1. Ylei­set ehdot

Tätä verk­ko­si­vus­toa yllä­pi­tää Loi­mu Cos­me­tics, Y‑tunnus 3186679–8. Näi­tä sopi­museh­to­ja sovel­le­taan Ekokuu.fi:n ja sen asiak­kai­den väli­ses­sä kaup­pa­suh­tees­sa. Ekokuu.fi:n välit­tä­mien pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den osal­ta sovel­le­taan myös kysei­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan mää­rit­te­le­miä sopi­museh­to­ja. Ekokuu.fi:llä on oikeus päi­vit­tää näi­tä sopi­museh­to­ja ilman ennak­koil­moi­tus­ta. Tilauk­siin sovel­le­taan tilaus­het­kel­lä voi­mas­sa ole­via sopi­museh­to­ja, jot­ka on luet­ta­vis­sa Ekokuu.fi:n kotisivuilta.

Ekokuu.fi ei vas­taa vahin­gos­ta, joka aiheu­tuu yli­voi­mai­ses­ta estees­tä. Yli­voi­mai­se­na estee­nä pide­tään sel­lais­ta ennal­ta arvaa­ma­ton­ta seik­kaa tai olo­suh­tei­den muu­tos­ta, joka on Ekokuu.fi:n vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien ulko­puo­lel­la. Ekokuu.fi on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan asiak­kaal­le yli­voi­mai­ses­ta estees­tä viivytyksettä.

2. Asia­kas ja tietosuoja

Ekokuu.fi toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si kaik­ki luon­non­kos­me­tii­kas­ta ole­vat yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kaat. Kaup­pa­suh­tees­sa nou­da­te­taan sovel­tu­vaa Suo­men ja EU:n lain­sää­dän­töä kulut­ta­ja­kau­pan, mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan osal­ta. Yri­tys­asiak­kai­den ja Ekokuu.fi:n väli­ses­sä kaup­pa­so­pi­muk­ses­sa nou­da­te­taan ensi­si­jai­ses­ti näi­tä sopi­museh­to­ja ja muil­ta osin Suo­men kauppalakia.

Asia­kas on vel­voi­tet­tu luo­vut­ta­maan tilaus­ta teh­des­sään täy­del­li­set yhteys­tie­ton­sa, jot­ka sisäl­tä­vät kulut­ta­ja-asiak­kaal­ta vähin­tään nimen, osoit­teen ja puhe­lin­nu­me­ron sekä mah­dol­li­ses­ti säh­kö­pos­tio­soit­teen. Yri­tys­asiak­kail­ta vaa­dit­ta­vat tie­dot ovat yhteys­hen­ki­lön nimi, puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti sekä y‑tunnus, pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro tai –nume­rot ja tar­vit­taes­sa laskutusosoite.

Asiak­kai­den tie­dot on tal­len­net­tu Ekokuu.fi:n asia­kas­re­kis­te­riin, jos­sa ole­via tie­to­ja käy­te­tään asia­kas­suh­teen yllä­pi­tä­mi­seen. Ekokuu.fi:llä on oikeus käsi­tel­lä ja luo­vut­taa rekis­te­ris­sä ole­via tie­to­ja perus­tel­tu­ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sia (kuten suo­ra­mark­ki­noin­tia) var­ten hen­ki­lö­tie­to­lain (523/99) mukai­ses­ti. Asia­kas­re­kis­te­ri on muut­tu­nut nimen­vaih­don yhtey­des­sä Safkanet.fi-verkkokaupan alta Ekokuu.fi-verkkokaupan alle. 

Hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­nen rekis­te­ri­se­los­te on näh­tä­vis­sä osoit­tees­sa Juvan­ka­tu 56, 33710, Tam­pe­re. Asia­kas voi kiel­tää tie­to­jen­sa käy­tön ja käsit­te­lyn mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tar­kis­taa itse­ään kos­ke­vat tie­dot otta­mal­la yhteyt­tä Ekokuu.fi:n asia­kas­pal­ve­luun. Yhtey­de­no­tot on teh­tä­vä kir­jal­li­se­na ja toi­mi­tet­ta­va alle­kir­joi­tet­tui­na osoit­tee­seen: Loi­mu Cos­me­tics, Juvan­ka­tu 56, Tam­pe­re. Täy­del­li­nen rekis­te­ri­se­los­te löy­tyy osoit­tees­ta www.ekokuu.fi/rekisteriseloste

