• Sopimuse­hdot, tietosuojaseloste

1. YLEISET EHDOT

Tätä verkko­sivus­toa ylläpitää Loimu Cos­met­ics, Y‑tunnus 3186679–8. Näitä sopimuse­hto­ja sovel­letaan Ekokuu.fi:n ja sen asi­akkaiden välisessä kaup­pa­suh­teessa. Ekokuu.fi:n välit­tämien palvelu­iden ja tuot­tei­den osalta sovel­letaan myös kyseisen palvelun­tar­joa­jan määrit­telemiä sopimuse­hto­ja. Ekokuu.fi:llä on oikeus päivit­tää näitä sopimuse­hto­ja ilman ennakkoil­moi­tus­ta. Tilauk­si­in sovel­letaan tilaushetkel­lä voimas­sa ole­via sopimuse­hto­ja, jot­ka on luet­tavis­sa Ekokuu.fi:n kotisivuilta.

Ekokuu.fi ei vas­taa vahin­gos­ta, joka aiheutuu ylivoimais­es­ta esteestä. Ylivoimaise­na esteenä pide­tään sel­l­aista ennal­ta arvaam­a­ton­ta seikkaa tai olo­suhtei­den muu­tos­ta, joka on Ekokuu.fi:n vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sien ulkop­uolel­la. Ekokuu.fi on velvolli­nen ilmoit­ta­maan asi­akkaalle ylivoimais­es­ta esteestä viivytyksettä.

2. ASIAKAS JA TIETOSUOJA

Ekokuu.fi toiv­ot­taa ter­ve­tulleek­si kaik­ki luon­nonkos­meti­ikas­ta ole­vat yksi­tyis- ja yri­tysasi­akkaat. Kaup­pa­suh­teessa nou­date­taan sovel­tuvaa Suomen ja EU:n lain­säädän­töä kulut­ta­jakau­pan, markki­noin­nin ja main­on­nan osalta. Yri­tysasi­akkaiden ja Ekokuu.fi:n välisessä kaup­pa­sopimuk­ses­sa nou­date­taan ensisi­jais­es­ti näitä sopimuse­hto­ja ja muil­ta osin Suomen kauppalakia.

Asi­akas on velvoitet­tu luovut­ta­maan tilaus­ta tehdessään täy­del­liset yhteysti­eton­sa, jot­ka sisältävät kulut­ta­ja-asi­akkaal­ta vähin­tään nimen, osoit­teen ja puhe­lin­nu­meron sekä sähkö­pos­tiosoit­teen. Yri­tysasi­akkail­ta vaa­dit­ta­vat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhe­lin­nu­mero ja sähkö­posti sekä y‑tunnus, pos­tiosoite, puhe­lin­nu­mero tai –numerot ja tarvit­taes­sa laskutusosoite.

Asi­akkaiden tiedot on tal­len­net­tu Ekokuu.fi:n asi­akas­rek­isteri­in, jos­sa ole­via tieto­ja käytetään asi­akas­suh­teen ylläpitämiseen ja markki­noin­ti­in mm. sähkö­postin, tek­stivi­estien, puhelu­iden tai muun yhtey­den­pidon mah­dol­lis­taval­la taval­la. Ekokuu.fi:llä on oikeus käsitel­lä ja luovut­taa rek­isteris­sä ole­via tieto­ja perustel­tu­ja käyt­tö­tarkoituk­sia (kuten suo­ra­markki­noin­tia) varten henkilöti­eto­lain (523/99) mukaises­ti kol­man­sille osa­puo­lille (mm. sähkö­pos­tivi­estin­tään tarkoitet­tuun eril­liseen ohjel­maan, johon on pääsy vain Ekokuu.fi:llä). Asi­akas­rek­isteri on muut­tunut nimen­vai­h­don yhtey­dessä Safkanet.fi-verkkokaupan alta Ekokuu.fi-verkkokaupan alle. Tilaus­ta tehdessään asi­akas hyväksyy tieto­suo­ja- ja sopimusehdot. 

