Mitä on luonnonkosmetiikka?

  • Luon­nonkos­meti­ikalla tarkoite­taan kos­meti­ikkaa eli meikke­jä, ihon­hoitoon käytet­täviä tuot­tei­ta sekä iholle tarkoitet­tu­ja pesuainei­ta, joiden valmis­tuk­ses­sa on käytet­ty luon­nos­ta peräisin ole­via aine­sosia. Sen valmis­tuk­ses­sa on kiin­nitet­ty eri­ty­istä huomio­ta raa­ka-ainei­den alku­perään sekä siihen, miten tuot­teen elinkaari vaikut­taa ihmiseen ja ympäristöön. Luon­nonkos­meti­ikan käyt­tämi­nen on sekä ihmisen, että ympäristön hyv­in­voin­tia edis­tävä teko. Kun val­it­set luon­nonkos­meti­ikan, autat kehoasi voimaan parem­min, alka­en ihostasi. Luon­nonkos­meti­ikan hiil­i­jalan­jäl­ki on pieni, sil­lä raa­ka-aineet pyritään löytämään mah­dol­lisim­man läheltä ja vas­tu­ullis­es­ti tuotet­tuina. Tuot­tei­den pakkauk­set ovat yleen­sä täysin kier­rätet­täviä sekä muovit­to­mia. Luon­nonkos­meti­ikan kuorivis­sa tuot­teis­sa ei koskaan käytetä mikro­muovia vaan “rakeisu­us” saadaan aikaan luon­non­tuot­teil­la. Kos­ka luon­nonkos­meti­ikan tuot­teet tulee olla mah­dol­lisim­man täy­del­lis­es­ti ja nopeasti bio­ha­joa­va, se ei myöskään kuor­mi­ta ympäristöä, läh­eskään niin paljon kuin tavanomainen kosmetiikka.
  • Kasviperäi­sis­sä raa­ka-aineis­sa suosi­taan ser­ti­fioitua luo­mu­laat­ua. Uhanalaisia kasve­ja ei käytetä eikä geen­imuun­nel­tu­jen raa­ka-ainei­den käyt­töä sal­li­ta lainkaan. Min­er­aalip­i­tois­t­en raa­ka-ainei­den han­kkimi­nen ei saa tuho­ta maise­maa tai saas­tut­taa ympäristöä. Syn­teet­tis­ten hajustei­den, säilön­täainei­den ja väri­ainei­den käyt­tö on kiel­let­ty. Kiel­let­tyjä ovat myös silikonit sekä min­er­aal­iöljyt, esim. parafi­i­ni ja vaseli­i­ni sekä kloori. Eläin­peräi­sistä raa­ka-aineista ain­oas­taan mehiläis­va­ha ja lano­li­i­ni (vil­laras­va) ovat sal­lit­tu­ja, mut­ta usein niillekin on löy­det­ty tuot­teisi­in veg­aa­ni­nen vai­h­toe­hto. Tuot­teis­sa käytet­ty­jen raa­ka-ainei­den tulee siis olla mah­dol­lisim­man vähän pros­es­soitu­ja, täyt­täen kuitenkin kos­meti­ik­ka-ase­tusten vaa­timuk­set. Luon­nonkos­meti­ikkaa käyt­tävä henkilö vält­tyy altistu­mas­ta suurelle joukolle syn­teet­tisiä kemikaale­ja, joiden mah­dol­lisia ter­veysvaiku­tuk­sia ei vält­tämät­tä vielä edes tiede­tä. Vaik­ka kos­meti­ikkatuot­tei­den käyt­täjän iho olisikin niin hyvässä kun­nos­sa, että se pysty­isi estämään kemikaalien pääsyn elim­istöön, syn­teet­tisille säilön­täaineille sekä hajusteille altistu­mi­nen pidem­mäl­lä aikavälil­lä saat­taa aiheut­taa herk­istymis­reak­tioi­ta ja yli­herkkyyt­tä, jot­ka ilmenevät vas­ta vuosien syn­teet­tis­ten tuot­tei­den käytön jäl­keen. Tämä on yksi yleisim­mistä syistä luon­nonkos­meti­ikkaan siir­tymiselle. Riskit näi­hin pienenevät, kun käytetään mah­dol­lisim­man paljon tuot­tei­ta, joiden raa­ka-aineet ovat luon­nol­lisia ja usein jopa osa ruokavaliotamme.

