Nau­tin­to ilman huo­noa oloa

Smoot­hiet­han eivät ole mitään muu­ta, kuin sekoi­tus eri raa­ka-ainei­ta — mut­ta näi­den raa­ka-ainei­den suh­de ja yhteen­so­pi­vuus onkin jokai­sen toi­mi­van smoot­hien salai­suus. Smoot­hieis­sa on kaik­ki samat ravin­toai­neet, kuin mitä oli­si jos nii­tä raa­ka-ainei­ta ei seko­tet­tai­si yhteen ja syö­täi­si erik­seen: löy­tyy hii­la­rit, ras­vat, pro­teii­nit, mine­raa­lit, kui­dut, hive­nai­neet ja niin edel­leen (täs­tä­kin olen luke­nut has­su­ja artik­ke­lei­ta, kuin­ka smoot­hien raken­ne pilk­koo hii­la­rei­ta pois — ei). Juo­mal­la kol­me smoot­hie­ta tulee mah­dol­li­ses­ti syö­tyä aika­moi­nen mää­rä hedel­miä (var­sin­kin jos ovat kau­pan val­mis smoot­hiei­ta — jos tekee itse, niin parem­pi) ja täs­tä aina­kin oma krop­pa tyk­kää tur­vo­ta tai jopa vat­sa men­nä kovak­si. Ne useat ker­rat, kun olen hin­ku­nut smoot­hien perään ja osto­het­ken jäl­keen pääs­syt mais­ta­maan… ja maku onkin ollut pet­ty­mys! Miten nyt joku voi pila­ta niin­kin hel­pon asian, kuin smoot­hie? Noh… kyl­lä­hän sen voi ja yllät­tä­vän hel­pos­ti. Itse olen huo­man­nut, että par­haim­mat resep­tit olen kehi­tel­lyt kun olen luo­vi­nut omia­ni keit­tiös­sä. Jos­kus tosin niis­tä­kin on tul­lut aika­moi­sia pom­me­ja, jot­ka on ollut sit­ten pak­ko syö­dä pois, sil­lä muu­ten tuli­si kal­liik­si se puu­ha.

Vahin­gon kaut­ta voit­toon!

Yksi utui­nen päi­vä olin keit­tiös­sä ja kai­pa­sin jota­kin make­aa, mut­ta samal­la täyt­tä­vää ‑smoot­hien tekoon siis! Hedel­mä­ko­ris­ta löy­tyi­kin vii­mei­nen banaa­ni, jää­kaa­pis­ta koo­kos­mai­don rip­peet sekä pakas­ti­mes­ta yksi mui­den alle pii­lou­tu­nut mus­tik­ka­pus­si. Oli­sin toki voi­nut ottaa vain sen banaa­nin, mut­ta sil­lä kun ei masua täy­dek­si saa. Nap­pa­sin laa­ti­kos­ta kipon ja lai­toin ainek­set kes­ke­nään, mut­ta jota­kin puut­tui — kun­nes muis­tin Saf­ka­ne­tin super­foo­dit kaa­pis­sa, puh­dis­ta­mon suklaan­ma­kui­sen hera­jau­heen (myön­nän, en aina muis­ta käyt­tää super­foo­de­ja saa­ti­ka heraa — ja sitä­kin har­vem­min) sekä raa­ka­la­krit­si- että vanil­ja­jau­heen. Super­foo­deis­ta valit­sin lucu­man sekä caro­bin (nämä tuo­vat iha­naa peh­meyt­tä makuun!). Mukaan kai­voin vie­lä tuo­ret­ta pinaat­tia ja sit­ten ei muu­ta kuin sau­va­se­koi­tin sau­hua­maan! MAKU OLI TAI­VAAL­LI­NEN! Juu­ri sel­lai­nen mis­tä tyk­kään, sekoi­tus suklaa­ta ja lakrit­sia ja muut maut tuo­mas­sa raik­kaut­ta! Pää­tin­kin teh­dä tämän uudel­leen, lisää­mäl­lä luo­mu maa­päh­ki­nä­voi­ta hitusen sekaan sekä päh­ki­nöi­tä pääl­le. Tuli niin hyvää, että oli ihan teh­tä­vä asias­ta artik­ke­li — minä kun en ole kovin tun­net­tu ruo­ka­blog­gaa­ja (ellei sii­hen lii­ty joten­kin lii­kun­ta.. :D).

Resep­tiä kehiin

Sekoi­ta kes­ke­nään ja val­mis­tau­du nau­tin­toon:

Banaa­ni,
jäi­siä mus­ti­koi­ta,
koo­kos­mai­toa,
pinaat­tia (tai muu­ta leh­ti­vih­re­ää — ei ole pakol­li­nen),
Puh­dis­ta­mon luo­mu suklaa­he­raa / TAI rii­si­pro­teii­nia,
Saf­ka super­foods lucu­ma-jau­het­ta (ei pakol­li­nen),
Saf­ka super­foods carob-jau­het­ta (ei pakol­li­nen),
raa­ka­la­krit­si­jau­het­ta
sekä vanil­ja­jau­het­ta.
(+ maa­päh­ki­nä­voi­ta).
Hei­tä kip­poon ja sekoi­ta, val­miin smoot­hien pin­nal­le voit lait­taa halua­mia­si päh­ki­nöi­tä tai sie­me­niä — ellet halua sii­tä vie­lä makeam­paa, niin taa­te­lei­ta. Smoot­hien koos­tu­mus on iha­nan pak­su ja maku huu­maa­va!

Nap­paa tämä her­kul­li­nen resep­ti tes­tiin, var­sin­kin jos pidät lakrit­sin ja suklaan sekoi­tuk­ses­ta! I do! <3

 

Tämän­kin blo­gi ‑kir­joi­tuk­sen aika­na tuli oltua pää alas­päin ja roi­kut­tua, kyl­lä se vaan on lois­ta­vaa tau­ko­jump­paa! Olet­ko jo kur­kan­nu kak­si vii­mei­sin­tä artik­ke­lia­ni? Artik­ke­lit olleet huip­pusuo­sit­tu­ja! Tar­jol­la siis ihan lois­ta­via jou­lu­lah­ja ideoi­ta! Tsek­kaa link­ki: LAH­JA

xo Han­na