Emme toi­mi elä­mäs­sä todel­li­suu­den poh­jal­ta, vaan sen kar­tan poh­jal­ta jon­ka teem­me todel­li­suu­des­ta. Ais­tim­me vii­del­lä ais­til­lam­me: näkö‑, kuulo‑, tunto‑, haju- ja makuais­til­lam­me. Kun varas­toim­me ais­ti­mam­me asiat mie­leem­me, niin syn­ny­täm­me miel­tei­tä, jot­ka ovat mie­li­ku­via, kuu­lo­ku­via, tun­te­muk­sia tai haju- ja maku­miel­tei­tä. Miel­teet eivät ole todel­li­suus. Käy­täm­me miel­tei­tä, kun muis­tam­me, ajat­te­lem­me, kuvit­te­lem­me, teem­me pää­tök­siä, moti­voi­dum­me, innos­tum­me ja aina kun vuo­ro­vai­ku­tam­me tois­ten ihmis­ten kans­sa. Halu­tes­sam­me vies­tit­tää sisäi­sen todel­li­suu­tem­me muil­le, tar­vit­sem­me kiel­tä. Kie­li vali­koi­tuu sen mukaan mitä miel­le­jär­jes­tel­määm­me ensi­si­jai­ses­ti käy­täm­me. (läh­de: Jaa­na Hau­ta­la sekä eri NLP kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lit ja NLP:n perus­teet).

“Here is a new spi­ri­tual prac­tice for you — don’t take your thoughts too serious­ly!
-Ech­kart Tol­le

 Miten kehit­tää itse­tun­te­mus­ta?

Tun­net­ko itse­si kun­nol­la? Tie­dät­kö, mik­si ja miten rea­goit tie­tyis­sä tilan­teis­sa? Min­kä­lais­ta tari­naa ker­rot itsel­le­si ja mik­si? Mitä aja­tuk­sia ja tun­tei­ta suo­sit päi­vit­täin? Tie­dät­kö min­kä­lai­set usko­muk­set sinuun vai­kut­taa? Miten kehit­tää itse­tun­te­mus­ta? Kou­lut­ta­ja­ni sanoin; tutus­tu­mal­la sii­hen tär­keim­pään, eli itseen. Eikö ole­kin yksin­ker­tais­ta? Pysäh­tyä itsen­sä äärel­le kysy­mään, kuun­te­le­maan, näke­mään, tun­te­maan ja ais­ti­maan. Tämä ei aina­kaan itsel­le­ni ollut niin sel­ke­ää, ennen kuin osal­lis­tuin Jaa­na Hautalan/​Oivaltamaan Oy NLP Prac­ti­tio­ner (16pv) kou­lu­tuk­seen. NLP:n har­joit­tei­den avul­la pää­sin tut­ki­maan itseä­ni esi­mer­kik­si eri­lais­ten usko­mus­ten, ennak­ko­kä­si­tys­ten, miel­le­jär­jes­tel­mien, moti­voi­tu­mis­tyy­lien, toi­min­ta­tyy­lien, samais­tu­mi­sen, pei­laa­mi­sen ja käyt­tä­mä­ni sano­jen avul­la. Kuo­rin ikään kuin sipu­lia, sukel­taen aina ker­ros­ta syvem­mäl­le. Seu­raa­vak­si haluan­kin ker­toa, min­kä­lai­sia oival­luk­sia ja kas­vua itse sain täl­lä mah­ta­val­la mat­kal­la. Tie­dän jo nyt, etten pys­ty tii­vis­tä­mään sitä kaik­kea tähän, mut­ta yri­tän par­haa­ni! Var­mas­ti pal­jon jää uupu­maan, mut­ta se jää sinun rat­kais­ta­vak­si, läh­det­kö myös itse täl­le mah­ta­val­le kas­vun mat­kal­le.

