Muo­vis­ten pali­koi­den rin­nal­le lan­see­ra­taan uusi tuo­te­sar­ja, jon­ka kaik­ki pali­kat val­mis­te­taan ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä sokeriruo´osta. Eko­lo­gi­set Lego-pali­kat tule­vat mark­ki­noil­le jo tänä vuon­na.

Iha­nat, kama­lat Lego-pali­kat! Opet­ta­vai­sia, ikä­viä jalan­poh­jas­sa, ajat­to­mia ja iät­tö­miä – niin lei­keis­sä kuin luon­nos­sa.

Lego on päät­tä­nyt paran­taa tapan­sa.  Kos­ka kyse on jät­ti­mäi­ses­tä orga­ni­saa­tios­ta, tämä on ISO jut­tu.

Maa­il­mas­sa oli jo vuon­na 2013 reip­paas­ti yli 650 000 000 000 Lego-palik­kaa ja joka sekun­ti tulee yli 700 palik­kaa lisää.

Nii­tä on kaik­kial­la, val­ta­me­ris­sä­kin kel­lu­mas­sa.

Soo­soo Lego, olet­te tuot­ta­neet maa­il­mal­le niin pal­jon muo­vi­sia pali­koi­ta, että nii­tä on yli 90 ker­taa niin pal­jon kuin ihmi­siä! Ja kos­ka ne ovat ABS-muo­via, ne eivät maa­du.

Hyvä uuti­nen on, että Lego muut­tuu vuo­si vuo­del­ta eko­lo­gi­sem­mak­si. Yri­tys on panos­ta­nut tuu­lie­ner­gi­aan, tehos­ta­nut ener­gian­käyt­töään jät­ti­harp­pauk­sin, tekee yhteis­työ­tä WWF:n kans­sa ja täh­tää sii­hen, että tuo­tan­nos­sa käy­tet­täi­siin 100 % uusiu­tu­via ener­gia­läh­tei­tä.

Eko­lo­gi­set Lego-pali­kat tule­vat mark­ki­noil­le tänä vuon­na

Tavoit­tee­na on myös, että vuo­teen 2030 men­nes­sä kaik­ki Lego-pali­kat ja nii­den pak­kauk­set val­mis­tet­tai­siin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sis­tä mate­ri­aa­leis­ta.

Ensim­mäi­nen suu­ri askel ote­taan TÄNÄ VUON­NA, kun mark­ki­noil­le tulee Legon ensim­mäi­nen kas­vi­pe­räi­nen palik­ka­sar­ja.

Leh­tiä, pui­ta ja pen­sai­ta sisäl­tä­vä tuo­te­sar­ja on val­mis­tet­tu sokeriruo´osta. Käy­tet­ty soke­ri­ruo­ko on tuo­tet­tu vas­tuul­li­ses­ti BFA:n eli Bioplas­tic Feeds­tock Alliancen val­vo­van sil­män alla.

Uudet, eko­lo­gi­set legot ovat kuu­lem­ma niin saman­lai­sia kuin aiem­mat legot, ettei­vät käyt­tä­jät huo­maa eroa – vaik­ka luon­to huo­maa­kin.

Innol­la odo­tan Legon ensim­mäis­tä askel­ta vih­reäm­män lei­kin puo­les­ta. Ja jän­ni­tyk­sel­lä seu­raan, vas­taa­vat­ko kil­pai­li­jat yhtä jär­ke­vil­lä liik­keil­lä. Go Lego!

Lue lisää: LEGO.com/responsibility