ILMAINEN TOIMITUS YLI 50 € TILAUKSISTA

Super­mar­ket Sur­vi­val — Olli Pos­ti

Super­mar­ket Sur­vi­val — Olli Pos­ti

22.90

Vain 2 varastossa

Supermarket Survival näyttää tien kohti monipuolisesti ravitsevaa herkuttelua!

Voisiko ruokavalion parantaminen olla nautinnollista ja oman luonnon mukaista? Entä, jos ravitsemusta ei tarvitsisi edes ajatella, kun se sujuisi hyvin ihan itsestään? Suomi ehti jo tottua ravinneköyhään tehoruokaan. Supermarket Survival näyttää tien kohti monipuolisesti ravitsevaa herkuttelua – sinun oman mielihalusi mukaan. Kehosi haluaa parempaa ruokaa. Ensin täytyy vaan löytää ne aidot vaihtoehdot jokaiseen mielihaluun. Sen jälkeen voi nauttia kehon täyteen ravinteita. Miettiminen vaihtuu nautiskeluun. Ei tarvitse enää sortua huonoon ruokaan, kun voikin sortua vielä houkuttelevampaan hyvään. Syötyään itsensä takaisin elävien pariin, Olli Posti on omistautunut levittämään rikkaamman syömisen sanomaa suomalaisille. Ollin oivallukset ovat tuttuja luennoilta, mediasta, blogeista ja yhteisöistä. Vuonna 2016 hänet valittiin vuoden terveysvaikuttajaksi julkisessa some-äänestyksessä. Supermarket Survivalissa Olli opastaa, kuinka voit nauttia ravinnosta rajattomasti, ja saada hyvinvointia samassa herkkupaketissa. Miksi suurin osa ruokakaupan tarjonnasta on ravinneköyhäksi jalostettua ultratehotuotantoa – ja kuinka löytää ruokakaupan kätketyt aarteet.

 

Vain 2 varastossa

tuotetunnus (SKU) supermarketsurvival (Tuote)Osastot: , Avainsanat tuotteelle , , , , , , ,

Kuvaus

Super­mar­ket Sur­vi­val näyt­tää tien koh­ti moni­puo­li­ses­ti ravit­se­vaa her­kut­te­lua!

Voi­si­ko ruo­ka­va­lion paran­ta­mi­nen olla nau­tin­nol­lis­ta ja oman luon­non mukais­ta? Entä, jos ravit­se­mus­ta ei tar­vit­si­si edes aja­tel­la, kun se sujui­si hyvin ihan itses­tään? Suo­mi ehti jo tot­tua ravin­ne­köy­hään teho­ruo­kaan. Super­mar­ket Sur­vi­val näyt­tää tien koh­ti moni­puo­li­ses­ti ravit­se­vaa her­kut­te­lua – sinun oman mie­li­ha­lusi mukaan. Keho­si halu­aa parem­paa ruo­kaa. Ensin täy­tyy vaan löy­tää ne aidot vaih­toeh­dot jokai­seen mie­li­ha­luun. Sen jäl­keen voi naut­tia kehon täy­teen ravin­tei­ta. Miet­ti­mi­nen vaih­tuu nau­tis­ke­luun. Ei tar­vit­se enää sor­tua huo­noon ruo­kaan, kun voi­kin sor­tua vie­lä hou­kut­te­le­vam­paan hyvään. Syö­ty­ään itsen­sä takai­sin elä­vien pariin, Olli Pos­ti on omis­tau­tu­nut levit­tä­mään rik­kaam­man syö­mi­sen sano­maa suo­ma­lai­sil­le. Ollin oival­luk­set ovat tut­tu­ja luen­noil­ta, medias­ta, blo­geis­ta ja yhtei­söis­tä. Vuon­na 2016 hänet valit­tiin vuo­den ter­veys­vai­kut­ta­jak­si jul­ki­ses­sa some-äänes­tyk­ses­sä. Super­mar­ket Sur­vi­va­lis­sa Olli opas­taa, kuin­ka voit naut­tia ravin­nos­ta rajat­to­mas­ti, ja saa­da hyvin­voin­tia samas­sa herk­ku­pa­ke­tis­sa. Mik­si suu­rin osa ruo­ka­kau­pan tar­jon­nas­ta on ravin­ne­köy­häk­si jalos­tet­tua ult­ra­te­ho­tuo­tan­toa – ja kuin­ka löy­tää ruo­ka­kau­pan kät­ke­tyt aar­teet.

 

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen tuotearvio “Super­mar­ket Sur­vi­val — Olli Pos­ti”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *