Eväs­teet

Sivus­tom­me käyt­tää eväs­tei­tä (coo­kies). Kerääm­me eväs­tei­den avul­la sivus­ton kävi­jä­ti­las­to­ja ja ana­ly­soim­me tie­to­ja. Tavoit­tee­na on kehit­tää sivus­ton laa­tua ja sisäl­töä käyt­tä­jä­läh­töi­ses­ti.

Kävi­jä­tie­dot on ano­ny­mi­soi­tu, emme­kä lähe­tä nii­tä kol­man­sil­le osa­puo­lil­le. Voit halu­tes­sa­si myös kiel­tää eväs­tei­den käy­tön, mut­ta sivus­ton toi­min­ta saat­taa osin kär­siä täs­tä. Eväs­tei­den estä­mi­ses­tä löy­dät lisä­tie­to­ja selain­koh­tai­sis­ta käyt­tö­oh­jeis­ta.

Käy­täm­me sivus­tol­lam­me kol­man­nen osa­puo­len tar­joa­maa ana­ly­tiik­kaoh­jel­mis­toa (Google Ana­ly­tics), joka aset­taa seu­ran­tae­väs­teen käyt­tä­jän koneel­le.
Google Ana­ly­tic­sin seu­ran­ta­tie­to­jen kerää­mi­sen voit estää asen­ta­mal­la selai­mee­si Opt-out ‑lisä­osan.

Mitä eväs­teet ovat?

Eväs­te (Coo­kie) on pie­ni­ko­koi­nen teks­ti­tie­dos­to, min­kä net­ti­se­lain tal­len­taa käyt­tä­jän lait­teel­le. Eväs­tei­tä hyö­dyn­ne­tään säi­lyt­tä­mään käyt­tä­jän tie­to­ja tämän siir­tyes­sä net­ti­pal­ve­lun sivul­ta toi­sel­le. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien lait­tei­ta tai tie­dos­to­ja.

Eväs­tei­den avul­la kerä­tään seu­raa­via tie­to­ja:

• käyt­tä­jän IP-osoi­te
• kel­lon­ai­ka
• käy­te­tyt sivut
• selain­tyyp­pi
• mis­tä verk­ko-osoit­tees­ta käyt­tä­jä on tul­lut net­ti­si­vul­le
• mil­tä pal­ve­li­mel­ta käyt­tä­jä on tul­lut net­ti­si­vul­le
• mis­tä verk­ko­tun­nuk­ses­ta käyt­tä­jä on tul­lut net­ti­si­vul­le