Kei­tä olemme?

Verk­ko­si­vus­tom­me osoi­te on: https://www.ekokuu.fi.

Kun sivus­ton käyt­tä­jät jät­tä­vät kom­ment­te­ja sivus­tol­le, kerääm­me kom­ment­ti­lo­mak­kees­sa ole­vat tie­dot, sekä käyt­tä­jän IP-osoit­teen ja selai­men ver­sio­tie­dot ros­ka­vies­tien tun­nis­ta­mi­sen helpottamiseksi.

Kun vie­rai­li­jat jät­tä­vät kom­men­tin täl­le sivus­tol­le kerääm­me tie­don, joka on näky­vis­sä kom­men­toin­ti­ken­tis­sä, IP-osoit­teen sekä selai­men ver­sioon liit­ty­vät tie­dot. Säh­kö­pos­tio­soit­tees­ta luo­tu ano­ny­mi­soi­tu hajau­tus­tie­to (hash) voi­daan lähet­tää Gra­va­tar-pal­ve­luun, jot­ta tie­de­tään onko kom­men­toi­ja pal­ve­lun käyt­tä­jä. Gra­va­tar-pal­ve­lun tie­to­suo­ja­se­los­te löy­tyy osoit­tees­ta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikä­li lataat kuvia täl­le sivus­tol­le, sinun tulee vält­tää sel­lais­ten kuvien lataa­mis­ta, jois­sa on tal­len­net­tu paik­ka­tie­to (EXIF GPS). Sivus­ton vie­rai­li­jat voi­vat lada­ta ja kat­soa paik­ka­tie­toa kuvis­ta, joi­ta sivus­tol­la on.

Eväs­teet

Jos jätät kom­men­tin sivus­tol­le, voit vali­ta nimen, säh­kö­pos­tio­soit­teen ja url-osoit­teen tal­len­nuk­sen eväs­tee­seen. Tämä toi­min­to lisää käyt­tö­mu­ka­vuut­ta, kos­ka loma­ket­ta ei tar­vit­se täyt­tää jokai­sel­la ker­ral­la uudel­leen kom­ment­tia lisä­tes­sä. Eväs­te­tie­to pois­te­taan selai­mes­ta vuo­den kuluttua.

Mikä­li sinul­la on tili ja kir­jau­dut sivus­tol­le, ase­tam­me väliai­kai­sen eväs­teen, joka päät­te­lee tukee­ko selai­me­si eväs­tei­tä vai ei. Tämä eväs­te ei sisäl­lä hen­ki­lö­tie­toa ja se pois­te­taan kun selai­nik­ku­na sul­je­taan. Kun kir­jau­dut sisään ase­tam­me usei­ta eväs­tei­tä, jot­ka tal­len­ta­vat kir­jau­tu­mis- sekä näyt­tö­ase­tuk­se­si. Kir­jau­tu­mi­se­väs­teet pois­te­taan kah­den vuo­ro­kau­den kulues­sa, näyt­tö­ase­tuk­siin liit­ty­vät eväs­teet pois­tu­vat vuo­den pääs­tä. Mikä­li valit­set “Muis­ta minut” kir­jau­tu­mi­sen yhtey­des­sä, kir­jau­tu­mis­tie­to­ja­si säi­ly­te­tään kah­den vii­kon ajan. Mikä­li kir­jau­dut ulos, kir­jau­tu­mi­seen liit­ty­vät eväs­teet pois­te­taan samas­sa yhteydessä.

Mikä­li jul­kai­set artik­ke­lin tai muok­kaat ole­mas­sa ole­vaa tal­len­nam­me selai­meen eväs­teen, joka sisäl­tää muo­kat­ta­van artik­ke­lin ID:n. Eväs­te van­he­nee yhdes­sä vuorokaudessa.

Muil­ta sivus­toil­ta upo­tet­tu sisältö

Tämän sivus­ton artik­ke­lit voi­vat sisäl­tää upo­tet­tua sisäl­töä (esi­mer­kik­si videoi­ta, kuvia, artik­ke­lei­ta jne.). Toi­sil­ta sivus­toil­ta tuo­dun upo­te­tun sisäl­lön avaa­mi­nen on ver­rat­ta­vis­sa sii­hen, että vie­rai­li­ja itse kävi­si kol­man­nen osa­puo­len sivustolla.