Ekokuu.fi-sivustolla käy­te­tään eväs­tei­tä (eng. Coo­kies), joi­den avul­la sivus­toa voi­daan kehit­tää edel­leen aiem­paa käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mäk­si. Ekokuu.fi-sivustolla eväs­tei­den teh­tä­vä on hel­pot­taa, paran­taa ja nopeut­taa asioin­ti­ko­ke­mus­ta. Eväs­tei­tä voi­daan käyt­tää myös parem­pien tar­jous­ten ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­pien tuo­te­suo­si­tus­ten tar­joa­mi­sek­si asiak­kaal­le. Eväs­te on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, jon­ka Ekokuu.fi:n verk­ko­pal­ve­lin tal­len­taa käyt­tä­jän kiin­to­le­vyl­le. Osa Ekokuu.fi-sivuston sisäl­lös­tä saat­taa edel­lyt­tää eväs­tei­den hyväk­sy­mis­tä toi­miak­seen. Käyt­tä­jän verk­ko­se­lain toden­nä­köi­ses­ti hyväk­syy eväs­teet val­miil­la ole­tus­a­se­tuk­sil­la, mut­ta käyt­tä­jä voi myös estää eväs­tei­den käy­tön selai­men ase­tuk­sis­ta tai pois­ta­mal­la eväs­teet selai­mes­ta pal­ve­lun käy­tön pää­tyt­tyä. Lisä­tie­to­ja selain­koh­tai­sis­ta käyt­tö­oh­jeis­ta löy­tyy selai­men val­mis­ta­jan ohjeista.

3. Hin­nas­to

Hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron, mut­ta eivät kul­je­tus­ta ellei toi­sin ole mai­nit­tu. Jos hin­nas­tos­sa on sel­viä hin­ta­vir­hei­tä, tuo­tet­ta ei myy­dä sel­väs­ti alem­paan hin­taan, jos voi­daan olet­taa asiak­kaan ymmär­tä­neen vir­heen olemassaolo.

Tar­kas­tam­me hin­nat aina käsit­te­ly­het­kel­lä. Hin­nan las­kies­sa kor­jaam­me hin­nat asiak­kaan avoi­meen tilauk­seen. Toi­saal­ta, jos tuot­teen hin­ta nousee ennen tilauk­sen lähe­tys­tä, toi­mi­tam­me ne alku­pe­räi­sel­lä hinnalla.

Toi­mi­tusai­ka-arviot on laa­dit­tu maa­han­tuo­jien ja val­mis­ta­jien anta­mien tie­to­jen perus­teel­la. Ekokuu.fi tai sen käyt­tä­mät toi­mit­ta­jat eivät ole vas­tuus­sa vai­ku­tus­pii­rin­sä ulko­puo­lel­ta tule­vien ennal­ta arvaa­mat­to­mien muu­tos­ten aiheut­ta­mis­ta viivästyksistä.

Ekokuu.fi pidät­tää oikeu­den rajoit­taa tuot­tei­den myyn­tiä poik­keuk­sel­li­sen suu­ris­sa eris­sä. Ekokuu.fi ei myy tuot­tei­taan jälleenmyytäväksi.

4. Toi­mit­ta­mi­nen

Ekokuu.fi tar­jo­aa kat­ta­van kul­je­tus­va­li­koi­man. Lisä­tie­toa toi­mi­tus­muo­dois­ta ja nii­den pal­ve­lusi­säl­lös­tä voit lukea verk­ko­si­vuil­tam­me. Ekokuu.fi:n ostos­ko­ri huo­mioi kul­je­tus­tar­jouk­set auto­maat­ti­ses­ti. Yksit­täi­sen tilauk­sen tuot­teet voi­daan toi­mit­taa useam­mas­sa lähetyksessä.

Val­miin tilauk­sen käsit­te­ly pyri­tään teke­mään 72 tun­nin sisäl­lä sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Val­miil­la tilauk­sel­la tar­koi­te­taan tilaus­ta, jon­ka kaik­ki tuot­teet ovat varas­tos­sam­me ja varat­tui­na tilauk­seen, sekä tilauk­sen mak­su­ta­pa on hyväksytty.