Henkilöti­eto­lain mukainen rek­isteriseloste on nähtävis­sä osoit­teessa Juvankatu 56, 33710, Tam­pere. Asi­akas voi kieltää tieto­jen­sa käytön ja käsit­te­lyn markki­noin­ti­tarkoituk­si­in ja tark­istaa itseään koske­vat tiedot otta­mal­la yhteyt­tä Ekokuu.fi:n asi­akas­palvelu­un. Yhtey­de­no­tot on tehtävä kir­jal­lise­na ja toimitet­ta­va allekir­joitet­tuina osoit­teeseen: info@ekokuu.fi. Täy­delli­nen rek­isteriseloste löy­tyy osoit­teesta www.ekokuu.fi/rekisteriseloste

Ekokuu.fi-sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cook­ies), joiden avul­la sivus­toa voidaan kehit­tää edelleen aiem­paa käyt­täjäys­täväl­lisem­mäk­si. Ekokuu.fi-sivustolla evästei­den tehtävä on helpot­taa, paran­taa ja nopeut­taa asioin­tikoke­mus­ta. Evästeitä voidaan käyt­tää myös parem­pi­en tar­jousten ja henkilöko­htaisem­pi­en tuote­su­osi­tusten tar­joamisek­si asi­akkaalle. Eväste on pieni tek­sti­tiedos­to, jon­ka Ekokuu.fi:n verkkopalvelin tal­len­taa käyt­täjän kiin­tolevylle. Osa Ekokuu.fi-sivuston sisäl­löstä saat­taa edel­lyt­tää evästei­den hyväksymistä toimi­ak­seen. Käyt­täjän verkkose­lain toden­näköis­es­ti hyväksyy eväs­teet valmi­il­la ole­tusase­tuk­sil­la, mut­ta käyt­täjä voi myös estää evästei­den käytön selaimen ase­tuk­sista tai pois­ta­mal­la eväs­teet selaimes­ta palvelun käytön pää­tyt­tyä. Lisäti­eto­ja selainko­htai­sista käyt­töo­hjeista löy­tyy selaimen valmis­ta­jan ohjeista.

3. HINNASTO

Hin­nat sisältävät arvon­lisäveron, mut­ta eivät kul­je­tus­ta ellei toisin ole mainit­tu. Jos hin­nas­tossa on selviä hin­tavirheitä, tuotet­ta ei myy­dä selvästi alem­paan hin­taan, jos voidaan olet­taa asi­akkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tarkas­tamme hin­nat aina käsit­te­ly­hetkel­lä. Hin­nan lask­ies­sa kor­jaamme hin­nat asi­akkaan avoimeen tilauk­seen. Toisaal­ta, jos tuot­teen hin­ta nousee ennen tilauk­sen lähetys­tä, toimi­ta­mme ne alku­peräisel­lä hinnalla.

Toim­i­tu­sai­ka-arviot on laa­dit­tu maa­han­tuo­jien ja valmis­ta­jien antamien tieto­jen perus­teel­la. Ekokuu.fi tai sen käyt­tämät toimit­ta­jat eivät ole vas­tu­us­sa vaiku­tus­pi­irin­sä ulkop­uolelta tule­vien ennal­ta arvaa­mat­tomien muu­tosten aiheut­tamista viivästyksistä.

Ekokuu.fi pidät­tää oikeu­den rajoit­taa tuot­tei­den myyn­tiä poikkeuk­sel­lisen suuris­sa eris­sä. Ekokuu.fi ei myy tuot­teitaan jälleenmyytäväksi.

4. TOIMITTAMINEN

Ekokuu.fi tar­joaa kat­ta­van kul­je­tus­va­likoiman. Lisäti­etoa toim­i­tus­muodoista ja niiden palvelu­sisäl­löstä voit lukea verkko­sivuil­tamme. Ekokuu.fi:n ostosko­ri huomioi kul­je­tus­tar­jouk­set automaat­tis­es­ti. Yksit­täisen tilauk­sen tuot­teet voidaan toimit­taa use­am­mas­sa lähetyksessä.

Valmi­in tilauk­sen käsit­te­ly pyritään tekemään 72 tun­nin sisäl­lä sen vas­taan­ot­tamis­es­ta. Valmi­il­la tilauk­sel­la tarkoite­taan tilaus­ta, jon­ka kaik­ki tuot­teet ovat varas­tossamme ja varat­tuina tilauk­seen, sekä tilauk­sen mak­su­ta­pa on hyväksytty.

