Muo­vi­ton maa­lis­kuu ‑kam­pan­ja haas­taa tuot­ta­maan mah­dol­li­sim­man vähän muo­vi­jä­tet­tä maa­lis­kuun aika­na. Näin voit vähen­tää muo­vi­jät­teen mää­rää lap­si­per­hees­sä! Muo­vi on ongel­ma. Sen käyt­töä on pak­ko vähen­tää. Onnek­si sii­hen on monia help­po­ja kei­no­ja. 🙂 Kerä­sin ideoi­ta, joil­la muo­vin mää­rää voi lap­si­per­hees­sä vähen­tää nyt ja maa­lis­kuun jäl­keen­kin.

1. Synt­tä­rit ja muut juh­lat

Las­ten synt­tä­reil­tä ker­tyy usein pal­jon muo­vi­ros­kaa. Väl­tä ker­ta­käyt­tö­as­tioi­ta ja kata oikeat astiat pöy­tään, jos mah­dol­lis­ta. Kerää lasi­sia las­ten­ruo­ka­purk­ke­ja  ja käy­tä nii­tä mukei­na tai osta koko­naan maa­tu­via ker­ta­käyt­tö­as­tioi­ta. Unoh­da muo­vi­set pil­lit! (Tsek­kaa Saf­ka­ne­tin muo­vit­to­mat bam­bu- ja metal­li­pil­lit) Osta muo­vit­to­mia lah­jo­ja ja kää­ri ne pape­ri­seen lah­ja­pa­pe­riin.

2. Pak­kaa eväät itse

Vaik­ka on iha­na kävel­lä vau­nuil­la pah­vi­nen nou­to­mu­ki käsis­sä, tur­haa­han se on. Osta oma kan­nel­li­nen kup­pi tai juo kah­vi pai­kan pääl­lä. Pah­vi­mu­ki ei nimes­tään huo­li­mat­ta ole vain pah­via, sii­nä­kin on usein muo­vi­nen pääl­lys­te. Tutus­tu Saf­ka­ne­tin kes­to­mu­ki­tar­jon­taan. Pak­kaa eväät koto­na ja suo­si kää­rei­tä, joi­ta voi käyt­tää useam­man ker­ran. Kokei­le esim. Bee´s wra­pia. Kun nap­paat­te ruo­an kotiin, pyy­dä juo­mat ilman pil­le­jä – vaik­ka lap­set pil­le­jä rakas­ta­vat­kin. Lap­set rakas­ta­vat myös luon­toa ja eläi­miä. <3 Suo­si paik­ko­ja, jois­sa ruo­ka paka­taan eko­lo­gi­ses­ti.

3. Vai­pois­sa on valin­nan­va­raa

Käy­tä kes­to­vaip­po­ja tai muo­vit­to­mia Naty-vaip­po­ja. 

4. Pidä kan­gas­kas­sia aina lau­kus­sa muka­na

Pak­kaa käsi­lauk­kuun tai hoi­to­lauk­kuun kan­gas­kas­se­ja. Usein kaup­pa­reis­sut ovat spon­taa­ne­ja, ja juu­ri sel­lai­sil­la reis­suil­la kan­gas­kas­sit jää­vät kotiin. Han­ki myös kan­kai­sia hedel­mä­pus­se­ja.

5. Väl­tä kei­no­kui­tu­ja!

Suo­si luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja las­ten- ja aikuis­ten­vaat­teis­sa. Puu­vil­la ja pel­la­va tun­tu­vat par­haal­ta ihoa vas­ten. Vil­la on läm­mit­tä­vää ja hen­git­tä­vää. Väl­tä polyes­te­ria, elas­taa­nia ja akryy­lia! Fleece on vuo­den tur­ha­ke!

6. Väl­tä tur­haa pesua

Las­ten­vaat­teet pää­ty­vät hel­pos­ti pesu­ko­nee­seen, kun nii­hin tulee vain muu­ta­mat tah­rat. Pese pie­net tah­rat lavu­aa­rin pääl­lä tai pyy­hi pyyh­keel­lä. Sääs­tät rahaa, eikä mik­ro­muo­via pää­dy niin pal­jon vesis­töön!

7. Suo­si luon­non­kos­me­tiik­kaa

Suo­si ser­ti­fioi­tua luon­non­kos­me­tiik­kaa ja vähen­nä samal­la per­heen kemi­kaa­lial­tis­tus­ta. Myös Jout­sen­mer­ki­tyt tuot­teet ovat mik­ro­muo­vit­to­mia! Osta esim. saip­pua mie­luum­min pala­na kuin muo­viin pakat­tu­na. Tutus­tu mm. Saf­ka­ne­tin pala­saip­puioi­hin.

8. Kier­rä­tä muo­vit

Me las­kim­me, että per­heem­me jät­tees­tä 70 % on muo­via. Kier­rät­tä­mäl­lä muo­vit sääs­täm­me vuo­des­sa noin 75 euroa jäte­mak­suis­sa. Kun kii­ku­tam­me muo­vit kier­rä­tyk­seen, kiin­ni­tämm­me samal­la huo­mion jät­teen mää­rään: tulee ostet­tu vähem­män ker­ta­käyt­töi­siä muo­vi­pak­kauk­sia. 😀 Lue lisää: https://www.ekolivia.fi/2017/05/03/saasta-rahaa-kierrata-muovit/