Ekokuu.fi ei ole vel­vol­li­nen varaa­maan mui­ta saman tilauk­sen tuot­tei­ta asiak­kaal­le, jos yhden tuot­teen saa­ta­vuus on huo­no, tai sen toi­mi­tus vii­väs­tyy Ekokuu.fi:stä riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä. Kulut­ta­ja voi vaih­toeh­toi­ses­ti hyväk­syä joko vii­väs­ty­neen tuot­teen jäl­ki­toi­mi­tuk­sen tai tilauk­sen peru­mi­sen. Jäl­ki­toi­mi­tuk­sen pos­ti­ku­lut veloi­te­taan nor­maa­lis­ti voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton mukai­ses­ti. Tilauk­ses­sa ole­via tuot­tei­ta vara­taan enin­tään 7 päi­vää, min­kä jäl­keen tilaus peru­taan ellei asia­kas ole suos­tu­nut jäl­ki­toi­mi­tuk­seen Ekokuu.fi:n ehto­jen mukaisesti.

5. Mak­sa­mi­nen

Ajan­koh­tai­set tie­dot mak­su­ta­vois­ta löy­ty­vät Ekokuu.fi sivuil­ta.

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Payt­rail Oyj (2122839–7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Payt­rail Oyj näkyy mak­sun saa­ja­na tiliot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aal­le. Payt­rail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toi­mi­lu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me otta­maan ensi­si­jai­ses­ti yhteyt­tä tuot­teen toi­mit­ta­jaan. Payt­rail Oyj, y‑tunnus: 2122839–7 Inno­va 2 Luta­ko­nau­kio 7 40100 Jyväs­ky­lä Puhe­lin: 020 718 1830 www.paytrail.com

Peruu­tusil­moi­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 14 päi­vän kulues­sa tava­ran vas­taa­not­ta­mi­ses­ta tai sopi­muk­sen teke­mi­ses­tä. Jos peruut­ta­mi­sa­jan vii­mei­nen päi­vä on lau­an­tai tai pyhä­päi­vä, peruut­ta­mi­sil­moi­tuk­sen voi teh­dä vie­lä ensim­mäi­se­nä arkipäivänä.

Jos peruut­ta­mi­sil­moi­tuk­sen saa­pu­mi­sen ajan­koh­das­ta ei ole tark­kaa sel­vi­tys­tä, pos­tit­se lähe­te­tyn ilmoi­tuk­sen kat­so­taan saa­pu­neen yri­tyk­sel­le seit­se­män­te­nä päi­vä­nä sen lähet­tä­mi­ses­tä. Säh­köi­ses­ti lähe­te­tyn ilmoi­tuk­sen päi­vä­nä, jol­loin ilmoi­tus on lähe­tet­ty. Peruut­ta­mi­soi­keu­den käyt­tä­mi­sel­le ei tar­vit­se esit­tää perusteluja.

Tilauk­sen peruut­ta­mi­nen pitää teh­dä ilmoit­ta­mal­la sii­tä säh­kö­pos­tit­se (info@ekokuu.fi) tai muul­la sel­keäl­lä taval­la. Tava­ra on palau­tet­ta­va vii­meis­tään 14 päi­vän kulut­tua peruut­ta­mi­sil­moi­tuk­sen tekemisestä. 

Pelk­kä tava­ran palaut­ta­mi­nen tai nou­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen pos­tis­ta ei rii­tä. Kulut­ta­jan vas­tuul­la on tar­vit­taes­sa näyt­tää, että ilmoi­tus on teh­ty. Kulut­ta­jal­la on oikeus ilmoit­taa peruut­ta­mi­ses­ta myös ennen tava­ran toimittamista.

Pyy­däm­me sinua säi­lyt­tä­mään kaik­ki asia­kas­pa­lau­tuk­seen liit­ty­vät doku­men­tit huo­lel­li­ses­ti, kun­nes olet saa­nut tie­don palau­tuk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta Ekokuu.fi:ltä.