Ekokuu.fi ei ole velvolli­nen varaa­maan mui­ta saman tilauk­sen tuot­tei­ta asi­akkaalle, jos yhden tuot­teen saatavu­us on huono, tai sen toim­i­tus viivästyy Ekokuu.fi:stä riip­pumat­tomista syistä. Kulut­ta­ja voi vai­h­toe­htois­es­ti hyväksyä joko viivästyneen tuot­teen jälk­i­toim­i­tuk­sen tai tilauk­sen peru­misen. Jälk­i­toim­i­tuk­sen postiku­lut veloite­taan nor­maal­isti voimas­sa ole­van hin­nas­ton mukaises­ti. Tilauk­ses­sa ole­via tuot­tei­ta varataan enin­tään 7 päivää, minkä jäl­keen tilaus perutaan ellei asi­akas ole suos­tunut jälk­i­toim­i­tuk­seen Ekokuu.fi:n ehto­jen mukaisesti.

5. MAKSAMINEN

Ajanko­htaiset tiedot mak­su­tavoista löy­tyvät Ekokuu.fi sivuilta.

Mak­sun­väl­i­tys­palvelun toteut­ta­jana ja mak­su­palvelun­tar­joa­jana toimii Pay­trail Oyj (2122839–7) yhteistyössä suo­ma­lais­ten pankkien ja luot­to­laitosten kanssa. Pay­trail Oyj näkyy mak­sun saa­jana tiliot­teel­la tai kort­ti­laskul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aalle. Pay­trail Oyj:llä on mak­su­laitok­sen toim­ilu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­dämme otta­maan ensisi­jais­es­ti yhteyt­tä tuot­teen toimit­ta­jaan. Pay­trail Oyj, y‑tunnus: 2122839–7 Inno­va 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Puhe­lin: 020 718 1830 www.paytrail.com

Peru­u­tusil­moi­tus on tehtävä viimeistään 14 päivän kulues­sa tavaran vas­taan­ot­tamis­es­ta tai sopimuk­sen tekemis­es­tä. Jos peru­ut­tamisa­jan viimeinen päivä on lauan­tai tai pyhäpäivä, peru­ut­tamisil­moituk­sen voi tehdä vielä ensim­mäisenä arkipäivänä.

Jos peru­ut­tamisil­moituk­sen saa­pumisen ajanko­hdas­ta ei ole tarkkaa selvi­tys­tä, pos­titse lähete­tyn ilmoituk­sen kat­so­taan saa­puneen yri­tyk­selle seit­semän­tenä päivänä sen lähet­tämis­es­tä. Sähköis­es­ti lähete­tyn ilmoituk­sen päivänä, jol­loin ilmoi­tus on lähetet­ty. Peru­ut­tamisoikeu­den käyt­tämiselle ei tarvitse esit­tää perusteluja.

Tilauk­sen peru­ut­ta­mi­nen pitää tehdä ilmoit­ta­mal­la siitä sähkö­pos­titse (info@ekokuu.fi) tai muul­la selkeäl­lä taval­la. Tavara on palautet­ta­va viimeistään 14 päivän kulut­tua peru­ut­tamisil­moituk­sen tekemisestä.

Pelkkä tavaran palaut­ta­mi­nen tai nouta­mat­ta jät­tämi­nen postista ei riitä. Kulut­ta­jan vas­tu­ul­la on tarvit­taes­sa näyt­tää, että ilmoi­tus on tehty. Kulut­ta­jal­la on oikeus ilmoit­taa peru­ut­tamis­es­ta myös ennen tavaran toimittamista.

Pyy­dämme sin­ua säi­lyt­tämään kaik­ki asi­akas­palau­tuk­seen liit­tyvät doku­men­tit huolel­lis­es­ti, kunnes olet saanut tiedon palau­tuk­sen vas­taan­ot­tamis­es­ta Ekokuu.fi:ltä.

Palau­tu­soikeu­den rajoituk­set määräy­tyvät kulut­ta­jan­suo­jalain 6. luvun 16 mukaises­ti: Peleil­lä, elokuvil­la, ohjelmis­toil­la tai muil­la sinetöidy­il­lä tuot­teil­la ei ole palau­tu­soikeut­ta, kun tuotepakkaus on avat­tu. Hygien­ia- ja inti­im­i­tuot­teil­la ei ole palau­tu­soikeut­ta pakkauk­sen avaamisen jäl­keen, kos­ka tuote ei ole palautet­tavis­sa myyn­ti­in luon­teen­sa vuok­si. Hygien­ia- ja inti­im­i­tuot­tei­ta ovat esimerkik­si kuukupit, epi­laat­torit, par­takoneet, ihokar­vatrim­mer­it ja nenä/korvakarvatrimmerit, hiusten­hoito­lait­teet ja koti­par­turi, ham­mashar­jat ja suuhy­gien­ialait­teet, kuume‑, veren­paine- ja veren­sok­erim­it­tar­it sekä alko­tes­ter­it, nap­piku­u­lok­keet ja hands-free –lait­teet sekä vaipat ja muut vas­taa­vat lastenhoitotuotteet.

