Artik­ke­li on toteu­tet­tu kau­pal­li­ses­sa yhteis­työs­sä Ter­ra Cre­tan laa­duk­kai­ta olii­viöl­jy­jä maa­han­tuo­van Miraz Tra­ding Oy:n kans­sa.Laa­duk­kaal­la ekstra-neit­sy­to­lii­viöl­jyl­lä tie­de­tään ole­van monia ter­veys­vai­ku­tuk­sia, ja sen käyt­töä suo­si­tel­laan monel­ta eri tahol­ta. Ras­va­kes­kus­te­lun molem­mat lei­rit pitä­vät laa­du­kas­ta ext­ra-neit­sy­to­lii­viöl­jyä hyvä­nä lisä­nä osak­si tasa­pai­nois­ta ruo­ka­va­lio­ta. Laa­duk­kaan olii­viöl­jyn tie­de­tään sisäl­tä­vän monia ter­vey­del­le hyö­dyl­li­siä ravin­tei­ta kuten K- ja E‑vitamiinia sekä oleoc­han­tal nimis­tä fyto­ra­vin­net­ta, joka toi­mii kehos­sa tuleh­dus­ta alen­ta­vas­ti. Oleoc­han­ta­lin läs­nä­olon voi huo­ma­ta olii­viöl­jyä nau­tit­taes­sa,  sen huo­maa kevye­nä kar­vaa­na tun­tee­na kur­kus­sa olii­viöl­jyä niel­täes­sä.

Olii­viöl­jy on ollut jo tuhan­sia vuo­sia osa­na ihmis­ten ruo­ka­va­lio­ta ja sen käy­töl­lä on pit­kät perin­teet Ete­lä-Euroo­pas­sa. Suu­rim­piin euroop­pa­lai­siin olii­viöl­jyn tuot­ta­ja mai­hin lukeu­tuu muun muas­sa Espan­ja, Ita­lia ja Kreik­ka.

Olii­viöl­jyn vää­ren­tä­mi­nen on yleis­tä, sik­si kan­nat­taa­kin olla tark­ka­na kun teet osto­pää­tös­tä. Laa­du­kas olii­viöl­jy mais­tuu hyväl­le ja on koos­tu­muk­sel­taan pak­suh­koa. Olii­viöl­jy on arvo­kas tuo­te, ja sitä riit­tää vain muu­ta­mal­le pro­sen­til­le maa­il­man väes­tös­tä. Sik­si se hou­kut­taa vää­ren­nök­siin.

Vää­ren­net­ty­jä olii­viöl­jy­jä

Olii­viöl­jyä saa­te­taan jat­kaa hal­vem­mil­la öljyil­lä, kuten soija‑, aurin­gon­kuk­ka- ja mais­siöl­jyil­lä. Myös kuu­ma­pu­ris­tet­tu­ja- tai maku­vir­heel­li­siä öljy­jä saa­te­taan sekoit­taa jouk­koon. Tuo­ret­ta öljyä muka­na voi olla vain tip­pa. Näi­den hal­po­jen huo­no­laa­tuis­ten öljy­jen hyö­dyn­tä­mi­nen olii­viöl­jys­sä las­kee tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia, eikä nii­den käyt­töä totea­vaa tar­peek­si var­maa tes­taus­me­ne­tel­mää ole vie­lä löy­det­ty.

Jos käyt­tä­mä­si olii­viöl­jy on lii­an juok­se­vaa, kan­nat­taa sil­loin epäil­lä sen sisäl­tä­vän muu­ta­kin kuin ekstra-neit­syt laa­tuis­ta olii­viöl­jyä. Jos olii­viöl­jy pul­los­sa­si lukee val­mis­tet­tu, pul­lo­tet­tu tai pakat­tu EU:n alu­eel­la tai pul­los­ta ei löy­dy mai­nin­taa pak­kaa­jas­ta ja vain mai­nin­ta jake­li­jas­ta, saat­taa kysees­sä olla usei­den heik­ko­laa­tuis­ten öljy­jen sekoi­tus, eli sinua on hui­jat­tu. Myös lii­an hal­pa hin­ta kie­lii laa­dul­li­ses­ta ongel­mas­ta.

