Teim­me muu­ta­ma vuo­si sit­ten pää­tök­sen, jota olem­me usein ylis­tä­neet: emme enää osta toi­sil­lem­me tur­haa tava­raa jou­lui­sin. Meil­lä kai­kil­la on jo niin pal­jon kaik­kea! Niin­pä me kol­mes­sa suku­pol­ves­sa pää­täm­me aina ennen jou­lua tee­man, jon­ka mukaan lah­jat han­ki­taan.
Yhte­nä vuo­te­na ostim­me aineet­to­mia lah­jo­ja, toi­se­na vain käy­tet­ty­jä tava­roi­ta ja tänä vuon­na ostam­me vain kulu­tet­ta­via koti­mai­sia, esi­mer­kik­si ruo­kaa tai kos­me­tiik­kaa. Olem­me pääs­seet hel­pom­mal­la, pie­nem­mäl­lä hii­li­ja­lan­jäl­jel­lä ja kaik­ki meis­tä ovat olleet tyy­ty­väi­sem­piä.

Osta koti­mais­ta – luo työ­paik­ko­ja

Suo­ma­lai­set osta­vat kes­ki­mää­rin 6 jou­lu­lah­jaa vuo­des­sa, ja nii­hin käy­te­tään kes­ki­mää­rin 340 €. Suu­rin osa toi­voo lah­jak­si suo­ma­lais­ta, ja 2/3 ostaa myös mie­lui­ten lah­jak­si koti­mais­ta. Kuten me tänä­vuon­na. ????
Jos jokai­nen suo­ma­lai­nen kulut­tai­si joka kuu­kausi 10 eurol­la enem­män suo­ma­lai­siin tuot­tei­siin, loi­sim­me vuo­si­ta­sol­la noin 10 000 uut­ta työ­paik­kaa. Jou­lu­na voi siis lah­joit­taa hyvän mie­len lisäk­si työ­paik­ko­ja!

Jokai­nen lah­ja­va­lin­ta vai­kut­taa ympä­ris­töö­si, työl­li­syy­teen ja tie­tys­ti myös lah­jan saa­jan mie­leen. Kun tekee kes­tä­viä valin­to­ja, kaik­kien jou­lu­mie­li pysyy kor­keal­la!

Vii­si kulu­tet­ta­vaa jou­lu­lah­jai­de­aa

 

[row] [col span=“6” span__sm=“12”]

1. Pyyk­kie­tik­ka Saa­ren Tai­ka

Pyyk­kie­tik­ka pois­taa haju­ja, suo­jaa vaa­te­kui­tu­ja ja pois­taa säh­köi­syyt­tä.
Saa­ren Tai­ka ‑pyyk­kie­tik­ka on 100 % bio­ha­joa­vaa, raa­ka-aineet mah­dol­li­sim­man eko­lo­gi­sia ja mitään raa­ka-ainei­ta tai tuot­tei­ta ei lai­te­ta jät­tei­siin, vaan kaik­ki mate­ri­aa­lit pak­kaus­ma­te­ri­aa­le­ja myö­ten käy­te­tään uudel­leen.
Tuo­tan­nos­sa käy­te­tään Ekoe­ner­gia-mer­kit­tyä säh­köä.

15,90–16,90 €, tuok­sui­na May Chang ja kuk­ka­ke­to

[/​col] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“35818” image_size=“medium”] [/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“34821” image_size=“medium”] [/​col] [col span=“6” span__sm=“12”]

2. Par­tawan Par­ta­öl­jyt

Mie­hil­le on vai­kea kek­siä lah­jo­ja. Osal­la aina­kin on par­ta, joka on monel­la retu­pe­räl­lä. Par­ta­öl­jy kos­teut­taa ihoa ja par­taa ja lisää kiil­toa.

Vali­koi­ta­va­na on Par­tawa Yötön Yö, Met­sän Hen­ki ja Puh­das Poh­jo­la.

9,90–19,90 €

[/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”]

3. Keit­tiön pala­saip­pua

Keit­tiön pala­saip­pua kes­tää todis­te­tus­ti ikui­suu­den. Se sopii tis­kauk­seen ja keit­tiön sekä kodin puh­dis­tuk­seen. Pak­kaus on kier­rä­tet­tä­vää pah­via ja saip­pua on val­mis­tet­tu Suo­mes­sa.
Saip­puois­sa ei ole vet­tä, säi­lön­tä­ai­nei­ta, syn­teet­ti­siä hajus­tei­ta tai mik­ro­muo­via. Ja mikä ikä­vin­tä, ja lah­ja­mie­les­sä upein­ta, tis­kil­tä ja sii­vouk­sel­ta ei väl­ty kukaan, joten se sopii lah­jak­si kenel­le vain!

12,50 €

[/​col] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“22998” image_size=“medium”] [/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“33971” image_size=“medium”] [/​col] [col span=“6” span__sm=“12”]

4. Flow kas­vo­naa­mio­jau­he, Hil­la-Mint­tu

Savi­poh­jai­nen naa­mio syvä­puh­dis­taa, pois­taa sään­nöl­li­ses­ti käy­tet­ty­nä mus­ta­päi­tä ja rai­kas­taa ihoa. Flow:n naa­mio on 100 % luon­nol­li­sis­ta raa­ka-aineis­ta eikä se sisäl­lä säi­lön­tä­ai­nei­ta. Sopii kai­kil­le hem­mot­te­lus­ta tyk­kää­vil­le. Siis kai­kil­le.
14,90 €

[/​col] [/​row] [row] [col span=“6” span__sm=“12”]

5. Huu­li­ras­va, Kåls­jö

Tal­vi kui­vat­taa huu­let vii­meis­tään hiih­to­la­dul­la tai las­ket­te­lu­rin­tees­sä. Kåls­jö suo­jaa ihoa, kos­teut­taa ja antaa luon­nol­li­sen UV-suo­jan.
Huu­li­ras­va sopii myös lähe­tet­tä­väk­si lah­jak­si, jota ei tar­vit­se jono­tel­la pos­tis­ta.
Tuok­sui­na iha­nat huna­ja ja kir­sik­ka.

9,90 €

[/​col] [col span=“6” span__sm=“12”] [ux_​image id=“36536” image_size=“medium”] [/​col] [/​row]

Kir­joit­ta­ja: Luo­mut­si, Mer­ja Fors­man