Mitä on luonnonkosmetiikka?

  • Luon­non­kos­me­tii­kal­la tar­koi­te­taan kos­me­tiik­kaa eli meik­ke­jä, ihon­hoi­toon käy­tet­tä­viä tuot­tei­ta sekä ihol­le tar­koi­tet­tu­ja pesuai­nei­ta, joi­den val­mis­tuk­ses­sa on käy­tet­ty luon­nos­ta peräi­sin ole­via aine­so­sia. Sen val­mis­tuk­ses­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta raa­ka-ainei­den alku­pe­rään sekä sii­hen, miten tuot­teen elin­kaa­ri vai­kut­taa ihmi­seen ja ympä­ris­töön. Luon­non­kos­me­tii­kan käyt­tä­mi­nen on sekä ihmi­sen, että ympä­ris­tön hyvin­voin­tia edis­tä­vä teko. Kun valit­set luon­non­kos­me­tii­kan, autat kehoa­si voi­maan parem­min, alkaen ihos­ta­si. Luon­non­kos­me­tii­kan hii­li­ja­lan­jäl­ki on pie­ni, sil­lä raa­ka-aineet pyri­tään löy­tä­mään mah­dol­li­sim­man lähel­tä ja vas­tuul­li­ses­ti tuo­tet­tui­na. Tuot­tei­den pak­kauk­set ovat yleen­sä täy­sin kier­rä­tet­tä­viä sekä muo­vit­to­mia. Luon­non­kos­me­tii­kan kuo­ri­vis­sa tuot­teis­sa ei kos­kaan käy­te­tä mik­ro­muo­via vaan “rakei­suus” saa­daan aikaan luon­non­tuot­teil­la. Kos­ka luon­non­kos­me­tii­kan tuot­teet tulee olla mah­dol­li­sim­man täy­del­li­ses­ti ja nopeas­ti bio­ha­joa­va, se ei myös­kään kuor­mi­ta ympä­ris­töä, lähes­kään niin pal­jon kuin tavan­omai­nen kosmetiikka.
  • Kas­vi­pe­räi­sis­sä raa­ka-aineis­sa suo­si­taan ser­ti­fioi­tua luo­mu­laa­tua. Uha­na­lai­sia kas­ve­ja ei käy­te­tä eikä gee­ni­muun­nel­tu­jen raa­ka-ainei­den käyt­töä sal­li­ta lain­kaan. Mine­raa­li­pi­tois­ten raa­ka-ainei­den hank­ki­mi­nen ei saa tuho­ta mai­se­maa tai saas­tut­taa ympä­ris­töä. Syn­teet­tis­ten hajus­tei­den, säi­lön­tä­ai­nei­den ja väriai­nei­den käyt­tö on kiel­let­ty. Kiel­let­ty­jä ovat myös sili­ko­nit sekä mine­raa­liöl­jyt, esim. para­fii­ni ja vase­lii­ni sekä kloo­ri. Eläin­pe­räi­sis­tä raa­ka-aineis­ta ainoas­taan mehi­läis­va­ha ja lano­lii­ni (vil­la­ras­va) ovat sal­lit­tu­ja, mut­ta usein niil­le­kin on löy­det­ty tuot­tei­siin vegaa­ni­nen vaih­toeh­to. Tuot­teis­sa käy­tet­ty­jen raa­ka-ainei­den tulee siis olla mah­dol­li­sim­man vähän pro­ses­soi­tu­ja, täyt­täen kui­ten­kin kos­me­tiik­ka-ase­tus­ten vaa­ti­muk­set. Luon­non­kos­me­tiik­kaa käyt­tä­vä hen­ki­lö vält­tyy altis­tu­mas­ta suu­rel­le jou­kol­le syn­teet­ti­siä kemi­kaa­le­ja, joi­den mah­dol­li­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia ei vält­tä­mät­tä vie­lä edes tie­de­tä. Vaik­ka kos­me­tiik­ka­tuot­tei­den käyt­tä­jän iho oli­si­kin niin hyväs­sä kun­nos­sa, että se pys­tyi­si estä­mään kemi­kaa­lien pää­syn eli­mis­töön, syn­teet­ti­sil­le säi­lön­tä­ai­neil­le sekä hajus­teil­le altis­tu­mi­nen pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä saat­taa aiheut­taa her­kis­ty­mis­reak­tioi­ta ja yli­herk­kyyt­tä, jot­ka ilme­ne­vät vas­ta vuo­sien syn­teet­tis­ten tuot­tei­den käy­tön jäl­keen. Tämä on yksi ylei­sim­mis­tä syis­tä luon­non­kos­me­tiik­kaan siir­ty­mi­sel­le. Ris­kit näi­hin pie­ne­ne­vät, kun käy­te­tään mah­dol­li­sim­man pal­jon tuot­tei­ta, joi­den raa­ka-aineet ovat luon­nol­li­sia ja usein jopa osa ruokavaliotamme.

