Cur­rent Status
Not Enrolled
Price
49 
Get Start­ed

Tämä verkkokurssi on koost­et­tu yksinker­taisek­si, help­polukuisek­si ja käytän­nön­läheisek­si koulu­tuk­sek­si juuri sin­ua varten. 

Kurssin tavoite on aut­taa sin­ua saavut­ta­maan ter­veem­pi ja kau­ni­impi iho kos­meti­ikan ympäristö­vaiku­tuk­sia uno­hta­mat­ta. Opit tämän kaiken vai­vat­tomasti, jot­ta luon­nol­lisem­paan kos­meti­ikkaan siir­tymi­nen olisi sin­ulle mah­dol­lisim­man yksinkertaista.