Pak­kaam­me mök­ki­reis­sul­le vain kaik­kein tär­keim­mät kos­me­tiik­ka­tuot­teet, jot­ka kuor­mit­ta­vat luon­toa mah­dol­li­sim­man vähän. Nämä tuot­teet mök­ki­meik­ki­pus­sis­tam­me aina­kin löy­ty­vät. Suo­mes­sa on yli 500 000 mök­kiä, joten pie­nil­lä­kin eko­va­lin­noil­la on suu­ri mer­ki­tys.

Pesey­dy eko­lo­gi­ses­ti

Meret ja jär­vet rehe­vöi­ty­vät ja yhte­nä syy­nä on vesis­töi­hin pää­ty­neet jäte­ve­det. Vesis­töis­tä voi pitää huol­ta hank­ki­mal­la luon­nos­sa hajoa­via pesuai­nei­ta ja vält­tä­mäl­lä jär­ves­sä tai meres­sä pesey­ty­mis­tä. Väl­täm­me myös osta­mas­ta mik­ro­muo­ve­ja sisäl­tä­vää kos­me­tiik­kaa. Mik­ro­muo­ve­ja on mm. monis­sa kuo­rin­ta­voi­teis­sa, aurin­ko­voi­teis­sa ja ham­mas­tah­nois­sa. Suo­sim­me sen sijaan luo­mu- ja luon­non­kos­me­tiik­kaa, jois­sa ei ole mik­ro­muo­ve­ja. Pst. Ilmai­nen Cos­mEt­hics-sovel­lus antaa tie­toa kos­me­tiik­ka­tuot­tei­den koos­tu­muk­sis­ta.

Eko­lo­gis­ta kos­me­tiik­kaa mökil­le

Alga­ma­ris ‑aurin­ko­suo­ja

Syn­teet­ti­set aurin­ko­voi­teet ovat usein täyn­nä myrk­ky­jä, jot­ka ovat hai­tal­li­sia niin luon­nol­le kuin ihmi­sel­le. Lue lisää. Alga­ma­ris-tuot­teet ovat 100 % luon­nol­lis­ta mine­raa­li­au­rin­ko­suo­ja-ainei­ta, ja ne sisäl­tä­vät vain mine­raa­li­filt­te­rei­tä. Sopi­vat myös aller­gia- ja tuok­su­yli­her­kil­le.

Milk baby ‑voi­de ärty­neel­le ihol­le

Milk babyn Spot­ty Tots ‑ihon­hoi­to­voi­de on täy­sin luon­nol­li­nen tuo­te, joka rau­hoit­taa ja kor­jaa ärty­nyt­tä ihoa ja lie­vit­tää kuti­naa. Eli hyt­ty­sen­pu­re­miin, aurin­gon­polt­ta­miin, hier­ty­miin, pie­niin haa­voi­hin ja myös esim. vaip­pai­hot­tu­maan! Hyvä ja hyväl­tä tuok­su­va tuo­te mökil­le.

Flow Cos­me­tics Sham­poo­pa­la

Ympä­ris­töl­le ja hiuk­sil­le sekä hius­poh­jal­le hel­lä­va­rai­nen sham­poo­pa­la on myös pakat­tu eko­lo­gi­ses­ti. Flow:n sham­poo­pa­lo­ja on myyn­nis­sä myös Saf­ka­ne­tin net­ti­kau­pas­sa.

Flow Cos­me­tics ‑huu­li- ja sil­mä­nym­pä­rys­voi­de

Aurin­gos­sa ja meri­tuu­les­sa huu­let kui­vu­vat. Juhan­nus­juh­lien jäl­keen sil­mä­nym­pä­ryk­set tur­poa­vat ja ovat tum­mat. Flow:n sil­mie­nym­pä­rys & huu­li­bal­sa­mi aut­taa molem­piin vai­voi­hin ja vähen­tää myös ikään­ty­mi­sen merk­ke­jä. Tuo­te on erit­täin riit­toi­sa ja tuok­suu hyväl­le, mut­ta mais­tuu vähän par­fyy­mi­sel­tä.

Iha­na Mois­tu­ri­sing Cream

Mia Höy­tö Cos­me­tic­sin super­peh­meä kas­vo­voi­de, joka kos­teut­taa kas­vot tehok­kaas­ti ja uudis­taa ihoa. Luk­sus­ta mök­kei­lyyn.

Kuu­kup­pi

Vähen­tääk­se­ni takai­sin tuo­ta­van jät­teen mää­rää ja vält­tääk­se­ni epä­hy­giee­ni­sen tam­poo­nien ja sitei­den vaih­ta­mi­sen ulko­huus­sis­sa, valit­sen (eten­kin mökil­lä) mie­lui­ten kuu­kau­tis­suo­jak­se­ni kuu­ku­pin. Kup­pia tar­vit­see tyh­jen­tää vain kak­si ker­taa päi­väs­sä. Kuu­kup­pe­ja myy­tä­vä­nä myös Saf­ka­ne­tin net­ti­kau­pas­sa.

Tee­puu ‑etee­ri­nen öljy

Fin­nien hoi­toon ja hyt­tys­ten­pis­tok­siin sopi­va anti­sep­ti­nen tee­puu­öl­jy sopii myös ihon desin­fion­tiin. Käy­te­tään lai­men­net­tu­na. Lue lisää Frant­si­lan tee­puu­öl­jys­tä tääl­tä.

Mos­san kas­vo­öl­jy

Kos­ka kär­sin pin­ta­kui­vas­ta ihos­ta, jota tuu­li ja aurin­ko kui­vat­ta­vat vie­lä enem­män, pak­kaan täl­lä ker­taa mukaan myös Mos­san kas­vo­öl­jyn. Tii­vis­te kos­teut­taa tehok­kaas­ti ja lupai­lee uudis­taa ihoa aktii­vi­ses­ti.

Töp­her Body­milk

En viit­si raa­ha­ta mökil­le isoa var­ta­lo­voi­de­pak­kaus­ta, niin­pä pak­kaan täl­lä ker­taa mukaan Kevät­mes­suil­ta mukaan tart­tu­nei­ta Töp­fe­rin var­ta­lo­voi­de­näyt­tei­tä. Suo­mes­sa tämä on ihan uusi tuo­te, ja suo­sit­te­len kokei­le­maan, jos tör­määt­te tuot­tee­seen. Tyt­tä­re­ni sanoin, kun ava­sin pak­kauk­sen: “Mitä iha­na tääl­lä tuok­suu?” Tuo­te on 100 % ser­ti­fioi­tua luon­non­kos­me­tik­kaa ja koos­tu­mus on iha­nan ker­mai­nen ja riit­toi­sa.