Palau­tusoi­keu­den rajoi­tuk­set mää­räy­ty­vät kulut­ta­jan­suo­ja­lain 6. luvun 16 mukai­ses­ti: Peleil­lä, elo­ku­vil­la, ohjel­mis­toil­la tai muil­la sine­töi­dyil­lä tuot­teil­la ei ole palau­tusoi­keut­ta, kun tuo­te­pak­kaus on avat­tu. Hygie­nia- ja intii­mi­tuot­teil­la ei ole palau­tusoi­keut­ta pak­kauk­sen avaa­mi­sen jäl­keen, kos­ka tuo­te ei ole palau­tet­ta­vis­sa myyn­tiin luon­teen­sa vuok­si. Hygie­nia- ja intii­mi­tuot­tei­ta ovat esi­mer­kik­si kuu­ku­pit, epi­laat­to­rit, par­ta­ko­neet, iho­kar­vat­rim­me­rit ja nenä/​korvakarvatrimmerit, hius­ten­hoi­to­lait­teet ja koti­par­tu­ri, ham­mas­har­jat ja suu­hy­gie­nia­lait­teet, kuume‑, veren­pai­ne- ja veren­so­ke­ri­mit­ta­rit sekä alko­tes­te­rit, nap­pi­kuu­lok­keet ja hands-free –lait­teet sekä vai­pat ja muut vas­taa­vat lastenhoitotuotteet.

Pal­ve­lu­tuot­teil­la tai digi­taa­li­sel­la sisäl­löl­lä ei ole kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­ses­ti peruu­tusoi­keut­ta, jos pal­ve­lu on koko­naan suo­ri­tet­tu tai digi­taa­li­sen sisäl­lön toi­mit­ta­mi­nen säh­köi­ses­ti on aloi­tet­tu sinun annet­tua suos­tu­muk­se­si toi­mit­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen ja jos peruu­tusoi­keu­den puut­tu­mi­ses­ta on ker­rot­tu ennakkoon.

Palau­tet­ta­vat tuot­teet tulee paka­ta huolellisesti.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Takuu mää­räy­tyy val­mis­ta­jan mää­rit­te­le­mien takuu­eh­to­jen mukai­ses­ti. Olet vel­vol­li­nen tutus­tu­maan tuot­teen muka­na toi­mi­tet­tui­hin takuu­eh­toi­hin ennen tuot­teen käyt­töön­ot­toa. Takuu­eh­dot löy­ty­vät käyt­tö­oh­jeis­ta, eril­li­ses­tä takuu­lo­mak­kees­ta tai val­mis­ta­jan osoit­ta­mas­ta verk­ko-osoit­tees­ta. Takuu kat­taa pää­sään­töi­ses­ti ainoas­taan tuot­tees­sa ole­vat val­mis­tus- ja mate­ri­aa­li­vir­heet. Takuu­ai­ka on mää­ri­tel­ty tuotetiedoissa.

Takuu­kor­jaus teh­dään aina val­mis­ta­jan tai maa­han­tuo­jan takuu­eh­to­jen mukai­ses­ti. Ohjaam­me sinut otta­maan yhteyt­tä suo­raan val­mis­ta­jaan tai hei­dän huol­to­yh­ti­öön, kos­ka tämä nopeut­taa huol­toa ja on näin ollen sinun etusi mukais­ta. Voit aina toi­mit­taa tuot­teen myös Ekokuu.fi:lle.

Aiheet­to­man huol­to­käyn­nin kus­tan­nuk­set peri­tään koko­nai­suu­des­saan sinul­ta, jos tuo­te on toi­mi­tet­tu sel­väs­ti aiheet­ta takuu­huol­toon. Ekokuu.fi ei ole vas­tuus­sa osta­jan toi­mis­ta aiheu­tu­neis­ta vahin­gois­ta. Aiheet­to­man huol­lon kului­na peri­tään mah­dol­li­set huol­to­yh­tiön kulut ja Ekokuu.fi:lle aiheu­tu­neet kustannukset.

8. Rekla­maa­tio

Asia­kas on vel­vol­li­nen esit­tä­mään osto­to­dis­tuk­sen, kui­tin tai muun todis­tuk­sen osto­pai­kas­ta ja –ajan­koh­das­ta palau­tuk­sen yhtey­des­sä tai rekla­moi­des­saan tava­ran vir­hees­tä. Ekokuu.fi pidät­tää oikeu­den periä kui­tin etsin­nän aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set ostajalta.

Rekla­maa­tiot käsi­tel­lään ainoas­taan kir­jal­li­ses­ti. Vapaa­muo­toi­sen rekla­maa­tion voi toi­mit­taa säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen info@ekokuu.fi. Verk­ko­si­vul­la on mah­dol­li­suus jät­tää asiakaspalautetta.