 

Toi­mi­vat­ko luon­non­kos­me­tiik­ka­tuot­teet oikeasti?

  • Vaik­ka luon­non­kos­me­tiik­ka, kuten mikään muu­kaan kos­me­tiik­ka, ei voi luva­ta esim. atoop­pi­sen ihot­tu­man pois­tu­mis­ta, moni ihmi­nen on saa­nut hel­po­tus­ta atoop­pi­seen ihot­tu­maan. Syy on toden­nä­köi­ses­ti sii­nä, että luon­non­kos­me­tiik­ka ravit­see ihoa luon­nol­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti, sil­lä niis­sä käy­te­tään esim. kyl­mä­pu­ris­tet­tu­ja kas­viöl­jy­jä. ja luon­non­mu­kai­sia aktii­viai­nei­ta. Kun haluat panos­taa laa­duk­kaa­seen, ihol­le­si luon­nol­li­sen hyvään tuot­tee­seen, valit­se luon­non­kos­me­tiik­ka. Se on riit­toi­saa ja pää­set mak­si­moi­maan, niin iho­si saa­mat hyvät, luon­nol­li­set raa­ka-aineet ja luon­to­kin kiit­tää. Kos­ka luon­non­kos­me­tii­kan tuot­teet ovat usein erit­täin riit­toi­sia eivät­kä sisäl­lä yli­mää­räi­siä täy­te­ai­nei­ta, pie­ni­kin mää­rä tuo­tet­ta riittää.

 

Onko luon­non­kos­me­tiik­ka tur­val­lis­ta käyttää?

  • Luon­non­kos­me­tiik­ka ei ole yhtään sen aller­gi­soi­vam­paa kuin syn­teet­ti­nen kos­me­tiik­ka. Päin vas­toin, useim­pien herk­käi­hois­ten iho ärsyyn­tyy kemi­kaa­leis­ta, joi­ta käy­te­tään tavan­omai­sis­sa kos­me­tiik­ka­tuot­teis­sa ja mei­keis­sä. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si syn­teet­ti­set hajus­teet, säi­lön­tä­ai­neet sekä para­bee­nit, sul­faa­tit ja sili­ko­nit. Nyky­tie­tä­myk­sen mukaan lähes kai­kel­le on mah­dol­lis­ta olla aller­gi­nen, joten täy­sin aller­gi­soi­ma­ton­ta ei mikään luon­non­kos­me­tiik­ka­kaan voi olla. Suo­sit­te­lem­me aina jokai­sen sinul­le uuden tuot­teen kans­sa kokei­le­maan ensin pie­nen mää­rän huo­maa­mat­to­maan paik­kaan, oli kysees­sä sit­ten tavan­omai­nen kos­me­tiik­ka­tuo­te tai luon­non­kos­me­tiik­kaa ole­va tiu­kim­pia ser­ti­fi­kaat­ti­ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­va tuo­te. Kos­ka kysees­sä on ihol­le käy­tet­tä­vis­tä tuot­teis­ta, kaik­kien tuot­tei­den tulee olla tur­val­li­sia käyt­tää. Jokai­nen mark­ki­noil­le saa­tet­ta­va kos­me­tiik­ka­tuo­te käy läpi tiu­kat tur­val­li­suus­tes­tit ennen myyn­ti­lu­paa. Tuot­tei­ta myös tes­ta­taan vapaa­eh­toi­sil­la ja der­ma­to­lo­gi­set tes­tit teh­dään aina lää­kä­rien val­von­nas­sa. Tuot­teis­sa käy­tet­ty­jen raa­ka-ainei­den tulee siis olla mah­dol­li­sim­man vähän pro­ses­soi­tu­ja, täyt­täen kui­ten­kin kos­me­tiik­ka-ase­tus­ten vaatimukset.

