Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt kuin­ka pal­jon muo­via käsit­te­let joka päi­vä lait­taes­sa­si ruo­kaa tai sii­vo­tes­sa? Muo­vis­ten keit­tö­vä­li­nei­den rin­nal­le on vii­me vuo­sien aika­na tul­lut laa­ja vali­koi­ma eko­lo­gi­sem­pia vaih­toeh­to­ja, jois­ta monet ovat myös kau­niin näköi­siä. Täs­sä esi­tel­ty­nä mei­dän kau­pan eko­suo­si­kit keit­ti­öön.

[divi­der] [row] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“35664” image_size=“medium”] [/​col] [col span=“6” span__sm=“12”]

Pui­nen tis­ki­har­ja

Pui­nen tis­ki­har­ja on ihan ehdo­ton keit­tiös­sä, pesee hel­pos­ti pint­ty­neen­kin lian. Tis­ki­har­jan har­jak­set on teh­ty joko hevo­sen­jou­his­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti saa­ta­vil­la on myös täy­sin vegaa­ni­nen har­ja, jol­loin har­jak­set on teh­ty tam­pico-kas­vi­kui­dus­ta. Jokai­sel­le siis var­mas­ti löy­tyy suo­sik­ki. Var­si on käsit­te­le­mä­tön­tä pyök­kiä ja mikä paras­ta har­joi­hin on saa­ta­vil­la myös vaih­to­päi­tä. Erit­täin pit­käi­käi­nen käy­tös­sä ja nät­ti ulkoa­sul­taan. 

[/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”]

Uudel­leen käy­tet­tä­vä tiski/​siivousliina

Puu­vil­las­ta ja pel­la­vas­ta val­mis­te­tut Iris Hant­ver­kin tiski/​siivousliinat kes­tä­vät käy­tös­sä pit­kään sil­lä ne voi pes­tä pesu­ko­nees­sa 60 astees­sa. Eivät sisäl­lä mik­ro­muo­via, joten pesun voi suo­rit­taa huo­let­ta.

Saa­ta­vil­la usei­ta väre­jä, joten keit­ti­öön, kyl­py­huo­nee­seen ja yleis­sii­vouk­seen löy­tyy omat värit. Kos­ka lii­nat ovat kau­nii­ta, nii­tä ei tar­vit­se pii­lot­taa kaap­piin.

[/​col] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“34825” image_size=“medium”] [/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“23001” image_size=“medium”] [/​col] [col span=“6” span__sm=“12”]

Keit­tiön tiskaus/​siivoussaippua

Keit­tiön puh­dis­tuk­seen ja astioi­den tis­kauk­seen sopii erin­omai­ses­ti myös pala­saip­puat. Keit­tiön Aito pala­saip­pua löy­tyy sekä hajus­teet­to­ma­na että raik­kaan appel­sii­nin tuok­sui­se­na. Näil­lä sii­voa­mi­nen ja tis­kaa­mi­nen sääs­tää luon­toa sil­lä ne sisäl­tä­vät vain luon­nos­ta peräi­sin ole­via raa­ka-ainei­ta. Eivät sisäl­lä vet­tä, säi­lön­tä­ai­nei­ta, syn­teet­ti­siä hajus­tei­ta tai mik­ro­muo­via. Käsien iho kiit­tää ja ympä­ris­tö kiit­tää!

Pala­saip­pua on käte­vä säi­lyt­tää kau­niil­la kor­kis­ta val­mis­te­tul­la saip­pua-alus­tal­la tai luf­fa-sie­nen pääl­lä, joka on aito luon­non­tuo­te. Tie­sit­kö, että Luf­fa-sie­ni on erit­täin hyvä han­kauk­ses­sa ja keit­tiön sii­vouk­ses­sa. Sil­lä saa tis­kial­taan kiil­tä­mään.

 

[/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”]

Kone­tis­kiai­ne

Myös kone­tis­kiai­nees­ta on saa­ta­vil­la eko­lo­gi­sem­pi vaih­toeh­to. Pla­net Puren kone­tis­ki­table­tit ovat 100% bio­ha­joa­via, fos­faa­tit­to­mia, kloo­rit­to­mia ja hajus­teet­to­mia. Val­mis­tet­tu Ecocert-ser­ti­fioi­duis­ta raa­ka-aineis­ta. Astiois­ta tulee puh­tai­ta ja kirk­kai­ta myös mata­lem­mis­sa läm­pö­ti­lois­sa.

Pla­net Puren vali­koi­mis­ta löy­tyy myös nes­te­mäi­nen käsi­tis­kiai­ne. Tuo­te on hajus­tee­ton eikä sisäl­lä hai­tal­li­sia kemi­kaa­le­ja. Ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys on huo­mioi­tu pak­kauk­ses­sa asti, sil­lä se on val­mis­tet­tu maa­tu­vas­ta soke­ri­ruo­ko­poh­jai­ses­ta bio­muo­vis­ta. 

 

[/​col] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“34496” image_size=“medium”] [/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“34320” image_size=“medium”] [/​col] [col span=“6” span__sm=“12”]

Muo­vit­to­mat pil­lit

Teräs­pil­lit ovat lois­ta­va vaih­toeh­to van­hoil­le muo­vi­pil­leil­le. Ne ovat todel­la pit­käi­käi­siä ja puh­dis­tus­kin on help­poa muka­na tule­val­la har­jal­la. Pil­lit on val­mis­tet­tu elin­tar­vi­ke­kes­tä­väs­tä 304 teräk­ses­tä, jos­ta ei jää makua suu­hun.