Olii­viöl­jyä  val­mis­te­taan myös esi­mer­kik­si Poh­jois-Afri­kas­sa tai Espan­jas­sa ja se vain tuo­daan pul­lo­tet­ta­vak­si Ita­li­aan. Siel­lä sitä jat­ke­taan hal­voil­la öljyil­lä ja sii­hen saa­te­taan lisä­tä myös bee­ta­ka­ro­tee­nia ja klo­ro­fyl­liä pii­lot­ta­maan pahaa makua ja paran­ta­maan väriä. Se, että vain pak­kaus ja pul­lo­tus tapah­tuu Ita­lias­sa riit­tää sii­hen, että pul­loon voi­daan mer­ki­tä Impor­ted from Ita­ly, 100% Ita­lian tai pro­duced in Ita­ly. Ita­lias­sa on jopa vir­ka­val­lan toi­mes­ta kou­lu­tet­tu eri­tyis­jouk­ko­ja pal­jas­ta­maan olii­viöl­jyyn liit­ty­viä hui­jauk­sia. Eri­tyis­jou­kot jär­jes­tä­vät sään­nöl­li­ses­ti rat­sioi­ta olii­viöl­jyä tuot­ta­vil­le tiloil­le, pitääk­seen hui­jaus­bis­nek­sen aisois­sa.

Mis­tä laa­duk­kain olii­viöl­jy tulee?

Ext­ra vir­gin tar­koit­taa ext­ra-neit­syt­tä. Se on van­ha käsi­te joka viit­taa sii­hen, että olii­viöl­jy saa­daan pel­käs­tään mekaa­ni­sin mene­tel­min. Sii­hen ei lisä­tä mitään, sii­tä ei ote­ta pois mitään, sitä ei kuu­men­ne­ta eikä sii­hen sekoi­te­ta mitään muu­ta. Se on täy­del­lis­tä sel­lai­se­naan. Sil­loin sekä ras­va­pro­fii­li että maku ovat täy­del­li­siä. EU:n mää­ri­tel­män mukaan ekstra-neit­sy­to­lii­viöl­jy on :

“laa­dul­taan kor­kea­luok­kai­nen olii­viöl­jy, joka on saa­tu suo­raan olii­veis­ta ja ainoas­taan mekaa­ni­sin mene­tel­min”.

Kreik­ka­lai­set olii­viöl­jyt ovat lähes poik­keuk­set­ta laa­duk­kai­ta sik­si, että kreik­ka­lai­set olii­vi­la­jik­keet sekä ilmas­to ovat laa­dul­taan sel­lai­sia, että suu­ri osa sados­ta on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti ext­ra vir­gin laa­tua. Krei­kan sados­ta 80 pro­sent­tia ja Kree­tan sados­ta jopa 98 pro­sent­tia on suo­raan pul­lo­tet­ta­vaa.

Kree­ta­lais­ta huip­pu­laa­du­kas­ta ekstra-neit­syt olii­viöl­jyä val­mis­taa Ter­ra Cre­ta nimi­nen Kreik­ka­lai­nen yri­tys. Ter­ra Cre­tan menes­tyk­sen kul­ma­ki­ve­nä on jat­ku­va hor­ju­ma­ton sitou­tu­mi­nen laa­tuun, joka on ainoa tehok­kaak­si todet­tu mene­tel­mä tuot­taa laa­du­kas­ta olii­viöl­jyä ja näin sitou­tua koko­nais­val­tai­ses­ti laa­dul­li­siin seik­koi­hin. Ter­ra Cre­ta toi­mii ver­ti­kaa­li­se­na yri­tyk­se­nä ja val­voo jokais­ta tuo­tan­non por­ras­ta hyvin kun­nian­hi­moi­ses­ti.

Ter­ra Cre­ta val­mis­taa olii­viöl­jyn­sä Kree­tan saa­rel­la kas­va­vis­ta Koro­nei­ki-olii­vien mehus­ta. Koro­nei­ki-olii­vit kas­va­vat Ter­ra Cre­tan omil­la van­hoil­la vil­jel­mil­lä, tai sopi­mus­vil­jel­mil­lä, joil­ta ne poi­mi­taan varo­vas­ti käsin ja vie­dään välit­tö­mäs­ti Ter­ra Cre­tan huip­pu­mo­der­nil­le olii­viöl­jyn puris­ta­mol­le, jos­sa olii­veis­ta kyl­mä­pu­ris­te­taan ext­ra-neit­sy­to­lii­viöl­jyä mata­las­sa alle +27 asteen läm­pö­ti­las­sa.  Olii­vi­sa­dos­ta vali­taan vain par­haim­mat olii­vit ja jokai­sen pul­lon alku­pe­rä tark­koi­ne ravin­toar­voi­neen on help­po jäl­jit­tää vil­jel­mäl­le asti maa­il­man­laa­jui­ses­ti ainut­laa­tui­sen, kor­kean laa­dun takaa­van jäl­ji­tys­me­ne­tel­män avul­la. Ter­ra Cre­ta mah­dol­lis­taa läpi­nä­ky­väs­ti val­mis­tus­po­lun seu­raa­mi­sen satel­liit­ti­kar­tois­ta aina olii­vi­tar­haan saak­ka.