Ryh­män­tu­ki

Tyk­kään lukea self help, coac­hing ja tie­to­kir­jo­ja, luen yleen­sä mon­ta kir­jaa samaan aikaan. Saan kir­jois­ta lois­ta­via vink­ke­jä, eri­lai­sia näkö­kul­mia ja ideoi­ta. NLP:ssä paras­ta oli se, että kir­jal­li­suu­den ja teh­tä­vien lisäk­si oli ryh­män­tu­ki, jon­ka kans­sa pää­si spar­raa­maan ja huo­maa­maan, miten eri­ta­voin jokai­nen asioi­hin suh­tau­dum­me: kir­jo­ja lukies­sa pysym­me omas­sa kuplas­sa, kun taas ryh­mä­tuen avul­la pää­see näke­mään niin pal­jon eri­lai­sia tapo­ja olla ja elää! Ryh­mäs­tä haluan nos­taa seu­raa­vat asiat esil­le:
Kuvahaun tulos haulle all kinds of animals together

 1. <3 Kou­lut­ta­jam­me Jaa­nan lois­ta­va läs­nä­olo, sal­li­vuus ja inhi­mil­li­syys. Jaa­na antaa jokai­sen pro­ses­soi­da asioi­ta omal­la tyy­lil­lään, eikä tyr­ky­tä omia näkö­kul­mia.

 2. <3 Ryh­mä­hen­ki! Oma maa­il­man­ku­va ja ymmär­rys laa­jen­tui pal­jon ryh­män avul­la, sil­lä ava­sim­me har­joit­teet aina yhdes­sä ja jokai­nen pää­si ker­to­maan omat hen­ki­lö­koh­tai­set oival­luk­sen­sa niis­tä — omia reak­tioi­ta oli todel­la makee­ta tut­kia, kun joku sanoi jotain ihan muu­ta, mitä itse koki! Tree­na­sim­me har­joit­tei­ta pareit­tain ja pää­sim­me sii­nä­kin ymmär­tä­mään enem­män toi­sis­täm­me, että itses­täm­me.

  <3 Kou­lu­tus­vii­kon­lop­pu­jen välil­lä monil­la tapah­tui kai­ken­lais­ta elä­mäs­sä ja sitä odot­ti että pää­si kuu­le­maan tois­ten tapah­tu­mia ja ker­to­maan omat. Ilmi­sel­väs­ti kai­kil­la läh­ti omat pro­ses­sit liik­keel­le.

 3. <3 Har­joit­teet oli­vat simp­pe­lei­tä, mut­ta erit­täin toi­mi­via! Me ihmi­set menem­me usein loo­gi­sel­le puo­lel­le ana­ly­soi­maan ja ratio­na­li­soi­maan kaik­kea, sen sijaan että annet­tai­siin luo­vuu­del­le, heit­täy­ty­mi­sel­le ja intui­tiol­le tilaa. Nämä har­joit­teet aut­toi­vat löy­hen­tä­mään kont­rol­lia ja aidos­ti työs­tä­mään omia asioi­ta — kehol­li­ses­ti, men­taa­li­ses­ti että ener­gi­ses­ti. Itse otin välil­lä iso­ja­kin aihei­ta käsi­tel­tä­väk­si, sil­lä olin nii­hin val­mis. Jokai­nen kui­ten­kin sai vali­ta itse, mitä halu­aa tut­kia, tes­ta­ta ja mitä ker­toa.

 4. <3 Arois­ta­kin asiois­ta muil­le ker­to­mi­nen, tul­len koh­da­tuk­si myö­tä­tun­nol­la ja ymmär­ryk­sel­lä. En pys­ty sanoin kuvai­le­maan, miten tär­keä koke­mus se on ollut. Siel­lä itket­tiin, nau­ret­tiin ja ennen muu­ta edis­tyt­tiin! Kou­lu­tuk­sen aika­na posi­tii­vi­sia muu­tok­sia tai­si tapah­tua jokai­sel­le! Mil­loin sinua on kuun­nel­tu ilman, että joku on alka­nut heti tyr­kyt­tä­mään neu­vo­jaan tai puhu­maan omia asioi­taan — niin että toi­nen on ollut läs­nä ja huo­mioi­nut sinut?

Koh­ti parem­paa itse­tun­te­mus­ta

Koen itseen­sä tutus­tu­mi­sen tär­keäk­si. Astues­sa mat­kal­le saat­taa vas­taan tul­la kai­ken­lais­ta, on siis hyvä antaa sil­le oma aikan­sa. Ennen kou­lu­tuk­sen alkua olin hie­man epä­var­ma oman suun­ta­ni kans­sa — tein toi­sin, kun oikeas­ti tun­sin tar­peel­li­sek­si teh­dä. Läh­din kou­lu­tuk­seen kehit­tä­mään ammat­ti­tai­toa­ni val­men­ta­ja­na ja kas­va­tusa­lan ammat­ti­lai­se­na — pää­dyin kui­ten­kin kään­tä­mään opit sisään päin, mikä on mie­les­tä­ni paras tapa oppia! Aloi­tet­tua­ni kou­lu­tuk­sen elä­mäs­sä­ni alkoi tapah­tu­maan muu­tok­sia, mut­ta ennen kaik­kea aloin pääs­tä­mään irti van­has­ta ja antau­duin kas­vul­le. Olen edel­leen kas­vun­tiel­lä, sil­lä jat­koin heti Jaa­nan NLP mas­ter ‑kou­lu­tuk­seen. Seu­raa­vat koh­dat nousi­vat intui­tii­vi­ses­ti mie­lee­ni, kun mie­tin mitä NLP on minul­le anta­nut:

