Hygieniatuotteet

Hygie­nia­tuot­teet

Hygie­niao­sas­tol­tam­me löy­dät eko­lo­gi­sia ja käy­tän­nöl­li­siä hygie­nia­tuot­tei­ta ympä­ris­töä kun­nioit­taen. Tar­joam­me laa­jan vali­koi­man pala­saip­puoi­ta, eko­lo­gi­sia pesu­vä­li­nei­tä ja pesuai­nei­ta sekä mui­ta hygie­nia­tar­vik­kei­ta. Vali­koi­maan on otet­tu tuot­tei­ta jot­ka ovat Suo­mes­sa tai lähel­lä val­mis­tet­tu­ja, eko­lo­gi­sia peri­aat­tei­ta nou­dat­taen ja kier­rä­tys­tä ajatellen.

Go to Top