 

Toi­mi­tat­te­ko kaik­kial­le Suo­meen? Voi­ko teil­tä nou­taa pake­tin suo­raan varastolta?

  • Kyl­lä, toi­mi­tam­me kaik­kial­le Suo­meen ja myös joi­hin­kin Euroo­pan mai­hin. Voit vapaas­ti vali­ta halua­ma­si kul­je­tus­yri­tyk­sen, jon­ka toi­mi­pis­tees­tä haluat paket­ti­si nou­taa. Suo­si­tuim­pia toi­mit­ta­jia ovat Pos­ti ja Mat­ka­huol­to. Pyrim­me lähet­tä­mään tilauk­sen aina kah­den vuo­ro­kau­den sisäl­lä tilauk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta, mut­ta useim­mi­ten saam­me tilauk­set kul­je­tuk­seen jo sama­na päi­vä­nä. Vali­tet­ta­vas­ti meil­lä ei ole mah­dol­li­suut­ta pitää nou­to­va­ras­toa, joten tilauk­set toi­mi­te­taan asiak­kaal­le aina postitse.

 

Miten voin mak­saa tilaukseni?

  • Ekokuu.fi: mak­su­vä­lit­tä­jä­nä toi­mii Payt­rail, jos­ta ker­ro­taan tar­kem­min lisä­tie­toa-osios­sam­me. Payt­rail tar­jo­aa kat­ta­vat mak­su­vaih­toeh­dot: käy­tös­sä on kaik­ki suo­ma­lai­set verk­ko­pan­kit, Mobi­le Pay, las­ku­tus, osa­mak­su sekä Visa ja Mas­terCard kort­ti­mak­sut. Mikä­li mak­sa­mi­sen kans­sa ilme­nee ongel­maa, otat­han yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me info@ekokuu.fi ja ker­rot ongel­mas­ta­si niin sel­vi­täm­me sen yhdessä.

 

Voin­ko tila­ta tuot­tei­ta lah­jak­si niin, että toi­mi­tuso­soi­te on eri kuin mak­sa­jan osoite?

  • Kyl­lä voit. Kun olet kas­sal­la valit­se­mie­si tuot­tei­den kans­sa, voit vali­ta ja kir­ja­ta toi­mi­tuso­soit­teek­si esi­mer­kik­si lah­jan tai yllä­tyk­sen saa­jan osoit­teen. Yllä­tys­pa­ke­tin tilaa­mi­nen onkin erin­omai­nen tapa antaa lah­ja esi­mer­kik­si kau­ka­na asu­val­le ystä­väl­le tai sukulaiselle.

 

Mitä jos tilaa­ma­ni tuo­te ei vas­taa odotuksiani?

  • Tar­kis­tam­me tuot­teet aina nii­tä paka­tes­sam­me. Mikä­li tuo­te on vau­rioi­tu­nut kul­je­tuk­ses­sa, otat­han välit­tö­mäs­ti yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me info@ekokuu.fi. Me rekla­moim­me pos­tiin ja val­mis­ta­jil­le kul­je­tus­vau­riois­ta ja vial­li­sis­ta tuot­teis­ta ja hyvi­täm­me sinul­le osta­ma­si tuot­teen sil­lä ehdol­la, että palau­tat vial­li­sen tuot­teen takai­sin meil­le. Pyy­däm­me huo­mioi­maan, että hygie­nia­tuot­teil­la, joi­hin mm. saip­puat­kin kuu­lu­vat, ei ole palau­tusoi­keut­ta. Käyt­tö­ta­va­roi­ta kos­kien tilauseh­dois­sam­me on mai­nin­ta, että käy­te­tyl­lä tuot­teel­la ei ole palau­tusoi­keut­ta, mikä­li tuo­te ei ole vir­hee­tön ja käyttökelpoinen.