Mei­ne­Ba­se 750 g

Mei­ne­Ba­se 750 g

30.90

Varasto loppu

(4 tuotearviota)

Koodilla Meinebase15 saat nyt 15% alennusta MeineBasen mineraalisuolasta tutustusmistarjouksena!

Alkuperäinen emäksinen MeineBase-mineraalisuola on 100 % puhdas luonnontuote, joka pH-arvonsa 8,5 ansiosta kiihdyttää happojen ja kuona-aineiden erittymistä ihohuokosten kautta – ihosta tulee terveempi, elinvoimaisempi ja kauniimpi. Päivittäisessä käytössä kaikille ihotyypeille ja kaiken ikäisille sopiva MeineBase-mineraalisuolapesu tasapainottaa, uudistaa, kosteuttaa ja puhdistaa kasvojen ja vartalon ihoa.

✓ Uudistaa
✓ Kosteuttaa
✓ Puhdistaa

Varasto loppu

tuotetunnus (SKU) 4260196680035 (Tuote)Osastot: , , Avainsanat tuotteelle , , , , , ,

Kuvaus

Mitä on emäk­si­nen Mei­ne­Ba­se-mine­raa­li­suo­la?

Mei­ne­Ba­se on val­lan­ku­mouk­sel­li­nen kos­me­tiik­ka­tuo­te, joka syr­jä­tyt­tää kyl­py­huo­nees­ta kyl­py­vaah­don, puh­dis­tusai­neet, sham­poon, vau­va­öl­jyn, var­ta­lo­voi­teet, kuo­rin­ta-aineet, mei­kin­pois­toai­neet, suih­ku­gee­lin, deo­do­ran­tin…

Mei­ne­Ba­se sisäl­tää ruo­ka­soo­daa, meri­suo­laa sekä jau­het­tu­ja mine­raa­le­ja. Emäs­suo­la jat­kaa 10 000 vuot­ta van­haa kehon­hoi­to­pe­rin­net­tä. Jo antii­kin Krei­kas­sa, Egyp­tis­sä, Roo­mas­sa ja mui­nai­ses­sa Japa­nis­sa sekä Mek­si­kos­sa on tiet­tä­väs­ti käy­tet­ty emäk­si­siä ihon­hoi­to­tuot­tei­ta. Ihmi­set ovat siis jo aiko­jen alus­sa havain­neet, kuin­ka emäk­si­ses­sä luon­non­läh­tees­sä kyl­pe­mi­nen paran­taa monia iho-ongel­mia. Useat kyl­py­lät onkin perus­tet­tu pai­koil­le, jois­sa on luon­nos­taan näi­tä emäk­si­siä läh­tei­tä.

Emäk­si­nen ihon­hoi­to perus­tuu hap­po­jen neut­ra­loin­tiin. Olem­me ensim­mäi­set 9 kuu­kaut­ta emäk­si­sen lap­si­ve­den (pH 7,0 – 7,5) ympä­röi­mä­nä. Syn­ty­män jäl­keen ihom­me hap­pa­moi­tuu vähi­tel­len kehos­sam­me ympä­ris­tö­te­ki­jöi­den ja aineen­vaih­dun­nas­sa syn­ty­vien kuo­na-ainei­den vai­ku­tuk­ses­ta. Mei­ne­Ba­se-suo­lan pH on noin 8,5.

Mei­ne­Ba­sen käyt­tö

Kuo­na-ainei­den ja hap­po­jen erit­ty­mis­tä ihol­ta voi­daan tehos­taa käyt­tä­mäl­lä ihon­hoi­dos­sa emäk­sis­tä Mei­ne­Ba­se-suo­laa. Kos­ka pitoi­suuk­sil­la on tai­pu­mus tasaan­tua, emäk­si­nen hoi­to­tuo­te nopeut­taa eli­mis­tön kuo­na-ainei­den erit­ty­mis­tä. Emäs­suo­la myös neut­ra­loi ihol­la ole­via hap­po­ja. Mei­ne­Ba­se on erit­täin riit­toi­saa ja kun sitä käyt­tää koh­tuu­del­la, se ei häi­rit­se ihon omien hyö­dyl­lis­ten mik­ro­bien toi­min­taa.

Mei­ne­Ba­se-mine­raa­li­suo­la ei sisäl­lä syn­teet­ti­siä hajus­tei­ta eikä säi­lön­tä­ai­nei­ta, mikä on erit­täin hyvä. Kos­me­tii­kan säi­lön­tä­ai­neet nimit­täin tap­pa­vat myös ihoa suo­jaa­via mik­ro­be­ja.