Nämä sivus­tot voi­vat kerä­tä tie­toa sinus­ta, käyt­tää eväs­tei­tä, upot­taa kol­man­nen osa­puo­len seu­ran­tae­väs­tei­tä ja moni­to­roi­da vuo­ro­vai­ku­tus­ta­si upo­te­tun sisäl­lön kans­sa, mukaan lukien vuo­ro­vai­ku­tuk­sen seu­ran­ta jos ja kun olet kir­jau­tu­nut käyt­tä­jä­nä sivustolle.

Jos pyy­dät sala­sa­nan palaut­ta­mis­ta, IP-osoit­tee­si lii­te­tään mukaan palautussähköpostiisi.

Kuin­ka kau­an säi­ly­täm­me tietoa

Mikä­li jätät kom­men­tin, kom­ment­tia ja sen meta­tie­toa säi­ly­te­tään tois­tai­sek­si. Tämä teh­dään sik­si, että voim­me tun­nis­taa ja hyväk­syä seu­raa­vat kom­men­tit auto­maat­ti­ses­ti sen sijaan, että säi­lyt­täi­sim­me ne moderointijonossa.

Tal­len­nam­me rekis­te­röi­ty­nei­den käyt­tä­jien (jos sel­lai­sia on) käyt­tä­jä­pro­fii­lien tie­dot. Kai­kil­la käyt­tä­jil­lä on mah­dol­li­suus näh­dä, muo­ka­ta ja pois­taa omia hen­ki­lö­tie­to­jaan mil­loin vain. Ainoas­taan käyt­tä­jä­ni­meä ei voi muut­taa. Verk­ko­si­vus­ton yllä­pi­tä­jät voi­vat näh­dä ja muo­ka­ta käyt­tä­jä­pro­fii­lien tie­to­ja. Mikä­li sinul­la on käyt­tä­jä­ti­li täl­le sivus­tol­le tai olet jät­tä­nyt kom­ment­te­ja, voit pyy­tää koos­te­tie­dos­toa omis­ta hen­ki­lö­tie­dois­ta­si, sisäl­täen kai­ken hen­ki­lö­tie­don, jon­ka olet meil­le anta­nut. Voit myös pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­je­si pois­toa. Oikeus omien tie­to­jen pois­toon ei kos­ke sel­lais­ta hen­ki­lö­tie­toa, joka mei­dän on säi­ly­tet­tä­vä yllä­pi­dol­li­sis­ta, juri­di­sis­ta tai tie­to­tur­vaan liit­ty­vis­tä syistä.

Vie­rai­li­joi­den kom­ment­te­ja saa­te­taan tar­kis­taa auto­ma­ti­soi­dun ros­ka­pos­ties­to­pal­ve­lun kautta.

REKIS­TE­RI­SE­LOS­TE

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10§:n mukai­nen rekisteriseloste. 

Täs­sä tie­to­suo­ja­lausek­kees­sa ker­rom­me, miten ja mik­si kerääm­me ja käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja teil­le pal­ve­lui­ta tarjotessamme.

Olem­me sitou­tu­neet suo­jaa­maan Pal­ve­lui­den käyt­tä­jien yksi­tyi­syyt­tä sovel­tu­van lain­sää­dän­nön mukaisesti.

REKIS­TE­RIN­PI­TÄ­JÄ

Loi­mu Cosmetics

Juvan­ka­tu 56 b 10

33710 Tam­pe­re

Suo­mi

REKIS­TE­RIN NIMI

Ekokuu.fi asia­kas­re­kis­te­ri

REKIS­TE­RIN PITÄ­MI­SEN PERUSTE

Hen­ki­lö on rekis­te­röi­ty­nyt Ekokuu.fi-asiakkaaksi tai teh­nyt ostok­sen Ekokuu.fi:ssä (aiem­min Saf­ka­net). Kerääm­me ja käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja, jot­ta käyt­tä­jä voi­daan rekis­te­röi­dä osta­jak­si sivus­tol­la ole­viin pal­ve­lui­hin. Käyt­tä­jäl­le voi­daan käyt­tä­jän hyväk­syn­nän mukai­ses­ti mark­ki­noi­da pal­ve­lui­ta, ja voim­me paran­taa käyt­tä­jän käyt­tö­ko­ke­mus­ta kerää­mäl­lä sivus­ton käyt­tö­tie­toa eväs­tei­tä ja mui­ta ana­lyy­si­tek­nii­koi­ta hyväksikäyttäen.