 1. <3 Kou­lu­tus aut­toi minua palaa­maan takai­sin itsel­le­ni tär­kei­den asioi­den pariin. Arvo­työs­tö teh­tä­vä oli minul­le isoin vai­kut­ta­ja, sil­lä sen avul­la huo­ma­sin miten olin­kaan eksyk­sis­sä arvois­ta­ni. Heti teh­tä­vän teh­tyä huo­ma­sin, kuin­ka läh­din kul­ke­maan koh­ti arvo­ja­ni, esi­mer­kik­si: siis­ti­mäl­lä kalen­te­ria­ni, ottaen enem­män aikaa itsel­le­ni ja luo­vuu­del­le, panos­ta­mal­la ihmis­suh­tei­siin, lopet­taen hen­ki­ses­ti ran­kan päi­vä­työn ja panos­ta­mal­la yhteen työ­hön.

 2. <3 Aloin ymmär­tä­mään omaa sisäis­tä puhet­ta­ni ja sii­hen vai­kut­ta­via teki­jöi­tä. Olen avan­nut rajoit­ta­via ja vah­vis­ta­nut posi­tii­vi­sia usko­muk­sia ja läh­te­nyt muok­kaa­maan sitä tari­naa, mitä itsel­le­ni ker­ron. Tun­tuu hyväl­tä pääs­tää vähi­tel­len irti uhrin taa­kas­ta :). Me teem­me itse omat valin­tam­me ja pää­tök­sem­me aja­tus­tem­me, tun­te­mus­tem­me ja käy­tök­sem­me suh­teen!

 3. <3 Olen oppi­nut pois päin “joko-tai” ajat­te­lu­mal­lis­ta ja men­nyt koh­ti “sekä-että” ajat­te­lu­mal­lia. Toi­sin sanoen hypän­nyt rajal­li­ses­ta mus­ta­val­koi­suu­des­ta koh­ti raja­ton­ta värik­kyyt­tä.

  <3 Intui­tion ja luo­vuu­den esteet­tö­mäm­pi vir­taus <3

 4. <3 Kuun­te­lu­tai­to­ni on kehit­ty­nyt pal­jon. Sen sijaan että tyr­kyt­täi­sin heti neu­vo­ja­ni ja apua­ni toi­sel­le, olen enem­män läs­nä huo­mioi­den. Tätä on erit­täin antoi­saa työs­tää lisää.

 5. <3 Ymmär­rys min­kään ole­van itses­sään pahas­ta, vaan kyse ollen suh­teut­ta­mi­ses­ta. Tar­ve ei ole pääs­tä eroon, vaan oppia suh­teut­ta­maan, ymmär­tä­mään ja hyväk­sy­mään. Pys­tym­me muok­kaa­maan sitä, miten piir­teem­me meis­sä val­lit­see. Tilan­ne­ta­ju!

 6. <3 Itse­myö­tä­tun­non kas­vu. Ymmär­rys syy-seu­raus­suh­tei­siin on nous­sut aivan uudel­le tasol­le. Toi­min edel­leen tie­tyis­sä asiois­sa ja tilan­teis­sa esi­mer­kik­si astet­ta impul­sii­vi­sem­min, nyt ymmär­täen sel­keäm­min mik­si niin teen ja miten pys­tyn tilan­teen rat­kai­se­maan (sekä jäl­keen­päin useas­ti mie­tin asso­sioi­dus­ti että dis­so­sioi­dus­ti esi­mer­kik­si epä­mu­ka­vaa tilan­net­ta, jot­ta ymmär­rän omia aja­tus- ja toi­min­ta­mal­le­ja vas­taa­vis­sa tilan­teis­sa parem­min = pys­tyn teke­mään muu­tok­sen, kun tulen tie­toi­sek­si muu­tok­sia kai­paa­vis­ta asiois­ta). 

