Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt kuin­ka mon­taa kemi­kaa­lia eli­mis­töö­si siir­tyy hius­ten vär­jää­mi­sen aika­na? Suu­rin osa syn­teet­ti­sis­tä hape­te­vä­reis­tä sisäl­tää esi­mer­kik­si PPD:tä eli para­fe­ny­lee­ni­dia­mii­nia, joka on hyvin hel­pos­ti her­kis­tä­vä ja imey­tyy ihon kaut­ta veren­kier­toon. Pit­kä altis­tu­mi­nen voi aiheut­taa paho­ja­kin aller­gi­sia reak­tioi­ta. Itsel­lä­ni hius­ten vär­jää­mi­nen aiheut­ti lähes aina pie­niä pis­te­lyi­tä ja tun­te­muk­sia pää­na­has­sa, mut­ta ajat­te­lin sen kuu­lu­van asi­aan. Pis­te­ly voi kui­ten­kin olla ensim­mäi­nen merk­ki her­kis­ty­mi­ses­tä ja pidem­pään jat­kues­sa voi pahen­tua. Hiuk­sia vär­jä­tes­sä kan­nat­taa tar­kis­taa inci-lis­tas­ta sisäl­tää­kö väri jotain seu­raa­vis­ta aineis­ta, jot­ka ovat allergia‑, iho- ja ast­ma­lii­ton mukaan hius­vä­rien ylei­sim­piä her­kis­tä­viä aine­so­sia:

  • p‑fenyleenidiamiini (INCI: p‑Phenylenediamine)
  • tolueeni‑2,5‑diamiini (INCI: Toluene‑2,5‑Diamine)
  • 2‑nit­ro-p-feny­lee­ni­dia­mii­ni (INCI: 2‑Nit­ro-p-Phe­ny­le­ne­dia­mi­ne)
  • 4‑a­mi­no-2-hydrok­si­to­lu­ee­ni (INCI: 4‑a­mi­no-2-hydroxy­to­lue­ne)
  • p‑aminofenoli (INCI: p‑Aminophenol)
  • m‑aminofenoli (INCI: m‑Aminophenol)
  • resor­si­no­li (INCI: Resorci­nol)

Vaih­toeh­to­ja onnek­si löy­tyy

Mitä enem­män syn­teet­tis­ten hius­vä­rien aine­so­sia tut­kii ja sel­vit­tää sitä voi­mak­kaam­mak­si tulee halu löy­tää hyvä vaih­toeh­toi­nen tapa vaa­lei­den hius­ten värin kir­kas­ta­mi­seen. Tie­to lisää tus­kaa aina­kin täs­sä asias­sa. Netin syö­ve­reis­sä surf­fail­les­sa sil­mii­ni osui Eko­kam­paa­mo Hil­ja Jär­ven­pääs­sä vii­den täh­den arvos­te­luil­la. Tämä iha­na, kau­niis­ti sisus­tet­tu eko­kam­paa­mo osoit­tau­tui todel­li­sek­si ren­tou­tu­mis­kei­taak­si. Kuvit­te­lin, että menen hius­ten vär­jäyk­seen ihan niin kuin taval­li­seen kam­paa­moon, mut­ta kuin­ka vää­räs­sä olin­kaan. Käyn­ti oli pal­jon enem­män kuin hius­ten vär­jää­mis­tä. Sii­nä huol­let­tiin ihmis­tä koko­nai­suu­te­na. 

Kas­vi­vä­ri­kä­sit­te­ly Eko­kam­paa­mo Hil­jas­sa

Sisää­nas­tues­sa etei­ses­sä paloi­vat kynt­ti­lät, musiik­ki soi ja tuok­su oli miel­lyt­tä­vän luon­nol­li­nen. Eko­kam­paa­mo Hil­jan omis­ta­ja Jan­nal­la on tai­to vas­taa­not­taa asiak­kaan­sa rau­hal­li­sen lem­peäs­ti. Tuli heti ter­ve­tul­lut olo ja aina muka­na kul­ke­va kii­re jäi ihmeel­li­ses­ti oven taak­se. Nyt saa ja voi het­ken vaan olla. Jan­na kuvaa eko­kam­paa­mo­aan eko­lo­gi­suu­den ja hyvin­voin­nin yhdis­tel­mäk­si: “Pal­ve­lu­ni ovat eko­lo­gi­sia, miel­tä ja hius­ta sekä ympä­ris­töä kulut­ta­mat­ta, vain nii­tä kohot­ta­mal­la saa­daan aikaan koko­nais­val­tais­ta hyvää oloa.”