Palve­lu­tuot­teil­la tai dig­i­taalisel­la sisäl­löl­lä ei ole kulut­ta­jan­suo­jalain mukaises­ti peru­u­tu­soikeut­ta, jos palvelu on kokon­aan suoritet­tu tai dig­i­taalisen sisäl­lön toimit­ta­mi­nen sähköis­es­ti on aloitet­tu sin­un annet­tua suos­tu­muk­sesi toimit­tamisen aloit­tamiseen ja jos peru­u­tu­soikeu­den puut­tumis­es­ta on ker­rot­tu ennakkoon.

Palautet­ta­vat tuot­teet tulee paka­ta huolellisesti.

7. TAKUU, TUKI JA VIRHEVASTUU

Takuu määräy­tyy valmis­ta­jan määrit­telemien taku­ue­hto­jen mukaises­ti. Olet velvolli­nen tutus­tu­maan tuot­teen mukana toimitet­tui­hin taku­ue­htoi­hin ennen tuot­teen käyt­töönot­toa. Taku­ue­hdot löy­tyvät käyt­töo­hjeista, eril­lis­es­tä taku­u­lo­mak­keesta tai valmis­ta­jan osoit­ta­mas­ta verkko-osoit­teesta. Takuu kat­taa pääsään­töis­es­ti ain­oas­taan tuot­teessa ole­vat valmis­tus- ja mate­ri­aalivirheet. Taku­uai­ka on määritel­ty tuotetiedoissa.

Takuuko­r­jaus tehdään aina valmis­ta­jan tai maa­han­tuo­jan taku­ue­hto­jen mukaises­ti. Ohjaamme sin­ut otta­maan yhteyt­tä suo­raan valmis­ta­jaan tai hei­dän huoltoy­htiöön, kos­ka tämä nopeut­taa huoltoa ja on näin ollen sin­un etusi mukaista. Voit aina toimit­taa tuot­teen myös Ekokuu.fi:lle.

Aiheet­toman huoltokäyn­nin kus­tan­nuk­set per­itään kokon­aisu­udessaan sin­ul­ta, jos tuote on toimitet­tu selvästi aiheet­ta taku­uhuoltoon. Ekokuu.fi ei ole vas­tu­us­sa osta­jan toimista aiheutuneista vahin­go­ista. Aiheet­toman huol­lon kuluina per­itään mah­dol­liset huoltoy­htiön kulut ja Ekokuu.fi:lle aiheutuneet kustannukset.

8. REKLAMAATIO

Asi­akas on velvolli­nen esit­tämään osto­todis­tuk­sen, kuitin tai muun todis­tuk­sen ostopaikas­ta ja –ajanko­hdas­ta palau­tuk­sen yhtey­dessä tai reklam­oidessaan tavaran virheestä. Ekokuu.fi pidät­tää oikeu­den per­iä kuitin etsin­nän aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set ostajalta.

Rekla­maa­tiot käsitel­lään ain­oas­taan kir­jal­lis­es­ti. Vapaa­muo­toisen rekla­maa­tion voi toimit­taa sähkö­pos­til­la osoit­teeseen info@ekokuu.fi. Verkko­sivul­la on mah­dol­lisu­us jät­tää asiakaspalautetta.

Erim­ielisyyk­sien ratkaisem­i­nen ja oikeu­spaik­ka: Kulut­ta­ja-asi­akkaal­la on oikeus saat­taa tästä sopimuk­ses­ta syn­tyvät erim­ielisyy­det kulut­ta­jari­ita­lau­takun­nan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavak­si. Ennen asian viemistä kulut­ta­jari­ita­lau­takun­nan käsit­te­lyyn kulut­ta­jan tulee olla yhtey­dessä mais­traat­tien kulut­ta­ja­neu­von­taan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asi­akas voi nos­taa sopimuk­sen velka­suh­teesta aiheutu­via riitaisuuk­sia koske­van kan­teen Ekokuu.fi:tä vas­taan joko Ekokuu.fi:n koti­paikan käräjäoikeudessa tai sen Suomes­sa sijait­se­van paikkakun­nan käräjäoikeudessa, jon­ka tuomiopi­iris­sä hänel­lä on asuin­paikkansa. Jollei Asi­akkaal­la ole asuin­paikkaa Suomes­sa, riitaisu­udet käsitel­lään Ekokuu.fi:n koti­paikan käräjäoikeudessa.

