Tyyneyden tipat Frantsila

Tyyneyden tipat Frantsila

3,57 

Varastossa

Mielen rauhaan.

Tasapainoittamaan ja rauhoittamaan mieltä. Tyyneyden tippojen teho perustuu luomukauranverso-uutokseen.

Varastossa

tuotetunnus (SKU) 6416384040282 Osasto:

Kuvaus

Suositelta­va vuorokau­sian­nos: 15–20 tip­paa 2–5 ker­taa päivässä veden kera.

Suositelta­va vuorokau­sian­nos (30–100 tip­paa) vas­taa tuoret­ta kau­ran­ver­soa 326–1085mg.

Suositel­tua vuorokau­sian­nos­ta ei saa ylit­tää. Rav­in­tolisää ei tule käyt­tää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Tuote on säi­lytet­tävä pien­ten las­ten ulottumattomissa.

Raa­ka-aineet: Kau­ran­ves­ro. Lop­ulli­nen etano­lip­i­toisu­us 52 til.-%

Pakkauskoko 50 ml

Tuotemerkki

Frantsila

Frantsi­la on suo­ma­lainen per­heyri­tys ja yrt­tien luo­muvil­je­lyn edel­läkävi­jä Pohjo­is­mais­sa. Yri­tys on erikois­tunut luon­non­mukaisten, ter­veyt­tä edis­tävien tuot­tei­den valmis­tuk­seen jo vuodes­ta 1981.

Frantsi­las­sa usko­taan, että puh­das maaperä tuot­taa puh­tai­ta ja elin­voimaisia kasve­ja. Sik­si Frantsi­lan pel­lot ovat olleet viral­lises­sa luo­muvil­jelyssä jo yli neljän vuosikymme­nen ajan, vuodes­ta 1977.

Frantsi­las­sa kaik­ki perus­tuu luon­non­mukaiseen vil­je­lyyn ja kestävän kehi­tyk­sen ajat­telu­un. Tavoite on edis­tää ihmis­ten fyy­sistä, psyykkistä ja henkistä hyv­in­voin­tia korkealaa­tu­is­ten luon­tais­tuot­tei­den ja kokon­ais­val­taisen hyv­in­voin­tik­oulu­tuk­sen avulla.

Yhteistyöl­lä luon­non kanssa val­jaste­taan käyt­töön koti­mais­ten kasvien paran­ta­vat voimat. Suomen pohjoinen maaperä ja ilmas­to, luon­non­mukaiset vil­je­ly­menetelmät sekä sadonko­r­ju­un ja kasvien pros­es­soin­nin ihanteelli­nen ajoi­tus takaa­vat tuot­tei­den korkean laadun ja tehon.

Kasve­ja ei kerätä kaupunkien tai teol­lisu­usaluei­den läheisyy­dessä, ja keräi­ly­paikan etäisyys val­tatei­hin on aina vähin­tään puoli kilometriä.

Frantsi­lan tuot­tei­den valmis­tuk­ses­sa hyö­dyn­netään kansan­lääkin­nän per­in­teitä, ajan­mukaisia tutkimuk­sia ja vuosikym­menten pitkäjän­teisen työn ker­ryt­tämää kokemusta.

Kasvit kerätään käsin, kun ne ovat tuor­eim­mil­laan ja elin­voimaisim­mil­laan, minkä jäl­keen ne joko uute­taan tuoreena tai kui­v­ataan nopeasti mata­las­sa läm­pöti­las­sa kasvien luon­nol­lis­ten omi­naisuuk­sien säi­lyt­tämisek­si ja mikro­bi­ol­o­gisen puh­tau­den takaamisek­si. Kasvien puh­taut­ta ja tehoa tes­tataan säännöllisesti.

Kui­v­a­tu­ista kasveista valmis­te­taan seok­sia, uut­tei­ta, maustei­ta ja eri­laisia ihon­hoito­tuot­tei­ta. Jot­ta kasvien luon­nol­liset tuok­sut, värit ja vaikut­ta­vat aineet säi­lyvät lop­putuot­teessa, ne uute­taan vain hitail­la ja hel­lä­varaisil­la menetelmillä.

Kaik­ki toim­inta poh­jau­tuu eet­tisi­in ja kestävi­in arvoihin. Tuot­tei­ta ei tes­ta­ta eläimil­lä. Ain­oat eläinkun­nan tuot­teet, joi­ta Frantsi­las­sa käytetään, ovat mehiläis­va­ha, mehiläis­ten kit­ti­va­ha, huna­ja ja vil­las­ta saata­va lano­li­i­ni, joiden keräämi­nen ei vahin­goi­ta eläimiä.

Mitkään tuot­teet eivät sisäl­lä min­er­aal­iöljyjä, silikaat­te­ja, syn­teet­tisiä tuok­su- tai väri­ainei­ta, parabeene­ja tai geen­imuun­nel­tu­ja raa­ka-ainei­ta. Kaik­ki käyte­tyt raa­ka-aineet ja tuotan­tomenetelmät täyt­tävät tai ylit­tävät ser­ti­fioidun luon­nonkos­meti­ikan vaatimukset.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Tyyneyden tipat Frantsila”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Otsikko

Go to Top