[row v_align=“middle”] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“36591”] [/​col] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“36606” height=“100%”] [/​col] [/​row]

 

Vil­la­su­kat jal­kaan, vil­tin har­teil­le ja istah­dus peh­me­ään tuo­liin. Kävim­me läpi hius­te­ni kun­non ja samal­la kes­kus­te­lim­me kai­kes­ta mitä hiuk­se­ni ker­to­vat; stres­siä, kii­ret­tä ja väsy­mys­tä. Ja kyl­lä pak­ko myön­tää, että vii­mei­set vuo­det ovat olleet täyn­nä juu­ri näi­tä. Eli­mis­tö on fik­su ja se ker­too ensim­mäi­sek­si hiuk­sis­sa miten voim­me. Kui­vat ja aikai­sem­min voi­mak­kaas­ti syn­teet­ti­sil­lä aineil­la käsi­tel­lyt hiuk­se­ni kai­pa­si­vat kipeäs­ti hoi­vaa ja kos­teut­ta. Mut­ta ennen hius­ten käsit­te­lyä koko­nai­suu­den huol­ta­mi­nen näyt­ti par­hai­ta puo­li­aan. Alun tasa­pai­not­ta­va hie­ron­ta kat­toi har­tiat, ylä­se­län, kädet ja pään. Usko­mat­to­mia pis­tei­tä, jot­ka sai­vat ihan uuden­lai­sia tun­te­muk­sia esiin. Kun ren­tous ja tasa­pai­no oli saa­vu­tet­tu oli hius­ten vuo­ro, joil­le ihan ensim­mäi­sek­si teh­tiin syvä­puh­dis­ta­va hoi­to­kä­sit­te­ly merilevällä/​karrageenilla, jon­ka seas­sa oli kei­tet­tyä nok­kos­ta ja kehä­kuk­kaa. 

Meri­le­vä hius­ten syvä­puh­dis­ta­ja­na

Merilevä/​karrageeni käsit­te­ly teh­tiin hiuk­siin pin­ta­puh­dis­ta­van vai­ku­tuk­sen takia, se on hyvä teh­dä aina sil­loin kun vär­jäyt­tää kas­vi­vä­ril­lä ensim­mäis­tä ker­taa ja mikä­li on tar­vet­ta syvem­mäl­le puh­dis­tuk­sel­le ja hoi­dol­le. Meri­le­vä nimit­täin puh­dis­taa hiuk­sen ras­kas­me­tal­leis­ta, kloo­ris­ta, kupa­ris­ta, rau­das­ta sekä pois­taa tehok­kaas­ti jää­miä muo­toi­lu­tuot­teis­ta ja ilman­saas­teis­ta.

En edes tien­nyt kuin­ka rikas aines­osa meri­le­vä on. Se sisäl­tää yli 20 eri ami­no­hap­poa, lisäk­si B, C, E, K ja D vita­mii­ne­ja sekä mm. kui­tua, ras­vaa, rau­taa, fos­fo­ria ja sink­kiä. Aika­moi­nen teho­pom­mi siis.

Seas­sa ollut nok­ko­nen vah­vis­taa hius­ta ja lisää pin­ta­ve­ren­kier­toa. Se puh­dis­taa ja antaa hiuk­sil­le kiil­toa. Kehä­ku­kan teh­tä­vä­nä taa­sen on rau­hoit­taa, ehkäis­tä tuleh­duk­sia ja puh­dis­taa. Kehä­kuk­ka myös kir­kas­taa hius­ten sävyä. Ja sen kyl­lä huo­ma­si lop­pu­tu­lok­ses­sa. 

Meri­le­vä akti­voi­tuu kyl­mäs­sä, joten pää­hän lai­tet­tiin vii­leä kää­re ja iso vil­la­mys­sy. Har­mi kun täs­tä vai­hees­ta en napan­nut kuvaa, sil­lä mys­sy oli todel­la­kin iso ja pak­su. Vai­ku­tusai­ka oli 20 minuut­tia, joka hurah­ti Puk­ka teen ääres­sä. 

Kas­vi­vär­jäys: Hen­na, Cas­sio, Indi­ko

Kas­vi­vär­jäys on hius­ten vär­jää­mis­tä 100% luon­nos­ta saa­ta­vil­la aine­so­sil­la. Pro­ses­si on täy­sin eri­lai­nen kuin syn­teet­ti­sil­lä aineil­la teh­tä­vä vär­jäys. Syn­teet­ti­nen väri käy­tän­nös­sä mani­pu­loi omaa hius­ta, rik­koo sen pin­nan auki ja raken­taa hiuk­sen ihan uuden­lai­sek­si. Mikä­li hius on syn­teet­ti­sil­lä aineil­la läpi­kä­si­tel­ty kas­vi­vär­jäys­pro­ses­si on hitaam­pi ja voi vaa­tia useam­man vär­jäys ker­ran. Itsel­lä­ni vai­ku­tus kui­ten­kin näkyi mel­ko hyvin jo ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la.