Asi­amiesku­lu­ja ei kor­va­ta, kos­ka Kulut­ta­ja­neu­von­ta ja kulut­ta­jari­ita­lau­takun­ta tar­joaa veloituk­set­ta apua erim­ielisyyk­sien ratkaisemiseen.

9. YRITYSASIAKKAIDEN LISÄEHDOT

Ekokuu.fi ei vas­taa tuot­teen ja/tai palvelun aiheut­ta­mas­ta välit­tömästä tai välil­lis­es­tä mene­tyk­ses­tä, vahin­gos­ta tai tulon mene­tyk­ses­tä. Ekokuu.fi:n kor­vaus­vas­tuu rajoit­tuu aina näi­den sopimuse­hto­jen sisältöön. Tuote­virhev­as­tuu rajoit­tuu mah­dol­liseen kaup­pahin­nan palaut­tamiseen käyt­töhyödyl­lä vähennettynä.

Yri­tyskäyt­töön han­ki­tun lait­teen taku­uai­ka määräy­tyy valmis­ta­jan taku­ue­hto­jen mukaises­ti, ja taku­ua­jan päät­tymi­nen lopet­taa Ekokuu.fi:n vas­tu­un. Tuot­teen fyysi­nen avaami­nen lait­teen muokkaamisek­si päät­tää taku­un ja myyjän vas­tu­un ellei valmis­ta­ja ole toisin ilmoittanut.

Ekokuu.fi pidät­tää oikeu­den ohja­ta yri­tysasi­akkaat asioimaan suo­raan valmis­ta­jan tai valmis­ta­jan val­tu­ut­ta­man huoltoli­ik­keen kanssa. Lisäti­eto­ja huol­loista voi pyytää Ekokuu.fi asiakaspalvelusta..

Dig­i­taaliselle medi­alle tal­len­net­tu data ja ohjelmis­tot ovat lop­pukäyt­täjän vastuulla.

Huoltomme säi­lyt­tää tuot­tei­ta kolme (3) kuukaut­ta asi­akkaalle huollon/työn valmis­tu­mis­es­ta toimite­tun ilmoituk­sen jäl­keen. Tämän jäl­keen tuote kierrätetään.

Ekokuu.fi ei ole velvolli­nen täyt­tämään sopimus­ta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtu­udel­la voit­taa. Ekokuu.fi ei ole velvolli­nen kor­vaa­maan asi­akkaalle ylivoimaisen esteen kohdal­la asi­akkaalle aiheutu­vaa vahinkoa tai kus­tan­nuk­sia, ja on oikeutet­tu purka­maan sopimuksen.

Jät­täessään tilauk­sen ja/tai tar­jous­pyyn­nön asi­akas hyväksyy kiis­tat­tomasti Ekokuu.fi:n sopimuse­hdot. Mah­dol­lisia asi­akkaan käyt­tämiä han­k­in­ta­sopimuse­hto­ja ei nou­date­ta niiden ollessa ris­tiri­idas­sa Ekokuu.fi:n sopimuse­hto­jen kanssa.

Loimu Cos­met­ics

Y‑tunnus 3186679–8

TIETOSUOJASELOSTE

Keitä olemme?

Verkko­sivus­tomme osoite on: https://www.ekokuu.fi.

Kun sivus­ton käyt­täjät jät­tävät kom­ment­te­ja sivus­tolle, keräämme kom­ment­tilo­mak­keessa ole­vat tiedot, sekä käyt­täjän IP-osoit­teen ja selaimen ver­si­otiedot roskavi­estien tun­nistamisen helpottamiseksi.

Kun vierail­i­jat jät­tävät kom­mentin tälle sivus­tolle keräämme tiedon, joka on näkyvis­sä kom­men­toin­tiken­tis­sä, IP-osoit­teen sekä selaimen ver­sioon liit­tyvät tiedot. Sähkö­pos­tiosoit­teesta luo­tu anonymisoitu hajau­tusti­eto (hash) voidaan lähet­tää Gra­vatar-palvelu­un, jot­ta tiede­tään onko kom­men­toi­ja palvelun käyt­täjä. Gra­vatar-palvelun tieto­suo­jaseloste löy­tyy osoit­teesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivus­tolle, sin­un tulee vält­tää sel­l­ais­ten kuvien lataamista, jois­sa on tal­len­net­tu paikkati­eto (EXIF GPS). Sivus­ton vierail­i­jat voivat lada­ta ja kat­soa paikkati­etoa kuvista, joi­ta sivus­tol­la on.