Mei­ne­Ba­se on erit­täin eko­lo­gi­nen vaih­toeh­to, sil­lä se on 100% luon­non­tuo­te. Tuo­te on myös niin riit­toi­sa, että yksi purk­ki riit­tää suur­per­heen käyt­töön vuo­dek­si. Suu­rin vir­he emäk­si­sen suo­lan käy­tös­sä onkin, että sitä käyt­tää lii­kaa. Jo muu­ta­mal­la murusel­la saa todel­la tehok­kaan vai­ku­tuk­sen.

Vii­si­tois­ta käyt­tö­ta­paa

1. Emäk­si­nen kyl­py
Liu­o­ta kyl­py­am­mee­seen 3–4 rkl Mei­ne­Ba­se-mine­raa­li­suo­laa ja nau­ti emäk­si­ses­tä kyl­vys­tä 30–60 minuut­tia. Hie­ro kyl­vyn aika­na keho­si pesu­kin­taal­la, pesusie­nel­lä tai luon­non­har­jak­si­sel­la har­jal­la. Älä huuh­te­le tai voi­te­le ihoa­si kyl­vyn jäl­keen, jot­ta emäk­si­syys jäi­si vie­lä ihoon vai­kut­ta­maan. Iho aut­taa munuai­sia eri­tys­toi­min­nas­sa ja tätä omi­nai­suut­ta mei­dän pitäi­si käyt­tää hyväk­sem­me mah­dol­li­sim­man pal­jon! Jos haluat, kyl­py­ve­teen voi sekoit­taa tuok­su­via kuk­kia tai yrt­te­jä, kuten kui­vat­tu­ja ruusun­leh­tiä tai ros­ma­rii­nia.

2. Emäk­si­set jal­ka­kyl­vyt
Jal­ka­va­tiin riit­tää noin 1⁄2–1 rkl mine­raa­li­suo­laa. Taval­li­ses­ti vähin­tään 30 – 60 minuut­tia kes­tä­vät jal­ka­kyl­vyt ovat läm­pi­miä, mut­ta halu­tes­sa­si voit käyt­tää myös kyl­mää ja läm­min­tä vet­tä vuo­ro­tel­len. Älä huuh­te­le tai voi­te­le ihoa­si kyl­vyn jäl­keen, jot­ta emäk­si­syys jäi­si vie­lä ihoon vai­kut­ta­maan. Jot­kut ihmi­set nuk­ku­vat parem­min, kun he päät­tä­vät illan läm­pi­män jal­ka­kyl­pyyn kyl­mäl­lä vedel­lä. Muis­ta­kaam­me, että myös jal­ka­kyl­vyt aut­ta­vat munuai­sia erit­tä­mään kuo­na-ainei­ta! Jos haluat, kyl­py­ve­teen voi sekoit­taa tuok­su­via kuk­kia tai yrt­te­jä, kuten kui­vat­tu­ja ruusun­leh­tiä tai ros­ma­rii­nia.

3. Emäk­si­set hau­teet
Liu­o­ta yksi kuk­ku­ral­li­nen tee­lusi­kal­li­nen emäk­sis­tä mine­raa­li­suo­laa noin lit­raan käden­läm­pöis­tä vet­tä. Kos­tu­ta luon­non­kui­tui­nen kangas/​pyyhe, pai­ta, sukat tai hans­kat liu­ok­ses­sa, ase­ta läm­min ja kos­tea kompres­si hoi­det­ta­vaan koh­taan ja pei­tä se tai kysei­nen osa kehoa­si vie­lä kui­val­la pyyh­keel­lä ja huo­leh­di sii­tä, että hoi­det­ta­va koh­ta pysyy läm­pi­mä­nä. Pidä hau­det­ta puo­les­ta tun­nis­ta muu­ta­maan tun­tiin.

4. Emäk­si­nen deo­do­rant­ti
Älä kui­vaa kai­na­loi­ta­si pesun jäl­keen, vaan hie­ro ripaus emäk­sis­tä mine­raa­li­suo­laa kos­te­aan ihoon ja anna veden ja suo­lan kui­vua. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit kos­tut­taa pum­pu­lin tai pesu­la­pun, jol­le ripot­te­let pie­nen mää­rän emäs­suo­laa. Tämän jäl­keen pyy­hi kai­na­lot hel­lä­va­rai­ses­ti suo­la­tul­la lapul­la. Voit myös val­mis­taa val­miin liu­ok­sen pul­loon, jos­ta on käte­vä kaa­taa pie­ni mää­rä käm­me­nel­le ja sipais­ta kai­na­loon.

