata­ja vaan val­tion ravit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­ta (VRN). Ei kovin media­sek­si­käs­tä, mut­ta asian­tun­te­vaa.

Lau­tas­mal­li on uusi nor­maa­li

Kaik­kea aina Atkin­sin diee­tis­tä kaa­li­sop­pa­kuu­riin kokeil­lee­na tie­dän, että jos­sain vai­hees­sa rep­sah­taa ja rup­sah­te­lee. Sik­si täl­lä ker­taa valit­sin lau­tas­mal­lin tai kuten mie­he­ni sanoo, com­mon sen­se ‑diee­tin. Lau­tas­mal­lis­sa lau­ta­sel­le koo­taan puo­let vihan­nek­sia, nel­jän­nes peru­naa tai täys­jy­vä­li­sä­ket­tä ja noin nel­jän­nes jää kala‑, liha- tai muna­ruo­al­le, jon­ka voi kor­va­ta pro­teii­ni­pi­toi­sel­la kas­vis­ruo­al­la. Kysees­sä ei ole siis mikään ihme­dieet­ti. Mis­tään ei tar­vit­se var­si­nai­ses­ti luo­pua, mut­ta kas­vik­sia pitää lisä­tä. Kas­vik­set ovat uusi nor­maa­li.

Sori Keto Suo­mi, keto­gee­ni­nen ruo­ka­va­lio ei ole minun jut­tu­ni. Ei täs­sä yhteis­kun­nas­sa, ei lap­si­per­hear­jes­sa, var­sin­kaan. 😉

Lisää kas­vik­sia ruo­ka­va­lioon

Muu­tos alkaa jo kau­pas­ta, jos­sa ostos­kär­ryt täy­te­tään lau­tas­mal­lin mukai­ses­ti.

Vai­kein osuus onkin sit­ten lais­kuus. Koko ajan pitää olla kuo­ri­mas­sa, pilk­ko­mas­sa tai raas­ta­mas­sa. Tar­vi­taan myös kik­kai­lua, että saa lap­set syö­mään kas­vik­sia ilman pai­nos­ta­mis­ta ja kiris­tys­tä.

Niin­pä olen luo­nut eri­lai­sia tapo­ja lisä­tä vihan­nek­sia las­ten ruo­ka­va­lioon. Teen smoot­hiei­ta, joi­hin sujau­tan mm. pinaat­tia, tar­joi­len dip­pi­vi­han­nek­sia alku- ja väli­pa­loi­na, lisään kas­vik­sia ruo­an sekaan, esim. pork­ka­naa bolog­ne­se-kas­tik­kee­seen ja pak­kaan kas­vik­sia evääk­si, kos­ka nälän yllät­täes­sä kukaan ei nir­soi­le.

Tänä vuon­na val­tion ravit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­ta on jul­kais­sut ensim­mäis­tä ker­taa ruo­ka­suo­si­tuk­sia myös var­hais­kas­va­tuk­seen. Tavoit­tee­na on edis­tää myön­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta ruo­kaan ja mm. lisä­tä kas­vis­ten mää­rää. Kuten suo­si­tuk­sis­sa ker­ro­taan, var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja koto­na tar­jot­ta­vat ate­riat muo­dos­ta­vat yhdes­sä ter­veel­li­sen ja täy­si­pai­noi­sen koko­nai­suu­den.

Tämä dieet­tim­me tulee kes­tä­mään. Täl­lä ker­taa olen vel­kaa sen muil­le­kin kuin vain itsel­le­ni. <3