Eväs­teet

Jos jätät kom­mentin sivus­tolle, voit vali­ta nimen, sähkö­pos­tiosoit­teen ja url-osoit­teen tal­len­nuk­sen eväs­teeseen. Tämä toim­into lisää käyt­tö­mukavu­ut­ta, kos­ka lomaket­ta ei tarvitse täyt­tää jokaisel­la ker­ral­la uudelleen kom­ment­tia lisätessä. Evästeti­eto pois­te­taan selaimes­ta vuo­den kuluttua.

Mikäli sin­ul­la on tili ja kir­jaudut sivus­tolle, ase­tamme väli­aikaisen eväs­teen, joka päät­telee tukeeko selaime­si evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisäl­lä henkilöti­etoa ja se pois­te­taan kun selainikku­na sul­je­taan. Kun kir­jaudut sisään ase­tamme usei­ta evästeitä, jot­ka tal­len­ta­vat kir­jau­tu­mis- sekä näyt­töase­tuk­sesi. Kir­jau­tu­mi­seväs­teet pois­te­taan kah­den vuorokau­den kulues­sa, näyt­töase­tuk­si­in liit­tyvät eväs­teet pois­tu­vat vuo­den päästä. Mikäli val­it­set “Muista min­ut” kir­jau­tu­misen yhtey­dessä, kir­jau­tu­misti­eto­jasi säi­lytetään kah­den viikon ajan. Mikäli kir­jaudut ulos, kir­jau­tu­miseen liit­tyvät eväs­teet pois­te­taan samas­sa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikke­lin tai muokkaat ole­mas­sa ole­vaa tal­len­namme selaimeen eväs­teen, joka sisältää muokat­ta­van artikke­lin ID:n. Eväste van­he­nee yhdessä vuorokaudessa.

Muil­ta sivus­toil­ta upotet­tu sisältö

Tämän sivus­ton artikke­lit voivat sisältää upotet­tua sisältöä (esimerkik­si videoita, kuvia, artikkelei­ta jne.). Toisil­ta sivus­toil­ta tuo­dun upote­tun sisäl­lön avaami­nen on ver­rat­tavis­sa siihen, että vierail­i­ja itse kävisi kol­man­nen osa­puolen sivustolla.

Nämä sivus­tot voivat kerätä tietoa sinus­ta, käyt­tää evästeitä, upot­taa kol­man­nen osa­puolen seu­ran­taevästeitä ja mon­i­toroi­da vuorovaiku­tus­tasi upote­tun sisäl­lön kanssa, mukaan lukien vuorovaiku­tuk­sen seu­ran­ta jos ja kun olet kir­jau­tunut käyt­täjänä sivustolle.

Jos pyy­dät salasanan palaut­tamista, IP-osoit­teesi liitetään mukaan palautussähköpostiisi.

Kuin­ka kauan säi­lytämme tietoa

Mikäli jätät kom­mentin, kom­ment­tia ja sen metati­etoa säi­lytetään tois­taisek­si. Tämä tehdään sik­si, että voimme tun­nistaa ja hyväksyä seu­raa­vat kom­men­tit automaat­tis­es­ti sen sijaan, että säi­lyt­täisimme ne moderointijonossa.

Tal­len­namme rek­isteröi­tynei­den käyt­täjien (jos sel­l­aisia on) käyt­täjäprofi­ilien tiedot. Kaikil­la käyt­täjil­lä on mah­dol­lisu­us nähdä, muoka­ta ja pois­taa omia henkilöti­eto­jaan mil­loin vain. Ain­oas­taan käyt­täjän­imeä ei voi muut­taa. Verkko­sivus­ton ylläpitäjät voivat nähdä ja muoka­ta käyt­täjäprofi­ilien tieto­ja. Mikäli sin­ul­la on käyt­täjätili tälle sivus­tolle tai olet jät­tänyt kom­ment­te­ja, voit pyytää koost­etiedos­toa omista henkilötiedois­tasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jon­ka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilöti­eto­je­si pois­toa. Oikeus omien tieto­jen pois­toon ei koske sel­l­aista henkilöti­etoa, joka mei­dän on säi­lytet­tävä ylläpi­dol­li­sista, juri­di­s­ista tai tieto­tur­vaan liit­tyvistä syistä.

