REKIS­TE­RI­SE­LOS­TE

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10§:n mukai­nen rekisteriseloste. 

Täs­sä tie­to­suo­ja­lausek­kees­sa ker­rom­me, miten ja mik­si kerääm­me ja käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja teil­le pal­ve­lui­ta tarjotessamme.

Olem­me sitou­tu­neet suo­jaa­maan Pal­ve­lui­den käyt­tä­jien yksi­tyi­syyt­tä sovel­tu­van lain­sää­dän­nön mukaisesti.

REKIS­TE­RIN­PI­TÄ­JÄ

Son­ja Pihlajaharju

Ihais­ten­tie 83

33400 Tam­pe­re

Suo­mi

REKIS­TE­RIN NIMI

Ekokuu.fi asia­kas­re­kis­te­ri

REKIS­TE­RIN PITÄ­MI­SEN PERUSTE

Hen­ki­lö on rekis­te­röi­ty­nyt Ekokuu.fi-asiakkaaksi tai teh­nyt ostok­sen Ekokuu.fi:ssä, tai enti­sel­tä nimel­tään Safkanet.fi-verkkokaupassa. Kerääm­me ja käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja, jot­ta käyt­tä­jä voi­daan rekis­te­röi­dä osta­jak­si sivus­tol­la ole­viin pal­ve­lui­hin. Käyt­tä­jäl­le voi­daan käyt­tä­jän hyväk­syn­nän mukai­ses­ti mark­ki­noi­da pal­ve­lui­ta, ja voim­me paran­taa käyt­tä­jän käyt­tö­ko­ke­mus­ta kerää­mäl­lä sivus­ton käyt­tö­tie­toa eväs­tei­tä ja mui­ta ana­lyy­si­tek­nii­koi­ta hyväksikäyttäen.

REKIS­TE­RIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on Ekokuu.fi:n asia­kas­re­kis­te­rin yllä­pi­tä­mi­nen sekä asiak­kai­den tilaus­ten arkis­toin­ti ja käsit­te­ly. Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ekokuu.fi:n toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja tilas­tol­li­siin tar­koi­tuk­siin. Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­lain sal­li­mis­sa ja edel­lyt­tä­mis­sä rajoissa.

Rekis­te­rin tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ekokuu.fi:n omis­sa rekis­te­reis­sä mai­non­nan koh­dis­ta­mi­seen luo­vut­ta­mat­ta hen­ki­lö­tie­to­ja ulko­puo­li­sil­le tahoil­le. Ekokuu.fi saat­taa käyt­tää asia­kas- ja pal­ve­lusuh­teen yllä­pi­tä­mi­seen yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Osa rekis­te­ri­tie­dois­ta saa­te­taan siir­tää yhteis­työ­kump­pa­nin pal­ve­li­mil­le tek­nis­ten vaa­ti­mus­ten vuok­si. Tie­to­ja käsi­tel­lään ainoas­taan Ekokuu.fi:n asia­kas­suh­teen yllä­pi­tä­mi­seen tek­nis­ten raja­pin­to­jen kautta.

REKIS­TE­RIN SUO­JAUS & TIE­TO­JEN LUOVUTUS

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta Ekokuu.fi:n ulko­puo­lel­le. Rekis­te­riä ei myös­kään luo­vu­te­ta sivul­li­sil­le. Rekis­te­rin käyt­tö­oi­keus edel­lyt­tää Ekokuu.fi:n yllä­pi­to- ja käyt­tä­jä­oi­keuk­sia. Asia­kas­tie­dot ovat tal­len­net­tu­na Ekokuu.fi:n yllä­pi­tä­mään tilaus­tie­to­kan­taan, joka sijait­see ammat­ti­mai­ses­ti yllä­pi­de­tyil­lä pal­ve­li­mil­la luki­tus­sa tilas­sa. Tie­dot on siir­ret­ty nimen­vaih­don yhtey­des­sä Safkanet.fi:n tilaus­tie­to­kan­nas­ta Ekokuu.fi:n tilaustietokantaan. 

Käy­täm­me ajan­ta­sai­sia käy­tän­tö­jä hen­ki­lö­tie­to­jen suo­je­le­mi­sek­si. Käy­täm­me siis hal­lin­nol­li­sia ja tek­ni­siä suo­jaus­toi­men­pi­tei­tä pie­nen­tääk­sem­me hen­ki­lö­tie­to­jen hävi­kin ris­kiä ja vähen­tääk­sem­me vää­rin­käy­tök­siä sekä luva­ton­ta käyt­töä, jul­kai­sua tai muok­kaus­ta. Ekokuu.fi suo­je­lee käyt­tä­jän hen­ki­lö­tie­to­ja hyö­dyn­täen Secu­re Soc­kets Layer (“SSL”) salausohjelmistoa.

Jot­ta vies­tin­tää tai mark­ki­noin­tia koh­den­ne­taan oikein, saa­tam­me siir­tää kol­man­sil­le osa­puo­lil­le ano­ny­mi­soi­dut demo­gra­fia­tie­dot, kiin­nos­tuk­sen­koh­teet tai esi­mer­kik­si sijain­tiin perus­tu­vat kohdentamisarvot.

Tämä tie­to­suo­ja­lause­ke sovel­tuu vain mei­dän pal­ve­lui­hin, emme­kä ole vas­tuus­sa mui­den sivus­to­jen tietosuojakäytännöistä.

Voit pyy­tää mei­tä pois­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­si jär­jes­tel­mis­täm­me. Suo­ri­tam­me pyyn­tö­si mukai­set toi­men­pi­teet. Tie­dot eivät kui­ten­kaan pois­tu välit­tö­mäs­ti kai­kis­ta var­muus­ko­pio- tai muis­ta vas­taa­vis­ta järjestelmistämme.

REKIS­TE­RIN SISÄL­TÄ­MÄT TIEDOT

Hen­ki­lö­re­kis­te­ri sisäl­tää seu­raa­via tietoja: 

Hen­ki­lön etu- ja suku­ni­mi
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Pos­tio­soi­te
Puhe­lin­nu­me­ro
Tie­dot käsi­tel­lyis­tä tilauk­sis­ta
Tilaus­ten kul­je­tuk­sen seurantatiedot

REKIS­TE­RI­ASIOI­TA KOS­KE­VAT ASIAT

info@ekokuu.fi