5. Emäk­si­nen nenä­huuh­te­lu
Liu­o­ta hyp­py­sel­li­nen emäk­sis­tä mine­raa­li­suo­laa käden­läm­pöi­seen veteen, ota liu­os­ta käm­me­nii­si ja ”hen­gi­tä” tätä vet­tä nenää­si usei­ta ker­to­ja. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit käyt­tää esim. Sar­vi­kuo­no-nenän­huuh­te­lu­kan­nua, johon liu­o­te­taan 1/3 tee­lusi­kal­lis­ta suo­laa. Nenä­huuh­te­lu pois­taa pai­net­ta nenä- ja otsaon­te­lois­ta, samoin kuin nii­hin yhtey­des­sä ole­vis­ta onte­lois­ta sekä lisää nenän, kur­kun ja ylei­ses­ti pään alu­een vas­tus­tus­ky­kyä.

6. Emäk­si­nen höy­ry­hen­gi­tys
Liu­o­ta puo­li tee­lusi­kal­lis­ta emäk­sis­tä mine­raa­li­suo­laa kie­hu­vaan veteen. Lai­ta kie­hu­va vesi höy­ry­hen­gi­ty­sas­ti­aan tai kat­ti­laan. Lai­ta pää kat­ti­lan ylle ja pyy­he pää­si yli niin, että muo­dos­tuu telt­ta, joka täyt­tyy höy­ryl­lä. Hen­gi­tä rau­hal­li­ses­ti usei­ta ker­to­ja.

7. Ham­pai­den hoi­to emäk­si­sel­lä mine­raa­li­suo­lal­la
Emäk­si­nen mine­raa­li­suo­la ehkäi­see tehok­kaas­ti ham­mas­ki­veä, ham­pai­den rei­kiin­ty­mis­tä ja ien­tu­leh­duk­sia. Ota vähän emäk­sis­tä mine­raa­li­suo­laa kos­teal­la sor­mel­la ja hie­ro sil­lä ham­pai­ta­si ja ike­niä­si. Huuh­te­le suusi puh­taal­la vedel­lä ja kur­laa lopuk­si. Myös ham­mas­pro­tee­sit puh­dis­tu­vat tehok­kaas­ti, kun nii­tä säi­ly­te­tään yön yli lai­meas­sa emäs­ve­des­sä.

8. Emäk­si­nen mine­raa­li­suo­la las­ten ihon­hoi­dos­sa
Las­ten kyl­pyyn (n. 20 l vet­tä) riit­tää hyvin yksi kuk­ku­ral­li­nen tee­lusi­kal­li­nen emäk­sis­tä mine­raa­li­suo­laa. Mine­raa­li­kyl­vyn ansios­ta lap­sen ihon luon­nol­li­nen kos­teus­ta­sa­pai­no säi­lyy. Kyl­py sopii erit­täin hyvin myös herk­käi­hoi­sil­le eikä kyl­py myös­kään kir­ve­le lap­sen sil­mis­sä. Älä huuh­te­le ihoa kyl­vyn jäl­keen vaan kui­vaa se kevyes­ti pyyh­keel­lä, jot­ta emäk­si­syys jäi­si vie­lä ihoon vai­kut­ta­maan. Tämä on erit­täin tär­ke­ää var­sin­kin ihot­tu­ma­ta­pauk­sis­sa. Emäs­ve­del­lä saa­daan hoi­det­tua myös mol­lus­kat.

9. Emäk­si­nen mine­raa­li­suo­la vau­va­kars­tan pois­tos­sa
Kars­tan saa pois vau­van pää­na­has­ta Mei­ne­Ba­se-emäs­suo­lal­la. Kos­tu­ta lap­sen pää ja omat käte­si. Ripot­te­le käsii­si pie­ni mää­rä Mei­ne­Ba­se-suo­laa. Työn­nä sor­met lap­sen hius­poh­jaan ja han­kaa kevyes­ti. Suo­la­ra­keet liu­ke­ne­vat nopeas­ti. Tee pie­niä pyö­ri­viä liik­kei­tä, kun­nes kars­ta­läi­kät ovat koko­naan irron­neet. Huuh­te­le irto­nai­nen kars­ta vedel­lä.

