Luonnonkosmetiikka

Luon­non­kos­me­tiik­ka

Kos­me­tiik­ka­va­li­koi­mas­tam­me löy­dät tiu­kim­mat kri­tee­rit täyt­tä­vät luonnonkosmetiikkatuotteet.

Luon­non­kos­me­tii­kan val­mis­tuk­ses­sa suo­si­taan luon­non­mu­kai­sia raa­ka-ainei­ta, joi­den alku­pe­rä on pys­tyt­tä­vä jäl­jit­tä­mään. Kas­vi­pe­räi­sis­sä raa­ka-aineis­sa suo­si­taan ser­ti­fioi­tua luo­mu­laa­tua. Uha­na­lai­sia kas­ve­ja ei käy­te­tä. Gee­ni­muun­nel­tu­jen raa­ka-ainei­den käyt­tö on kiel­let­ty. Mine­raa­li­pi­tois­ten raa­ka-ainei­den hank­ki­mi­nen ei saa tuho­ta mai­se­maa tai saas­tut­taa ympäristöä.

Syn­teet­tis­ten hajus­tei­den, öljy­jen, ras­vo­jen ja väriai­nei­den käyt­tö on kiel­let­ty. Kiel­let­ty­jä ovat myös sili­ko­nit sekä mine­raa­liöl­jyt, esim. para­fii­ni ja vase­lii­ni. Eläin­ras­vat ja pro­teii­nit, esim. ihra, tali ja eläin­kol­la­gee­nit eivät ole sal­lit­tu­ja. Mehi­läis­va­ha ja lano­lii­ni (vil­la­ras­va) ovat sal­lit­tu­ja. Eläin­pe­räi­siä raa­ka-ainei­ta ei saa käyt­tää, jos raa­ka-ainei­den hank­ki­mi­nen aiheut­taa eläi­mel­le haittaa.

Luon­non­kos­me­tii­kas­sa val­mis­ta tuo­tet­ta, eikä sen aine­so­sia saa tes­ta­ta eläin­ko­keil­la. Kaik­kien tuot­tei­den tulee olla tur­val­li­sia käyt­tää ja tämä var­mis­te­taan tes­taa­mal­la tuot­teet vapaa­eh­toi­sil­la. Der­ma­to­lo­gi­set tes­tit teh­dään lää­kä­rien valvonnassa.

Go to Top