Yksi pak­kaus sisäl­tää nel­jä pil­liä.

[/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”]

Mehi­läis­va­ha­kää­reet

Huip­pusuo­si­tut mehi­läis­va­ha­kää­reet ovat tul­leet jää­däk­seen. Van­han­ai­kai­sel­le ja ker­ta­käyt­töi­sel­le muo­vi­kel­mul­le ei ole enää tar­vet­ta, sil­lä mehi­läis­va­ha­kää­re muo­vau­tuu käsien läm­mös­tä ja pysyy hyvin ruo­kien ja kul­ho­jen pääl­lä. Pese kää­re käy­tön jäl­keen haa­leal­la vedel­lä ja se on val­mis uudel­leen­käy­tet­tä­väk­si. Saa­ta­vil­la eri­ko­koi­sia ja myös hel­pos­ti sul­keu­tu­via pus­se­ja. 

Saa­ta­vil­la myös koti­mai­nen vaih­toeh­to.

[/​col] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“31611” image_size=“medium”] [/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“35308” image_size=“medium”] [ux_​image id=“35305”] [/​col] [col span=“6” span__sm=“12”]

Kan­kai­set kes­to­kas­sit

Mal­leen GOTS*-sertifioidusta puu­vil­las­ta val­mis­te­tut kes­to­kas­sit ovat käte­viä kaup­pa­reis­sul­la. Pak­kaa lei­vät tai hedel­mä­osas­ton ostok­set kan­kai­seen pus­siin ja lii­maa eti­ke­tit pus­sin pääl­le. Käte­vää!

Verk­ko­pus­sis­sa kul­je­tat hie­man kos­teat hedel­mät ja vihan­nek­set. 

Eri­ko­koi­sis­ta kes­to­pus­seis­ta löy­tyy oman­sa joka tar­koi­tuk­seen, pak­kaa eväät mukaan ret­kel­le, käy­tä kos­me­tiik­ka­tuot­tei­den kul­je­tuk­ses­sa mat­koil­la, hyö­dyn­nä kau­pas­sa ker­ta­käyt­tö­muo­vi­pus­sien sijaan hedel­mien kul­je­tuk­seen.

 

*GOTS-ser­ti­fi­kaat­ti: GOTS  eli Glo­bal Orga­nic Tex­ti­le Stan­dard on teks­tii­lin eko­lo­gi­suu­den ja eet­ti­syy­den ser­ti­fi­kaat­ti. Ser­ti­fi­kaat­ti huo­mioi koko elin­kaa­ren, aina raa­ka-aineen vil­je­lys­tä lop­pu­tuot­tee­seen asti.

 

 

[/​col] [/​row] [divi­der] [row] [col span=“6” span__sm=“12”]

Myr­kyt­tö­mät juo­ma­pul­lot

Jätä kaup­po­jen vesi­pul­lot hyl­lyyn ja pak­kaa aina mukaan oma juo­ma­pul­lo. Mizun juo­ma­pul­lot ovat BPA-vapai­ta ja val­mis­tet­tu ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä. SIGGn lasi­sis­sa kes­to­juo­ma­pul­lois­sa kul­je­tat niin kuu­mat kuin kyl­mät juo­mat.

Voit huo­let­ta naut­tia juo­ma­si näis­tä pul­lois­ta, sil­lä ne ovat täy­sin kemi­kaa­li­va­pai­ta eivät­kä kerää itseen­sä mitään maku­ja tai haju­ja eikä niis­tä liu­ke­ne mitään juo­ma­ve­teen! Kes­tä­viä, tyy­lik­käi­tä ja hygie­ni­sia, mut­ta myös eko­lo­gi­sia. Myös lap­sil­le omat pie­nen pul­lot kivoil­la suo­si­tuil­la kuvil­la.

[/​col] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“21948” image_size=“medium”] [/​col] [/​row] [divi­der] [row] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“36126” image_size=“medium”] [/​col] [col span=“6” span__sm=“12”]

 

Eko­lo­gi­set ker­ta­käyt­tö­as­tiat

Aina välil­lä tulee tilan­tei­ta, jois­sa on vaan hel­pom­pi käyt­tää ker­ta­käyt­tö­as­tioi­ta. Muo­vis­ten astioi­den rin­nal­le on tul­lut kivo­ja eko­lo­gi­sem­pia vaih­toeh­to­ja kuten pal­mun­leh­dis­tä val­mis­tet­tu­ja lau­ta­sia, jot­ka on val­mis­tet­tu luon­non omis­ta yli­jää­mä raa­ka-aineis­ta. Lau­ta­sia voi pes­tä muu­ta­man ker­ran käsin ja tämän jäl­keen heit­tää bio­jät­tee­seen tai vaik­ka nuo­tioon.

Näil­lä saa teh­tyä myös kau­niin kat­tauk­set sil­lä nii­den kuo­si on elväi­nen. Täy­den­nä kat­taus koi­vus­ta val­mis­te­tuil­la pui­sil­la ate­ri­mil­la.

[/​col] [/​row]

Täs­sä mei­dän suo­sik­ke­ja hie­man ekom­paan keit­tiö­elä­mään. Ovat­ko nämä tuot­teet sinul­le tut­tu­ja? Kaik­ki löy­ty­vät mei­dän vali­koi­mis­ta.