Palaa arvontaan täältä.

  1. Arvon­nan jär­jestäjä: Loimu Cos­met­ics / Ekokuu.fi (myöhempänä vain Ekokuu.fi) , Juvankatu, 33710 Tampere
  1. Arvon­taan voivat osal­lis­tua Suomes­sa asu­vat, 18 vuot­ta täyt­täneet henkilöt. Yksi henkilö voi osal­lis­tua arvon­taan vain yhden ker­ran. Arvon­taan eivät voi osal­lis­tua Ekokuu.fi organ­isaa­tios­sa työsken­televät henkilöt.
  2. Arvon­taan osal­lis­tu­mi­sai­ka on 7.11.2021 – 14.12.2021 klo 21.00 saak­ka. Arvon­ta suorite­taan 15.12.2021 mennessä
  3. Arvon­taan osal­lis­tu­ja suos­tuu siihen, että jär­jestäjä voi ottaa yhteyt­tä arvon­taan osal­lis­tuneeseen markki­noin­ti­tarkoituk­sis­sa. Markki­noin­nin voi perua mil­loin tahansa.
  4. Palkinto on n. 27 euron arvoinen tuotepaketti, jonka sisältö on lueteltu arvontasivulla.

  5. Jär­jestäjä sitoutuu mak­samaan lak­isääteisen arpa­jaisveron arvon­nan palkin­nos­ta sekä pos­ti­tuskus­tan­nuk­set palkin­non lähettämisestä.
  6. Palk­in­toa ei vai­hde­ta käteiseen rahaan.
  7. Arvon­nan voit­ta­jalle ilmoite­taan voitos­ta henkilöko­htais­es­ti sähkö­pos­til­la. Jär­jestäjäl­lä on oikeus julka­ista arvon­nan voit­ta­jan nimi ilman eril­listä suos­tu­mus­ta ja kor­vaus­ta. Arvon­nan voit­ta­ja voidaan myös julka­ista Ekokuu.fi:n mediois­sa, net­ti­sivuil­la, Face­bookissa ja Insta­gramis­sa. Ekokuu.fi:llä on oikeus käyt­tää arvon­nan voit­ta­jan tieto­ja omi­in markki­noin­ti­tarkoituk­si­in. Arvon­taan osal­lis­tu­jien henkilöti­eto­ja käsitel­lään Ekokuu.fi:n tieto­suo­jakäytän­tö­jen mukaises­ti. Face­book ei ole arvon­nas­sa mukana.
  8. Nämä viral­liset sään­nöt koske­vat kaikkia osal­lis­tu­jia ja osal­lis­tu­mal­la tähän arvon­taan osal­lis­tu­jat sitoutu­vat nou­dat­ta­maan näitä sään­töjä ja samal­la hyväksyvät nämä arvon­nan sään­nöt. Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­lytä ostamista ja jär­jestäjäl­lä on oikeus sääntömuutoksiin.
  9. Tieto­suo­jaseloste löy­tyy täältä.

 

Palaa arvontaan täältä.