Itä-Suo­men yli­opis­ton tut­ki­jat ovat vii­me vuo­si­na osoit­ta­neet, että sau­no­mi­sel­la on monia ter­veys­hyö­ty­jä.  Nyt tut­ki­mus­ryh­mä on sel­vit­tä­nyt tar­kem­min koea­se­tel­mas­sa, mil­lais­ten fysio­lo­gis­ten meka­nis­mien kaut­ta sau­nan läm­pö­al­tis­tus voi vai­kut­taa ter­vey­teen. Sadal­la koe­hen­ki­löl­lä teh­ty tut­ki­mus osoit­ti 30 minuu­tin sau­no­mi­sen alen­ta­van veren­pai­net­ta ja lisää­vän veri­suon­ten jous­ta­vuut­ta. Sau­no­mi­nen myös nos­ti syket­tä kes­ki­ras­kaan lii­kun­nan tavoin. Tut­ki­mus­ryh­mä on jul­kais­sut aiem­min väes­tö­tut­ki­muk­seen perus­tu­via tulok­sia, joi­den mukaan sään­nöl­li­nen sau­no­mi­nen on yhtey­des­sä muun muas­sa vähen­ty­nee­seen sydän­sai­rauk­sien, sydän­pe­räis­ten äkkikuolemien1, verenpainetaudin2 sekä Alz­hei­me­rin tau­din ja demen­tian riskiin3. Run­saal­la sau­no­mi­sel­la on havait­tu yhteys myös pie­nem­pään hen­gi­ty­se­li­mis­tön sai­rauk­sien riskiin4 sekä alhai­sem­paan CRP-tuleh­dus­merk­kiai­neen tasoon5. Sau­na ja sydän­ter­veys ‑pro­jek­tis­sa toteu­tet­tu kokeel­li­nen tut­ki­mus tuot­ti uut­ta tie­toa eli­mis­tös­sä ilme­ne­vis­tä muu­tok­sis­ta sau­no­mi­sen aika­na ja sen jäl­keen. Tut­ki­muk­ses­sa tes­tat­tiin 30 minuu­tin sau­no­mi­sen vai­ku­tuk­sia eli­mis­töön sadal­la koe­hen­ki­löl­lä. Tavoit­tee­na oli sel­vit­tää eri­tyi­ses­ti veri­suon­ten jous­ta­vuu­den ja veren­pai­neen las­kun osuut­ta sau­no­mi­sen tuot­ta­mis­sa ter­veys­hyö­dyis­sä. Suo­nen jous­ta­vuus mitat­tiin kau­la- ja rei­si­val­ti­mol­ta ennen sau­no­mis­ta, sau­nan jäl­keen ja 30 minuu­tin palau­tu­mi­sen jäl­keen. Kokeel­li­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa käy­tet­ty val­ti­moi­den sei­nä­män jous­ta­vuu­den mit­taus on sau­naym­pä­ris­tös­sä uusi mene­tel­mä. Kes­ki­mää­räi­nen sys­to­li­nen veren­pai­ne las­ki 30 minuu­tin sau­no­mi­sen joh­dos­ta tasol­ta 137 tasol­le 130 mmHg ja dias­to­li­nen veren­pai­ne tasol­ta 82 tasol­le 75 mmHg. Sys­to­li­nen veren­pai­ne pysyi alhai­sem­mal­la tasol­la vie­lä 30 minuu­tin kulut­tua sau­no­mi­ses­ta. Veri­suon­ten jous­ta­vuu­des­ta ker­to­va puls­si­aal­lon nopeus oli ennen sau­no­mis­ta kes­ki­mää­rin 9.8 m/​s ja las­ki tasol­le 8.6 m/​s välit­tö­mäs­ti sau­nan jäl­keen. Sydä­men syk­keen havait­tiin sau­no­mi­sen aika­na nouse­van kuten kes­ki­ras­kaas­sa lii­kun­nas­sa. Eli­mis­tön läm­pö­ti­la nousi sau­no­mi­sen aika­na noin kak­si astet­ta.  Tulok­set valot­ta­vat, mil­lais­ten fysio­lo­gis­ten meka­nis­mien kaut­ta väes­tö­ta­sol­la havai­tut sau­nan läm­pö­al­tis­tuk­sen tuot­ta­mat ter­veys­hyö­dyt voi­vat syn­tyä. Tulok­set sau­no­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta eli­mis­töön jul­kais­tiin Jour­nal of Human Hyper­ten­sion ‑leh­des­sä. Suo­nen jous­ta­vuu­den mit­tauk­siiin perus­tu­vat tulok­set jul­kais­tiin Euro­pean Jour­nal of Pre­ven­ti­ve Car­dio­lo­gy ‑leh­des­sä. Teke­sin rahoit­ta­man tut­ki­muk­sen toteut­ti pro­fes­so­ri Jari Lauk­ka­sen tut­ki­mus­ryh­mä Itä-Suo­men yli­opis­tos­ta. Pro­jek­tis­sa oli­vat muka­na Har­via Oy, Vel­ha Oy, Pih­la­ja­lin­na, Fint­ra­vel Oy ja Suo­men Sau­na­kult­tuu­ri Ry. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui sata Pih­la­ja­lin­nan asia­kas­ta. Osal­lis­tu­jien taus­ta­tie­dot kerät­tiin kat­ta­vas­ti kyse­lyin ja haas­tat­te­luin ja fyy­si­nen kun­to tes­tat­tiin rasi­tus­ko­keel­la. Tut­ki­mus toteu­tet­tiin Har­vian koe­sau­nois­sa Muu­ra­mes­sa. Tut­ki­mus­ta var­ten raken­net­tu sau­nao­lo­suh­de imi­toi tar­kas­ti nor­maa­lia sau­no­mis­ta kotio­lois­sa. Tut­ki­mus­ten mukaan sään­nöl­li­nen lii­kun­ta ja ter­veel­li­set elin­ta­vat edis­tä­vät sydän­ter­veyt­tä ja ennal­taeh­käi­se­vät sai­ras­tu­mis­ta, mut­ta kaik­kia ris­ki- ja suo­ja­te­ki­jöi­tä ei vie­lä tun­ne­ta. Väes­tö­tut­ki­muk­ses­sa havait­tu­ja sään­nöl­li­sen sau­no­mi­sen hyö­ty­jä sydän­ter­vey­del­le voi­vat nyt toteu­te­tun kokeel­li­sen tut­ki­muk­sen mukaan selit­tää sau­no­mi­sen veren­pai­net­ta las­ke­va ja suo­nen jous­ta­vuut­ta lisää­vä­vai­ku­tus. Sau­no­mi­sen sydän­ter­veyt­tä edis­tä­vis­tä fysio­lo­gi­sis­ta meka­nis­meis­ta tar­vi­taan kui­ten­kin edel­leen lisää kokeel­li­seen tut­ki­muk­seen poh­jau­tu­vaa tie­toa. https://www.uef.fi/-/syyt-saunan-terveyshyotyihin-alkavat-selvita

Sau­no­mi­sen iha­nuut­ta lisää­viä löy­ly­tuok­su­ja löy­dät tääl­tä.