 7. <3 Kou­lu­tus kas­vat­ti mie­len­kiin­toa tut­kia mui­ta sekä itseä; mik­si ajat­te­len nyt näin? mikä tun­ne saa tämän käy­tök­sen aikaan? huo­maan hänen mik­roil­mei­tä, hen­gi­tyk­sen, kehon­kie­len ja kuu­len äänes­tä.. mik­si hän valit­si nuo sanat..? Tar­ken­net­tu­jen kysy­mys­ten avul­la pys­tyy työs­tä­mään asioi­ta sel­keäm­min. Tämä on tuo­nut pal­jon amma­til­lis­ta­kin kas­vua!

 8. <3 Paras­ta on se, että olen täl­lä mat­kal­la koko elä­mä­ni. Ei ole kii­re, vaan itsea­sias­sa kul­jen rau­has­sa sin­ne päin min­ne menen­kään. Arki­sis­sa asiois­sa pii­lee avai­met muu­tok­siin — siis jos halu­aa jotain muut­taa. Kou­lu­tus on avan­nut minul­le myös sen, että kaik­kea ei tar­vit­se muut­taa

“NLP “asen­ne”: kiin­nos­tus ja ute­liai­suus arki­päi­väi­siä­kin asioi­ta koh­taan, halu kokeil­la ja val­mius teh­dä uusia asioi­ta.”

Mitä NLP on?

NLP = neu­ro-ling­vis­ti­nen ohjel­moin­ti on käyt­täy­ty­mis­mal­li, jol­la voi tut­kia ja tehos­taa inhi­mil­lis­tä kom­mu­ni­kaa­tio­ta sekä tut­kia ja muut­taa sisäis­tä toi­min­taa (reak­tiot, tun­teet, tai­dot, ajat­te­lu..). Teo­reet­ti­ses­ti NLP perus­tuu sys­tee­mi­teo­ri­aan, infor­maa­tio­teo­ri­aan, kon­struk­ti­vis­miin, teko­ä­ly­tut­ki­muk­seen, kie­li­tie­tee­seen, aivo­tie­tee­seen ja kon­gi­tii­vi­sen psy­ko­lo­gian ideoi­hin. NLP tar­jo­aa työ­ka­lu­ja muu­tos­ten aikaan­saa­mi­sek­si niin hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa elä­mäs­sä kuin työs­sä­kin. NLP on tapa löy­tää kei­no­ja kehit­tää, laa­jen­taa ja lisä­tä vaih­toeh­to­ja ajat­te­lus­sa ja käyt­täy­ty­mi­ses­sä tul­lak­se­si sik­si ihmi­sek­si, joka haluat olla ja joka todel­li­suu­des­sa olet. NLP tut­kii ihmi­sen sisäi­siä mal­le­ja ja ohjel­moin­tia, joka syn­tyy aivo­jen, kie­len­käy­tön sekä kehon vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta. Kehit­tä­jät Brand­ler ja Grin­der eivät hake­neet vas­taus­ta syn­nyn­näi­ses­tä lah­jak­kuu­des­ta eivät­kä koke­muk­ses­ta tai har­jaan­tu­mi­ses­ta, vaan toi­min­nan ja koke­muk­sen raken­tees­ta “täs­sä ja nyt.” Näin siir­ryt­tiin mitä tie­dos­ta miten tie­toon.
(läh­de: Jaa­na Hau­ta­la sekä eri NLP kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lit ja NLP:n perus­teet).

Suo­sit­te­len läm­möl­lä panos­ta­maan itse­tun­te­muk­sen syven­tä­mi­seen NLP:n avul­la! Jaa­nan seu­raa­va NLP Prac­ti­tio­ner kou­lu­tus alkaa 24.8. ja hän pitää mak­sut­to­man NLP tutus­tu­mi­sil­lan 8.5. Jos sinua kiin­nos­taa NLP lii­kun­ta-alan näkö­kul­mas­ta, niin Jaa­na pitää NLP for sports kou­lu­tuk­sen 7.–8.7. Suo­sit­te­len tsek­kaa­maan hänen koti­si­vut ja tutus­tua lisää klik­kaa­mal­la: Oival­ta­maan .

*huom. tämä ei ole mai­nos, vaan kii­tol­li­suu­den osoi­tus Jaa­nan kou­lu­tuk­sil­le :).

-Han­na <3