Jokai­sen pul­lon takaa löy­tyy erä­nu­me­ro (LOT), jol­la pul­lon alku­pe­rä, labo­ra­to­rio-arvot ja orga­no­lep­ti­nen arvio on näh­tä­vis­sä kun jäl­jit­tää öljyn osoit­tees­sa www.terracreta.gr

Ter­ra Cre­ta laa­dun kul­ma­ki­vi­nä ovat nämä nel­jä peri­aa­tet­ta:

1. Labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit – perus­eh­to­na on tar­kis­taa, että jokai­nen olii­viöl­jye­rä nou­dat­taa kan­sain­vä­li­siä ext­ra-neit­syel­le ase­tet­tu­ja stan­dar­de­ja ja että jokai­ki­nen aineo­sa jää huo­mat­ta­vas­ti alle hyväk­syt­ty­jen raja-arvo­jen.

2. Orga­no­lep­ti­nen arvioin­ti – Jokai­sen erän on saa­ta­va maun arvioin­nis­sa posi­tii­vi­set omi­nai­suu­det, eikä sii­nä saa olla viko­ja.

3. Kulut­ta­ja­tur­val­li­suus – Nou­dat­ta­mal­la tiuk­ko­ja kont­rol­li­pro­ses­se­ja Ter­ra Cre­ta ana­ly­soi jokai­ses­ta saa­pu­nees­ta eräs­tä hyön­teis­myr­kyt, ras­kas­me­tal­lit, muo­vin­peh­men­tä­jät ja muut havait­ta­vat epä­puh­tau­det ja näin he anta­vat kulut­ta­jil­le kor­keim­mat tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät tuot­teet. Nämä arvot on myös jokai­sen tuot­teen­sa jäl­jit­tä­vän näh­tä­vil­lä.

4. Ravin­to-arvot — Ter­ra Cre­ta pitää hyvää huol­ta sii­tä, että jokai­ses­sa olii­viöl­jy­ti­pas­sa­kin ovat tal­lel­la kaik­ki sel­lai­set hive­nai­neet kuten E‑vitamiini ja voi­mak­kaat antiok­si­dan­tit.

Ter­ra Cre­ta panos­taa myös eko­lo­gi­suu­teen ja kes­tä­vään kehi­tyk­seen : Olii­viöl­jy­tuot­ta­mon tilat valais­taan aurin­koe­ner­gial­la. Tilo­jen kat­to­ra­ken­tei­siin on teh­ty rei­kiä ja asen­net­tu put­kia, jois­ta aurin­gon­va­lo joh­de­taan pei­leil­lä tuo­tan­to­ti­loi­hin. Lisäk­si Ter­ra Cre­ta käyt­tää ener­gian­tuo­tan­nos­sa aurin­ko­pa­nee­lei­ta jois­ta saa­daan vir­taa muun muas­sa lamp­pui­hin ja ilman­vaih­toon. Olii­vien pesu­ve­si hyö­dyn­ne­tään olii­vi­pui­den kas­te­lu­ve­te­nä ja olii­veis­ta ero­tel­lut olii­vi­puun leh­det käy­te­tään lähi­ti­lo­jen eläin­ten rehu­na. Myös öljyn uut­ta­mi­ses­ta jäl­jel­le jää­nyt puris­te­mas­sa jat­ko­hyö­dyn­ne­tään läm­pö­ener­gian tuot­ta­mi­seen. Saa­ta­va­na on myös luo­muo­lii­viöl­jyä, jos­sa olii­vit kas­va­te­taan ilman mitään kemial­li­sia lan­noit­tei­ta ja kas­vin­suo­je­luai­nei­ta.

EU on myön­tä­nyt Ter­ra Cre­tal­le EL-40–027 koo­din ainoas­taan aidos­ti kree­ta­lais­ta olii­viöl­jyä tuot­ta­va­na yri­tyk­se­nä.

Mis­tä tun­nis­tan laa­duk­kaan ekstra neit­syt olii­viöl­jyn?