Vierail­i­joiden kom­ment­te­ja saate­taan tark­istaa automa­ti­soidun roska­postiestopalvelun kautta.

Voimas­sa 14.11.2018 alkaen

YLEISTÄ VERKKOKAUPASTA

Ekokuu.fi verkkokau­pan tuot­tei­ta myy ja verkkokaup­paa ylläpitää Loimu Cos­met­ics, Y‑tunnus 3186679–8. Myymme tuot­tei­ta yksi­ty­ishenkilöille Suomeen. Tuot­tei­den hin­nat sisältävät arvon­lisäveron. Pidätämme oikeu­den hin­to­jen ja postiku­lu­jen muutoksiin.

TILAAMINEN JA TILAUSVAHVISTUS

Tuot­teet tilataan pääsään­töis­es­ti inter­netin väl­i­tyk­sel­lä osoit­teesta www.ekokuu.fi ostosko­rin kaut­ta. Kaik­ki tilauk­set vahvis­te­taan sähkö­pos­til­la, jos­sa ilmoite­taan tilauk­sen hin­ta, toim­i­tusku­lut sekä tilatut tuot­teet. Tilaus­vahvis­tuk­sen saami­nen edel­lyt­tää sähkö­pos­tiosoit­teen ilmoit­tamista tilauk­sen yhtey­dessä. Asi­akas sitoutuu tark­ista­maan jokaisen tilauk­sen yhtey­dessä kul­loinkin voimas­sa ole­vi­in toim­i­tus- ja sopimuse­htoi­hin. Sivuil­lamme ole­van käyt­täjätilin kaut­ta voit tarkas­taa tilauk­sen sisällön.

MAKSUTAVAT

Tuot­teet ja niiden postiku­lut mak­se­taan tilauk­sen yhtey­dessä. Verkkokau­pas­sa voidaan mak­saa seu­raav­il­la mak­su­tavoil­la: Nordea, Osu­us­pank­ki, Danske Bank, Lähi­Ta­pi­o­la, Aktia, Nooa, Paikalliso­su­us­pankit, Säästö­pankit, Han­dels­banken, S‑Pankki, Ålands­banken, kaik­ki suo­ma­laiset mak­suko­r­tit, Mobile­pay sekä Col­lec­tor lasku. Mak­sami­nen ja luo­ton hakem­i­nen laskulle tapah­tuu Pay­trail Oyj:n sivus­ton kautta.

MAKSUPALVELUTARJOAJA

Mak­sun­väl­i­tys­palvelun toteut­ta­jana ja mak­su­palvelun­tar­joa­jana toimii Pay­trail Oyj (2122839–7) yhteistyössä suo­ma­lais­ten pankkien ja luot­to­laitosten kanssa. Pay­trail Oyj näkyy mak­sun saa­jana tiliot­teel­la tai kort­ti­laskul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aalle. Pay­trail Oyj:llä on mak­su­laitok­sen toim­ilu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­dämme otta­maan ensisi­jais­es­ti yhteyt­tä tuot­teen toimittajaan.

Pay­trail Oyj, y‑tunnus: 2122839–7

Inno­va 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhe­lin: 0207 181830

www.paytrail.com

VERKKOPANKIT

Verkkopankki­mak­samiseen liit­tyvän mak­sun­väl­i­tys­palvelun toteut­taa Pay­trail Oyj (2122839–7) yhteistyössä suo­ma­lais­ten pankkien ja luot­to­laitosten kanssa. Käyt­täjän kannal­ta palvelu toimii aivan kuten per­in­teinen verkkomaksaminenkin.

TOIMITUSAIKA

Pos­ti­ta­mme tuot­teet mah­dol­lisim­man pian ruuhkapi­ikeistä riip­puen, kuitenkin useim­miten seu­raa­van kah­den arkipäivän aikana tilauk­ses­ta ja tilaus on per­il­lä paketin koos­ta riip­puen 1–5 arkipäivässä. Ekokuu.fi ei ole vas­tu­us­sa tilauk­sen per­il­lä olon viivästymis­es­tä siltä osin kun kyse on esimerkik­si kul­je­tusyri­tyk­sen kausit­tais­es­ta vaihtelusta.

Tiedos­sa ole­vista poikkeav­ista toim­i­tusajoista tiedote­taan Ekokuu.fi verkkosivulla.