REKIS­TE­RIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on Ekokuu.fi:n asia­kas­re­kis­te­rin yllä­pi­tä­mi­nen sekä asiak­kai­den tilaus­ten arkis­toin­ti ja käsit­te­ly. Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ekokuu.fi:n toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja tilas­tol­li­siin tar­koi­tuk­siin. Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­lain sal­li­mis­sa ja edel­lyt­tä­mis­sä rajoissa.

Rekis­te­rin tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ekokuu.fi:n omis­sa rekis­te­reis­sä mai­non­nan koh­dis­ta­mi­seen luo­vut­ta­mat­ta hen­ki­lö­tie­to­ja ulko­puo­li­sil­le tahoil­le. Ekokuu.fi saat­taa käyt­tää asia­kas- ja pal­ve­lusuh­teen yllä­pi­tä­mi­seen yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Osa rekis­te­ri­tie­dois­ta saa­te­taan siir­tää yhteis­työ­kump­pa­nin pal­ve­li­mil­le tek­nis­ten vaa­ti­mus­ten vuok­si. Tie­to­ja käsi­tel­lään ainoas­taan Ekokuu.fi:n asia­kas­suh­teen yllä­pi­tä­mi­seen tek­nis­ten raja­pin­to­jen kautta.

REKIS­TE­RIN SUO­JAUS & TIE­TO­JEN LUOVUTUS

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta Ekokuu.fi:n ulko­puo­lel­le. Rekis­te­riä ei myös­kään luo­vu­te­ta sivul­li­sil­le. Rekis­te­rin käyt­tö­oi­keus edel­lyt­tää Ekokuu.fi:n yllä­pi­to- ja käyt­tä­jä­oi­keuk­sia. Asia­kas­tie­dot ovat tal­len­net­tu­na Ekokuu.fi:n yllä­pi­tä­mään tilaus­tie­to­kan­taan, joka sijait­see ammat­ti­mai­ses­ti yllä­pi­de­tyil­lä pal­ve­li­mil­la luki­tus­sa tilas­sa. Tie­dot on siir­ret­ty nimen­vaih­don yhtey­des­sä Safkanet.fi:n tilaus­tie­to­kan­nas­ta Ekokuu.fi:n tilaustietokantaan. 

Käy­täm­me ajan­ta­sai­sia käy­tän­tö­jä hen­ki­lö­tie­to­jen suo­je­le­mi­sek­si. Käy­täm­me siis hal­lin­nol­li­sia ja tek­ni­siä suo­jaus­toi­men­pi­tei­tä pie­nen­tääk­sem­me hen­ki­lö­tie­to­jen hävi­kin ris­kiä ja vähen­tääk­sem­me vää­rin­käy­tök­siä sekä luva­ton­ta käyt­töä, jul­kai­sua tai muok­kaus­ta. Ekokuu.fi suo­je­lee käyt­tä­jän hen­ki­lö­tie­to­ja hyö­dyn­täen Secu­re Soc­kets Layer (“SSL”) salausohjelmistoa.

Jot­ta vies­tin­tää tai mark­ki­noin­tia koh­den­ne­taan oikein, saa­tam­me siir­tää kol­man­sil­le osa­puo­lil­le ano­ny­mi­soi­dut demo­gra­fia­tie­dot, kiin­nos­tuk­sen­koh­teet tai esi­mer­kik­si sijain­tiin perus­tu­vat kohdentamisarvot.

Tämä tie­to­suo­ja­lause­ke sovel­tuu vain mei­dän pal­ve­lui­hin, emme­kä ole vas­tuus­sa mui­den sivus­to­jen tietosuojakäytännöistä.

Voit pyy­tää mei­tä pois­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­si jär­jes­tel­mis­täm­me. Suo­ri­tam­me pyyn­tö­si mukai­set toi­men­pi­teet. Tie­dot eivät kui­ten­kaan pois­tu välit­tö­mäs­ti kai­kis­ta var­muus­ko­pio- tai muis­ta vas­taa­vis­ta järjestelmistämme.

REKIS­TE­RIN SISÄL­TÄ­MÄT TIEDOT

Hen­ki­lö­re­kis­te­ri sisäl­tää seu­raa­via tietoja: 

Hen­ki­lön etu- ja sukunimi

Säh­kö­pos­tio­soi­te

Pos­tio­soi­te

Puhe­lin­nu­me­ro

Tie­dot käsi­tel­lyis­tä tilauksista

Tilaus­ten kul­je­tuk­sen seurantatiedot

REKIS­TE­RI­ASIOI­TA KOS­KE­VAT ASIAT

info@ekokuu.fi