Eri­mie­li­syyk­sien rat­kai­se­mi­nen ja oikeus­paik­ka: Kulut­ta­ja-asiak­kaal­la on oikeus saat­taa täs­tä sopi­muk­ses­ta syn­ty­vät eri­mie­li­syy­det kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan (www.kuluttajariita.fi) rat­kais­ta­vak­si. Ennen asian vie­mis­tä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn kulut­ta­jan tulee olla yhtey­des­sä mai­straat­tien kulut­ta­ja­neu­von­taan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asia­kas voi nos­taa sopi­muk­sen vel­ka­suh­tees­ta aiheu­tu­via rii­tai­suuk­sia kos­ke­van kan­teen Ekokuu.fi:tä vas­taan joko Ekokuu.fi:n koti­pai­kan kärä­jä­oi­keu­des­sa tai sen Suo­mes­sa sijait­se­van paik­ka­kun­nan kärä­jä­oi­keu­des­sa, jon­ka tuo­mio­pii­ris­sä hänel­lä on asuin­paik­kan­sa. Jol­lei Asiak­kaal­la ole asuin­paik­kaa Suo­mes­sa, rii­tai­suu­det käsi­tel­lään Ekokuu.fi:n koti­pai­kan käräjäoikeudessa.

Asia­mies­ku­lu­ja ei kor­va­ta, kos­ka Kulut­ta­ja­neu­von­ta ja kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta tar­jo­aa veloi­tuk­set­ta apua eri­mie­li­syyk­sien ratkaisemiseen.

9. Yri­tys­asiak­kai­den lisäehdot

Ekokuu.fi ei vas­taa tuot­teen ja/​tai pal­ve­lun aiheut­ta­mas­ta välit­tö­mäs­tä tai välil­li­ses­tä mene­tyk­ses­tä, vahin­gos­ta tai tulon mene­tyk­ses­tä. Ekokuu.fi:n kor­vaus­vas­tuu rajoit­tuu aina näi­den sopi­museh­to­jen sisäl­töön. Tuo­te­vir­he­vas­tuu rajoit­tuu mah­dol­li­seen kaup­pa­hin­nan palaut­ta­mi­seen käyt­tö­hyö­dyl­lä vähennettynä.

Yri­tys­käyt­töön han­ki­tun lait­teen takuu­ai­ka mää­räy­tyy val­mis­ta­jan takuu­eh­to­jen mukai­ses­ti, ja takuu­ajan päät­ty­mi­nen lopet­taa Ekokuu.fi:n vas­tuun. Tuot­teen fyy­si­nen avaa­mi­nen lait­teen muok­kaa­mi­sek­si päät­tää takuun ja myy­jän vas­tuun ellei val­mis­ta­ja ole toi­sin ilmoittanut.

Ekokuu.fi pidät­tää oikeu­den ohja­ta yri­tys­asiak­kaat asioi­maan suo­raan val­mis­ta­jan tai val­mis­ta­jan val­tuut­ta­man huol­to­liik­keen kans­sa. Lisä­tie­to­ja huol­lois­ta voi pyy­tää Ekokuu.fi asiakaspalvelusta..

Digi­taa­li­sel­le medial­le tal­len­net­tu data ja ohjel­mis­tot ovat lop­pu­käyt­tä­jän vastuulla.

Huol­tom­me säi­lyt­tää tuot­tei­ta kol­me (3) kuu­kaut­ta asiak­kaal­le huollon/​työn val­mis­tu­mi­ses­ta toi­mi­te­tun ilmoi­tuk­sen jäl­keen. Tämän jäl­keen tuo­te kierrätetään.

Ekokuu.fi ei ole vel­vol­li­nen täyt­tä­mään sopi­mus­ta, jos se koh­taa yli­voi­mai­sen esteen, jota se ei voi koh­tuu­del­la voit­taa. Ekokuu.fi ei ole vel­vol­li­nen kor­vaa­maan asiak­kaal­le yli­voi­mai­sen esteen koh­dal­la asiak­kaal­le aiheu­tu­vaa vahin­koa tai kus­tan­nuk­sia, ja on oikeu­tet­tu pur­ka­maan sopimuksen.

Jät­täes­sään tilauk­sen ja/​tai tar­jous­pyyn­nön asia­kas hyväk­syy kiis­tat­to­mas­ti Ekokuu.fi:n sopi­museh­dot. Mah­dol­li­sia asiak­kaan käyt­tä­miä han­kin­ta­so­pi­museh­to­ja ei nou­da­te­ta nii­den olles­sa ris­ti­rii­das­sa Ekokuu.fi:n sopi­museh­to­jen kanssa.

Loi­mu Cosmetics

Y‑tunnus 3186679–8