TOIMITUSTAPA JA TOIMITUSKULUT

Toim­i­tusku­lut sisältävät posti- ja pakkausku­lut. Voit kat­soa toim­i­tusku­lut valit­tuasi ostosko­rin mak­su- ja toim­i­tus­ta­van. Toimi­ta­mme tilauk­set aina paket­ti­na jot­ta lähetys­tä voi seu­ra­ta lähetys­tun­nuk­sel­la. Lisäti­eto­ja kul­je­tusyri­tys­ten paket­ti­vai­h­toe­hdoista, mak­su­ista ja kul­je­tus­tavoista saat kunkin yri­tyk­sen verkko-osoit­teesta, esimerkik­si posti.fi tai matkahuolto.fi

PALAUTUSEHDOT JA PAKETIN HAKEMATTA JÄTTÄMINEN

Asi­akkaal­la on Suomen kulut­ta­jan­suo­jalain mukainen 14 päivän vai­h­to- ja palau­tu­soikeus. Palau­tu­soikeus kos­kee vain alku­peräis­pakkauk­ses­sa ole­via käyt­tämät­tömiä ja myyn­tikelpoisia tuot­tei­ta. Huomioithan, että saip­pu­at, ihon­hoito­tuot­teet ja pesuaineet kuu­lu­vat hygien­iatuot­teisi­in joil­la ei ole palau­tu­soikeut­ta. Palau­tu­soikeus kos­kee ain­oas­taan käyttötavaraa.

Ilmoi­ta palau­tuk­ses­ta aina etukä­teen osoit­teeseen info@ekokuu.fi, jot­ta saat asian­mukaisen palau­tus­lo­mak­keen jo ennen tuot­teen palauttamista.

Palau­tus­lo­mak­keesta löy­tyy tarkem­mat ohjeet palau­tuk­sen tekoon.

Huomioithan, että postista hake­mat­ta jäänyt paket­ti ei ole palau­tus, ja paketin takaisin lunas­tamis­es­ta aiheutu­vat kulut sekä uudelleen­lähet­tämisen postiku­lut veloite­taan asi­akkaal­ta täysimääräis­es­ti ja paket­ti lähetetään vas­ta toim­i­tusku­lu­jen kor­vaamisen jälkeen.

Jokaisel­la kul­je­tusyri­tyk­sel­lä on omat sopimuse­hton­sa ajas­ta, jon­ka puit­teis­sa hake­mat­tomat paketit säi­lytetään ennen lop­ullista hävi­tys­tä. Asi­akas on itse velvolli­nen otta­maan selvää ja infor­moimaan myyjää oman tilauk­sen­sa uudelleen­lu­nas­tamis­es­ta hake­mat­ta jät­tämisen jäl­keen. Ekokuu.fi ei hyvitä asi­akkaan tilaus­ta mikäli asi­akas on laimin­lyönyt omaa velvollisuuttaan.

Emme vas­taan­o­ta palau­tuk­sia yli 14 vrk kulut­tua toim­i­tuk­ses­ta. Kun palau­tus on hyväksyt­ty, rahat palaute­taan suo­raan tilille­si palau­tuk­sen vas­taan­oton ja käsit­te­lyn jälkeen.

Asi­akas vas­taa palau­tuk­sen toimituskuluista.

ONGELMATILANTEET KULJETUKSESSA

Pakkaamme tuot­teet aina huolel­lis­es­ti ja asian­mukaises­ti, jot­ta tilaa­masi tuot­teet säi­ly­isi ehjänä per­ille asti. Mikäli tuote on kadon­nut tai rikkoon­tunut kul­je­tuk­sen aikana tai asi­akkaalle on toimitet­tu väärä tuote, tulee asi­akkaan ilmoit­taa virheestä välit­tömästi osoit­teeseen info@ekokuu.fi.

Ilmoi­tus virheel­lis­es­tä toim­i­tuk­ses­ta tai vial­lis­es­ta tuot­teesta on tehtävä 14 päivän sisäl­lä tuot­teen vas­taan­ot­tamis­es­ta. Jos paket­ti on vioit­tunut postis­sa, on tuot­teesta tehtävä välit­tömästi rekla­maa­tio postiin.

MUUTA

Pidätämme oikeu­den muut­taa toim­i­tuse­hto­jamme ilman eril­listä ilmoi­tus­ta. Asi­akkaan vas­tu­ul­la on ennen tilaus­taan tutus­tua kul­loinkin voimas­sa ole­vi­in toimitusehtoihin.

Ekokuu.fi käsit­telee kaik­ki asi­akastiedot täysin luottamuksellisesti.