  • Muis­ta huo­mioi­da pak­kaus­mer­kin­nät: val­mis­tus­maa ja val­mis­ta­ja.
  • Kat­so hin­taa, hal­pa olii­viöl­jy on toden­nä­köi­ses­ti jotain muu­ta kuin laa­du­kas­ta.
  • Kat­so koos­tu­mus­ta, laa­du­kas olii­viöl­jy on ras­kaas­ti juok­se­vaa.
  • Kat­so pul­lon väriä, tum­man vih­reä lasi­pul­lo suo­jaa olii­viöl­jyä hapet­tu­mi­sel­ta joka tapah­tuu valon ja ilman vai­ku­tuk­ses­ta. Kirk­kaan pul­lon läpi näet öljyn värin mut­ta se ei suo­je­le riit­tä­väs­ti hapet­tu­mi­sel­le herk­kää olii­viöl­jyä. Metal­li­nen pul­lo tar­jo­aa myös hyvän suo­jan, muo­vi­pul­lo taas ei, sil­lä muo­vi läpäi­see hap­pea ja sii­tä saat­taa liu’e­ta hai­tal­li­sia muo­vin­val­mis­tus­ke­mi­kaa­le­ja öljyyn. Tum­mat lasi­pul­lot ja metal­li takaa­vat tuot­teen säi­ly­vyy­den pidem­pään, sil­lä makuai­neet ovat sitou­tu­neet väriin.
  • Kat­so öljyn väriä, eri olii­vi­la­jik­keil­la on hie­man toi­sis­taan poik­kea­vat värit. Vih­reä väri on tavoi­tel­tua, sil­lä se ker­too öljyn sisäl­tä­vän suu­ria mää­riä leh­ti­vih­re­ää eli klo­ro­fyl­liä. kel­las­tues­saan se muut­tuu karo­tee­nik­si.
  • Kiin­ni­tä huo­mio­ta makuun, ext­ra neit­syt öljys­sä ei tuli­si olla jää­kaap­pi­kur­kun makua tai metal­lin, die­se­lin, polt­toai­neen, tinan tai pel­lin sivu­ma­kua. Tavoi­tel­lut maut vas­taa­vat avoca­doa, vas­ta lei­kat­tua nur­mik­koa ja avo­maan kurk­kua. Laa­duk­kaas­sa ext­ra neit­syes­sä tulee olla pot­kua, kir­peyt­tä ja kar­vaut­ta. Mitä enem­män kir­peyt­tä ja ruo­hon tuok­sua, sen tuo­reem­paa öljy on.

Säi­ly­tä olii­viöl­jy avat­tu­na­kin huo­neen läm­mös­sä suo­jas­sa valol­ta. Pidä kaa­pis­sa. Ei ikku­nal­la, ei pöy­däl­lä. Ei jää­kaa­pis­sa. Ihan­teel­li­nen  läm­pö­ti­la on 14–25°C.  Jos haluat hyö­tyä poly­fe­no­leis­ta, aro­miai­neis­ta ja vita­mii­neis­ta, käy­tä avat­tu olii­viöl­jy noin paris­sa kuu­kau­des­sa.

Ter­ra Cre­tan laa­duk­kai­ta ekstra-neit­sy­to­lii­viöl­jy­jä on saa­ta­vil­la K- City­mar­ke­teis­sa kaut­ta maan sekä muis­sa vali­koi­duis­sa K- ja S‑ryhmän myy­mä­löis­sä. Krei­kan mat­kaa­jil­le öljy on tut­tu myös Krei­kan len­to­kent­tien Hel­le­nic Duty free myy­mä­löis­sä.

Saa­ta­vil­la myös: Kel­tai­nen Talo (Päl­kä­ne), Uusi­ta­lon Tila (Salo), Topin Maa­ti­la­myy­mä­lä (Muu­ru­ve­si), Nami Namas­te (Saa­ren­maa).

Ter­ra Cre­taa käyt­tä­viä ravin­to­loi­ta: Sit­ko Pizza & Bar, Näsin­neu­la, Nel­jä Vuo­den­ai­kaa ja Piazza Food­fac­to­ry & Bar Tam­pe­reel­la, Kah­vi­la Nove­lia ja ravin­to­la Paa­ka­ri Kan­ga­sal­la ja kesäi­sin ravin­to­la Köp­mans Nau­vos­sa.

Tie­dus­te­lut:

Miraz.fi

Terracreta.gr

Ter­ra Cre­ta Suo­mi- Face­boo­kis­sa

Lue lisää:

http://www.nytimes.com/interactive/2014/01/24/opinion/food-chains-extra-virgin-suicide.html?_r=1