10. Emäk­si­nen ihon­kuo­rin­ta
Sekoi­ta n. 1⁄2 tl emäk­sis­tä Mei­ne­Ba­se-suo­laa puh­dis­tusöl­jyn, shea­voi­teen tai koo­ko­söl­jyn jouk­koon. Levi­tä seos kos­tu­te­tuil­le kas­voil­le ja hie­ro kevyes­ti sor­men­päil­lä veden kans­sa. Lisää vet­tä aika ajoin sor­men­päil­lä­si, sil­lä tavoit­tee­na on sulat­taa suo­la­ki­teet. Huuh­te­le tämän jäl­keen käden­läm­pöi­sel­lä vedel­lä.

11. Emäk­si­nen mei­kin­pois­toai­ne
Sekoi­ta pie­neen mää­rään (noin 100ml) vet­tä tee­lusi­kal­li­nen Mei­ne­Ba­se-suo­laa. Kaa­da pie­ni mää­rä käm­me­nel­le ja tai puh­dis­tus­la­pul­le ja pyy­hi­mei­kit pois. Huuh­te­le vedel­lä. Tuok­su­van mei­kin­pois­to­tuot­teen saat sekoit­ta­mal­la Mei­ne­Ba­se-suo­lan esi­mer­kik­si ruusu- tai appel­sii­nin­kuk­ka­ve­teen.

12. Emäk­si­nen suo­la jal­ka­sie­nen ja kän­sien hoi­dos­sa
Ota emäk­si­siä jal­ka­kyl­py­jä päi­vit­täin. Kyl­vyn jäl­keen Mei­ne­Ba­se-suo­laa voi­daan vie­lä pai­nel­la syy­lään tai kyn­si­sie­neen ja lait­taa laas­ta­ri tai side­har­so pääl­le. Teho­hoi­to­na voi käyt­tää emäs­ve­des­sä kos­tu­tet­tu­jen suk­kien käyt­töä. Liu­o­ta yksi kuk­ku­ral­li­nen tee­lusi­kal­li­nen emäk­sis­tä mine­raa­li­suo­laa noin lit­raan rei­lus­ti käden­läm­pöis­tä vet­tä. Kos­tu­ta sukat liu­ok­ses­sa ja lai­ta jal­kaan. Huo­leh­di sii­tä, että jalat pysy­vät läm­pi­mi­nä, joten pidä nii­tä takan tai pat­te­rin lähel­lä. Pidä suk­kia puo­les­ta tun­nis­ta muu­ta­maan tun­tiin.

13. Emäk­si­nen mine­raa­li­suo­la hius­ten pesuun
Kos­tu­ta hiuk­set. Lai­ta noin puo­li tee­lusi­kal­lis­ta Mei­ne­Ba­se-suo­laa käm­me­nel­le ja lisää tilk­ka vet­tä. Han­kaa suo­laa käsien välis­sä, jot­ta rakeet hie­man liu­ke­ne­vat. Työn­nä sor­met mär­kään hius­poh­jaan. Levi­tä suo­laa kaik­kial­le pää­nah­kaan. Anna vai­kut­taa het­ki. Lisää pää­hän tilk­ka vet­tä ja ”vaah­do­ta” eli hie­ro hius­poh­jaa sor­men­päil­lä. Huuh­do. Ja tois­ta käsit­te­ly. Mei­ne­Ba­se-pesun jäl­keen hius­ten­hoi­toai­neek­si sopii erin­omai­ses­ti mie­dos­ti hapan hius­huuh­de, joka sul­kee hius­suo­mut ja tekee hiuk­sis­ta luon­nol­li­sen kiil­tä­vät.

14. Emäk­si­nen var­ta­lon­pe­suai­ne suih­kuun
Kos­tu­ta var­ta­lo. Lai­ta noin puo­li tee­lusi­kal­lis­ta Mei­ne­Ba­se-suo­laa käm­me­nel­le­si ja lisää tilk­ka vet­tä. Han­kaa suo­laa käsien välis­sä, jot­ta rakeet hie­man liu­ke­ne­vat. Levi­tä suo­laa kaik­kial­le var­ta­los­sa­si. Tun­net kuin­ka iho tulee liuk­kak­si ja ras­va sekä hiki irtoa­vat ihon pin­nal­ta hel­lä­va­rai­ses­ti. Huuh­te­le iho hyvin nopeas­ti, jot­ta osa ihol­le jää emäs­vaip­pa.

15.Emäksinen käsien­pe­suai­ne
Lai­ta käsien­pe­sual­taan reu­nal­le pie­ni kul­ho, jos­sa on Mei­ne­Ba­se-suo­laa. Kos­tu­ta kädet ja ota kos­tu­te­tul­la sor­mel­la pie­ni ripaus suo­laa sor­men­pääl­le. Han­kaa suo­laa huo­lel­li­ses­ti käsiin ja huuh­te­le.