 

Toimi­vatko luon­nonkos­meti­ikkatuot­teet oikeasti?

  • Vaik­ka luon­nonkos­meti­ik­ka, kuten mikään muukaan kos­meti­ik­ka, ei voi luva­ta esim. atoop­pisen ihot­tuman pois­tu­mista, moni ihmi­nen on saanut helpo­tus­ta atoop­piseen ihot­tumaan. Syy on toden­näköis­es­ti siinä, että luon­nonkos­meti­ik­ka rav­it­see ihoa luon­nol­lis­es­ti ja tehokkaasti, sil­lä niis­sä käytetään esim. kylmäpuris­tet­tu­ja kasviöljyjä. ja luon­non­mukaisia akti­ivi­ainei­ta. Kun halu­at panos­taa laadukkaaseen, iholle­si luon­nol­lisen hyvään tuot­teeseen, val­itse luon­nonkos­meti­ik­ka. Se on riit­toisaa ja pääset mak­si­moimaan, niin ihosi saa­mat hyvät, luon­nol­liset raa­ka-aineet ja luon­tokin kiit­tää. Kos­ka luon­nonkos­meti­ikan tuot­teet ovat usein erit­täin riit­toisia eivätkä sisäl­lä ylimääräisiä täyteainei­ta, pienikin määrä tuotet­ta riittää.

 

Onko luon­nonkos­meti­ik­ka tur­val­lista käyttää?

  • Luon­nonkos­meti­ik­ka ei ole yhtään sen aller­gisoivam­paa kuin syn­teet­ti­nen kos­meti­ik­ka. Päin vas­toin, useimpi­en herkkäi­hois­t­en iho ärsyyn­tyy kemikaaleista, joi­ta käytetään tavanomai­sis­sa kos­meti­ikkatuot­teis­sa ja meikeis­sä. Täl­laisia ovat esimerkik­si syn­teet­tiset hajus­teet, säilön­täaineet sekä parabeen­it, sul­faatit ja silikonit. Nykyti­etämyk­sen mukaan läh­es kaikelle on mah­dol­lista olla allerginen, joten täysin aller­gisoima­ton­ta ei mikään luon­nonkos­meti­ikkakaan voi olla. Suosit­telemme aina jokaisen sin­ulle uuden tuot­teen kanssa kokeile­maan ensin pienen määrän huo­maa­mat­tomaan paikkaan, oli kyseessä sit­ten tavanomainen kos­meti­ikkatuote tai luon­nonkos­meti­ikkaa ole­va tiukimpia ser­ti­fikaat­ti­ra­joituk­sia nou­dat­ta­va tuote. Kos­ka kyseessä on iholle käytet­tävistä tuot­teista, kaikkien tuot­tei­den tulee olla tur­val­lisia käyt­tää. Jokainen markki­noille saatet­ta­va kos­meti­ikkatuote käy läpi tiukat tur­val­lisu­ustestit ennen myyn­tilu­paa. Tuot­tei­ta myös tes­tataan vapaae­htoisil­la ja der­ma­tol­o­giset testit tehdään aina lääkärien valvon­nas­sa. Tuot­teis­sa käytet­ty­jen raa­ka-ainei­den tulee siis olla mah­dol­lisim­man vähän pros­es­soitu­ja, täyt­täen kuitenkin kos­meti­ik­ka-ase­tusten vaatimukset.

 

Toim­i­tat­teko kaikkialle Suomeen? Voiko teiltä noutaa paketin suo­raan varastolta?