Kel­ler­tä­vän vaa­lei­siin hiuk­sii­ni kas­vi­vä­rik­si vali­koi­tui seos, joka tait­toi läm­pöä ja toi hie­man bei­gen ja vii­leäm­män sävyä vaa­len­net­tuun hiuk­seen. Kas­vi­vä­ri tekey­tyy vie­lä pesun jäl­keen n. 48h, jon­ka vuok­si hius­ta ei kan­na­ta muu­ta­maan päi­vään pes­tä. Kas­vi­vä­ris­sä on pää­sään­töi­ses­ti kol­mea eri kas­via jois­ta kas­vi­vä­ri voi­daan sekoit­taa itse tai käyt­tää val­mii­ta seok­sia. Nämä kol­me pää­kas­via ovat:

  • Hen­na Law­so­nia iner­mis — punai­nen
  • Cas­sia obo­va­ta — väri­tön
  • Indi­ko — mus­ta

Lisäk­si kas­vi­vä­ri­seok­sis­sa käy­te­tään mui­ta­kin vär­jää­viä tai väriä tuke­via kas­ve­ja ja yrt­te­jä. Kai­kil­la on omat vah­vuu­ten­sa, tar­koi­tuk­sen­sa ja ennen kaik­kea niil­lä on oma teh­tä­vän­sä tukea kas­vi­vä­riä, tehos­taa sen vai­ku­tus­ta sekä tukea hius­ta ja ihoa ongel­ma­koh­dis­sa. Hius­ten omaa väriä voi­daan kir­kas­taa kas­vi­vä­reil­lä sii­hen tar­koi­te­tuil­la kas­veil­la ja yrteil­lä sekä tait­taa ei halut­tu­ja sävy­jä.

Kas­vi­vä­rin vai­ku­tusai­ka on tun­ti eli huo­mat­ta­vas­ti pidem­pi kuin syn­teet­ti­sil­lä väriai­neil­la, joten hyvää aikaa aja­tus­ten jaka­mi­seen riit­ti ja tuli jutel­tua vaik­ka ja mis­tä hyvin­voin­nis­ta aina yrit­tä­jyy­den kie­mu­roi­hin saak­ka. Mie­les­tä­ni kas­vi­vä­reil­lä vär­jäyk­ses­sä kuvas­tuu hie­nos­ti rau­hal­li­sem­pi ryt­mi, sitä ei kan­na­ta teh­dä kii­reel­lä ja häti­köi­den vaan sal­lia oikeas­ti aikaa itsel­le ren­tou­tu­mi­seen ja naut­tia koko­nai­suu­des­ta.

Kaik­ki hoi­dois­sa käy­te­tyt aineet kiih­dyt­tä­vät myös aineen­vaih­dun­taa. Tämän huo­ma­si päi­vän aika­na juo­dun veden mää­räs­tä. Ja Jan­na ohjeis­ti­kin juo­maan run­saas­ti vet­tä, jot­tei heik­ko olo pää­se yllät­tä­mään. Koko kehon pudis­tau­tu­mis­ta tapah­tuu siis samal­la.

Hius­ten vii­meis­te­ly ja lop­pu­tu­los

Ilok­se­ni muu­tok­sen hius­ten ulko­näös­sä näki heti. Puh­dis­tus­hoi­don ja vii­leän kas­vi­vä­rin ansios­ta Jan­na sai hie­nos­ti värin hal­tuun ja hie­man kir­kas­tet­tua omaa väriä­ni. Kel­ler­tä­vä, kui­va hius tun­tui vah­val­ta ja näyt­ti todel­la­kin kirk­kaal­ta. Kel­tai­suus oli pois­sa ja tilal­la oli kyl­mä vaa­lea sävy. Ja jän­nä miten juu­ri­kas­vu sulau­tui hius­vä­riin eikä enää lois­ta­nut niin sel­keäs­ti. Jan­na mai­nit­si­kin, että kun useam­man ker­ran on käy­nyt kas­vi­vär­jäyk­ses­sä juu­ri­kas­vu sulau­tuu koko ajan parem­min. Tämä joh­tuu osin sii­tä kun hius­ta ei koi­te­ta mani­pu­loi­da ja muut­taa täy­sin eri­lai­sek­si vaan ennem­min­kin tuo­daan oman hiuk­sen par­hai­ta puo­lia esiin. 

[row] [col span=“5” span__sm=“12” align=“center”] [ux_​image id=“36607”] [/​col] [col span=“5” span__sm=“12”] [ux_​image id=“36593”] [/​col] [/​row]

Aja­tuk­sia kas­vi­vär­jäyk­ses­tä

Koke­mus oli hur­jan posi­tii­vi­nen ja vie­lä kun lop­pu­tu­los näkyi itsel­lä­ni heti ja miel­lyt­ti kovas­ti en voi muu­ta kuin suo­si­tel­la kokei­le­maan. Aikaa kului kau­em­min kuin kam­paa­jal­la ennen, mut­ta käyn­nin jäl­keen mie­li ja keho oli­vat niin pal­jon ren­tou­tu­neem­pia. Voin ehdot­to­mas­ti suo­si­tel­la Eko­kam­paa­mo Hil­jan pal­ve­lui­ta ja kan­nat­taa muu­ten käy­dä kokei­le­mas­sa myös hei­dän intia­lais­ta pää­hie­ron­taa. Minä­kin lii­tyn vii­den täh­den anta­jien jouk­koon.

Hius­ten hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen luon­non­mu­kai­set hius­ten­hoi­to­tuot­teet löy­dät tääl­tä.