16. Emäk­si­nen mine­raa­li­suo­la pso­ria­sik­sen, atoop­pi­sen ihon sekä ihot­tu­mien hoi­dos­sa
Tee emäk­si­siä kyl­py­jä noin ker­ran tai kak­si vii­kos­sa. Voit myös teh­dä mine­raa­li­suo­la­hau­tei­ta ihon ongel­ma­koh­tiin. Lai­ta pie­neen kul­hoon n. 1 tl Mei­ne­Ba­se-suo­laa ja kas­ta puu­vil­la­har­so tai luon­non­kui­tui­nen pyy­he emäk­si­seen veteen. Ase­ta hau­de ongel­ma­koh­taan ja anna vai­kut­taa mah­dol­li­sim­man pit­kään. Voit myös liu­ot­taa n. 1 tl mine­raa­li­suo­laa suih­ke­pul­lol­li­seen vet­tä ja suih­kut­taa tätä emäk­sis­tä vet­tä koko kehoo­si ja antaa sen kui­vua. Sekoi­ta uusi suih­ku­tet­ta­va vesi muu­ta­man päi­vän välein.

Tuotemerkki

P. Jentschura

Emäksistä MeineBase-mineraalisuolaa käyttämällä ihostasi tulee terveempi, elinvoimaisempi ja kauniimpi. Alkuperäinen, emäksinen MeineBase-mineraalisuola on 100 % puhdas luonnontuote, joka pH-arvonsa 8,5 ansiosta kiihdyttää happojen ja kuona-aineiden erittymistä ihohuokosten kautta. Päivittäisessä käytössä kaikille ihoille ja kaiken ikäisille sopiva MeineBase-mineraalisuolapesu tasapainottaa, uudistaa, kosteuttaa ja puhdistaa kasvojen ja vartalon ihoa. MeibeBase mineraalisuola on saatavilla edullisesti Safkanet.fi -verkkokaupasta.

Lisätiedot

Paino 800 g

4 arviota tuotteelle Mei­ne­Ba­se 750 g

 1. Maria Nor­din (varmistettu kirjoittaja)

  Mun äiti­ni suo­sik­ki­tuo­te! Muis­tan tämän lap­suu­des­ta­ni, sitä lisä­sin aina kyl­pyyn. Nyt teen saman las­te­ni kans­sa. Lisäk­si olen oppi­nut, että Mei­ne Basea voi käyt­tää myös monil­la uusil­la tavoil­la. Täs­sä hyvä lis­ta niis­tä: http://www.velhovisio.fi/safka/2016/12/14/11331/

 2. Fre­du Sir­vio

  Mei­ne­Ba­se on kodin hen­ki 🙂

 3. Sai­da

  Antai­sin 0/5 jos se oli­si vaih­toeh­to. Käy­tin Mai­ne­Ba­sea sin­nik­kääs­ti kas­vo­je­ni pesuun lii­an kau­an, vaik­ka iho­ni alkoi huo­non­tua paris­sa vii­kos­sa aloi­tuk­ses­ta. Naa­ma­ni meni niin täy­teen iso­ja ja kivu­liai­ta fin­ne­jä, että oli pak­ko lopet­taa. Iho läh­ti­kin mel­kein heti para­ne­maan, mut­ta ei ole vie­lä­kään, näin muu­ta­man kuu­kau­den jäl­keen, palan­nut ennal­len.

  • Maria Nor­din (varmistettu kirjoittaja)

   Hei, tuo voi olla aivan nor­maa­li reak­tio, kun iho alkaa toi­mia. Jos eli­mis­tös­sä on lii­kaa epä­puh­tauk­sia, pitää nii­den pääs­tä ihon kaut­ta pois. Kun ne ovat pois­tu­neet, paran­tuu myös iho. Suo­sit­te­len kokei­le­maan Mei­ne­Ba­se-hau­tei­ta, 1 tl noin lit­raan vet­tä, johon kas­tat pyyh­keen. Hau­det­ta voi pitää ongel­ma­koh­dal­la tai myös muu­al­la kehos­sa.

 4. Tom Blom­qvist

  Ihot­tu­ma läh­ti käsis­tä vii­kos­sa. Nykyi­sin vakio­ka­maa kaa­pis­sa.

  • Maria Nor­din (varmistettu kirjoittaja)

   Aivan todel­la upea kuul­la! Monel­la on saman­lai­sia koke­muk­sia.

Lisää arvio

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Go to Top