Tänään 18.3. vie­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa kan­sain­vä­lis­tä kier­rä­tys­päi­vää. Osal­lis­tua voit kier­rät­tä­mäl­lä ja jaka­mal­la kan­nus­ta­via kuvia somes­sa. 

Green Mat­ter­sin mukaan tänään vie­te­tään ihan ensim­mäis­tä kan­sain­vä­lis­tä kier­rä­tys­päi­vää. Uuni­tuo­reen tee­ma­päi­vän tar­koi­tuk­se­na on muis­tut­taa, että ros­kas­sa pii­lee mah­dol­li­suus.

Ros­ka on ongel­ma. Sen tuot­ta­mi­seen käy­te­tään luon­non­va­ro­ja ja sen käyt­töi­kä on nykyi­ses­sä maa­il­man­me­nos­sa usein lyhyt. Ros­ka on ruma ja se pilaa ympä­ris­tön, mut­ta kier­rät­tä­mäl­lä saam­me sen­tään mate­ri­aa­lit takai­sin kier­toon ja sääs­täm­me luon­non­va­ro­ja.

Suo­ma­lai­set ovat huo­no­ja kier­rät­tä­jiä

Kyl­lä­hän me jo tie­däm­me, että kier­rät­tää pitäi­si, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta suo­ma­lais­ten kier­rä­ty­sas­te on noin 40 %. Pul­lo­ja ja tölk­ke­jä kier­rät­tä­vät perä­ti 97 pro­sent­tia ihmi­sis­tä, lasia 88 pro­sent­tia ja pape­ria sekä kar­ton­kia yli 85 pro­sent­tia. Bio­jä­tet­tä kier­rät­tää vain 62 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta ja muo­via 38 pro­sent­tia. (Läh­de.)

Kier­rä­tys­tä ei har­ras­te­ta esim. kos­ka kodis­sa ei ole tilaa. Jos on tilaa ottaa tuot­teet kotiin, mik­si niil­le ei ole enää tilaa, kun niis­tä tulee ros­kia?

Näin kan­sain­vä­li­nen kier­rä­tys­päi­vä näkyy maa­il­mal­la ja koti­ta­louk­sis­sa

Tänään 18.3. monet kau­pun­git ympä­ri maa­il­man osal­lis­tu­vat jär­jes­tä­mäl­lä kier­rä­tys­ta­pah­tu­mia ja pyr­ki­mäl­lä paran­ta­maan kier­rä­tys­pro­ses­se­jaan.

Sil­le on tar­vet­ta, sil­lä esim. kai­kes­ta tuo­te­tus­ta muo­vis­ta vain 9 % pää­tyy kier­rä­tyk­seen!

Koti­ta­lou­det sen sijaan voi­vat osal­lis­tua kier­rä­tys­päi­vään kysy­mäl­lä itsel­tään seu­raa­via kysy­myk­siä:

”Tie­dän­kö, mitä kier­rät­tä­mil­le­ni ros­kil­le tapah­tuu sen jäl­keen, kun olen dum­pan­nut ne kier­rä­tys­pis­teil­le?” ja ”Pyrin­kö kor­jaa­maan ja uusio­käyt­tä­mään esi­nei­tä niin, että otan niis­tä kai­ken hyö­dyn irti ennen kier­rä­tys­pis­teel­le vie­mis­tä?”

Päi­vään voi osal­lis­tua myös lähet­tä­mäl­lä kier­rä­tys­päi­vää juh­lis­ta­via kuvia someen has­ta­gil­la #Glo­bal­Recycling­Day.

Hyvää kier­rä­tys­päi­vää kai­kil­le!