  • Kyl­lä, toimi­ta­mme kaikkialle Suomeen ja myös joi­hinkin Euroopan mai­hin. Voit vapaasti vali­ta halu­a­masi kul­je­tusyri­tyk­sen, jon­ka toimip­is­teestä halu­at paket­tisi noutaa. Suosi­tu­impia toimit­ta­jia ovat Posti ja Matkahuolto. Pyrimme lähet­tämään tilauk­sen aina kah­den vuorokau­den sisäl­lä tilauk­sen vas­taan­ot­tamis­es­ta, mut­ta useim­miten saamme tilauk­set kul­je­tuk­seen jo samana päivänä. Valitet­tavasti meil­lä ei ole mah­dol­lisu­ut­ta pitää nouto­varas­toa, joten tilauk­set toimite­taan asi­akkaalle aina postitse.

 

Miten voin mak­saa tilaukseni?

  • Ekokuu.fi: mak­su­välit­täjänä toimii Pay­trail, jos­ta ker­ro­taan tarkem­min lisäti­etoa-osios­samme. Pay­trail tar­joaa kat­ta­vat mak­su­vai­h­toe­hdot: käytössä on kaik­ki suo­ma­laiset verkkopankit, Mobile Pay, lasku­tus, osamak­su sekä Visa ja Mas­ter­Card kort­ti­mak­sut. Mikäli mak­samisen kanssa ilme­nee ongel­maa, otathan yhteyt­tä asi­akas­palvelu­umme info@ekokuu.fi ja ker­rot ongel­mas­tasi niin selvitämme sen yhdessä.

 

Voinko tila­ta tuot­tei­ta lah­jak­si niin, että toim­i­tu­sosoite on eri kuin mak­sa­jan osoite?

  • Kyl­lä voit. Kun olet kas­sal­la val­it­semiesi tuot­tei­den kanssa, voit vali­ta ja kir­ja­ta toim­i­tu­sosoit­teek­si esimerkik­si lah­jan tai yllä­tyk­sen saa­jan osoit­teen. Yllä­tys­paketin tilaami­nen onkin eri­no­mainen tapa antaa lah­ja esimerkik­si kaukana asu­valle ystävälle tai sukulaiselle.

 

Mitä jos tilaa­mani tuote ei vas­taa odotuksiani?

  • Tark­istamme tuot­teet aina niitä pakates­samme. Mikäli tuote on vau­ri­oitunut kul­je­tuk­ses­sa, otathan välit­tömästi yhteyt­tä asi­akas­palvelu­umme info@ekokuu.fi. Me reklam­oimme posti­in ja valmis­ta­jille kul­je­tus­vau­ri­oista ja vial­li­sista tuot­teista ja hyvitämme sin­ulle osta­masi tuot­teen sil­lä ehdol­la, että palau­tat vial­lisen tuot­teen takaisin meille. Pyy­dämme huomioimaan, että hygien­iatuot­teil­la, joi­hin mm. saip­pu­atkin kuu­lu­vat, ei ole palau­tu­soikeut­ta. Käyt­tö­tavaroi­ta koskien tilause­hdois­samme on main­in­ta, että käytetyl­lä tuot­teel­la ei ole palau­tu­soikeut­ta, mikäli tuote ei ole virheetön ja käyttökelpoinen.

Teet­tekö yhteistyötä somevaikut­ta­jien kanssa?

  • Ekokuu.fi tekee yhteistyötä eri­lais­ten henkilöbrän­di­en ja yri­tys­vaikut­ta­jien kanssa. Jos olet somevaikut­ta­ja ja kiin­nos­tunut lait­ta­maan hake­muk­sen yhteistyöhön liit­tyen, voit lait­taa sähkö­pos­tia osoit­teeseen yhteistyot@ekokuu.fi. Vas­taamme mah­dol­lisim­man pian. Voit myös lada­ta, täyt­tää ja lähet­tää valmi­in hake­muk­sen meille tästä:
  • Somey­hteistyöhake­mus