Nestemäiset tuot­teet kuten pesuai­neet, sham­poot ja hoi­toai­neet sisältävät aina eni­ten vet­tä. Useim­mi­ten vet­tä on yli puo­let tuot­teen pai­nos­ta ja aines­osa­luet­te­lo alkaa­kin sanal­la aqua tai water, mikä tar­koit­taa, että tätä aines­osaa on eni­ten. Ulko­mais­ten nestemäisten ainei­den kulut­ta­mi­nen tar­koit­taa siis sitä että vet­tä tuo­daan rah­ti­lai­val­la jär­jet­tö­män suu­ria mää­riä Suomeen.

Kos­ka nestemäiset kos­me­tiik­ka­tuot­teet sisältävät vet­tä, niis­sä tar­vi­taan aina myös säilöntäaineita. Säilöntäaineet ovat ainei­ta, jot­ka on suun­ni­tel­tu estämään mik­ro­bi­kas­vua herkästi pilaan­tu­vis­sa tuot­teis­sa. Pala­muo­dos­sa myy­tä­viin pala­saip­puoi­hin tai ‑sham­poi­siin vet­tä ei lisä­tä, joten säi­lön­tä­ai­nei­ta­kaan ei tarvita.

Pala­saip­puat ja ‑sham­poot eivät sisällä lain­kaan syn­teet­ti­siä ten­si­de­jä, kuten Sodium Lau­ryl Sul­fa­tea ( SLS ) tai Sodium Lau­reth Sul­fa­tea ( SLES), jot­ka saa­vat nes­te­mäi­sis­sä pesuai­neis­sa vaah­don aikai­sek­si. Aito saip­pua vaah­to­aa luon­nos­taan eikä apuai­nei­ta tarvita.

Aidot luon­nol­li­set saip­puat val­mis­te­taan perin­tei­ses­ti kasviöljyistä ja lipeästä. Saip­pua hajot­taa erittäin tehok­kaas­ti likaa. Säilöntäaineiden, syn­teet­tis­ten hajus­tei­den ja emul­gaat­to­rien puut­tu­mi­nen sala­saip­puas­ta vähentää ihoärsytystä ja voi vai­kut­taa atoop­pi­sen tai pso­ria­si­si­hon oirei­luun myönteisesti.

Palas­ham­poot ovat saip­pu­aan poh­jau­tu­via hius­ten­pe­su­tuot­tei­ta, jot­ka aidois­ta kasviöljyistä teh­ty­nä ravit­se­vat hius­poh­jaa samal­la kun ne puh­dis­ta­vat hiuk­sia. Palas­ham­poo­ta on myös hel­pom­pi levittää hiuk­siin joka koh­taan, sil­lä palaa hie­ro­taan suo­raan päänahkaan tasai­ses­ti. Saip­pua­poh­jai­nen sham­poo on hellävarainen hius­poh­jal­le ja monet ovat­kin saa­neet palas­ham­pois­ta apua mm. hius­poh­jan ongel­miin, kuten hil­sei­lyyn ja kuti­naan. Saip­pua­poh­jai­nen palas­ham­poo tekee hiuk­set todel­la kuoh­keik­si ja useim­mat käyttäjät eivät kai­paa lisäksi lain­kaan muo­toi­lu­tuot­tei­ta, sil­lä hiuk­set ovat hel­pom­min muotoiltavat.

Pala­hoi­toai­neet ovat luon­nol­li­nen jat­ku­mo pala­saip­puan ja palas­ham­poon käyttäjille. Pala­hoi­toai­neis­sa yhdis­tyy sekä samat hyödyt kuin palas­ham­poos­sa­kin. Pala­hoi­toai­neen voi­daan­kin sanoa ole­van jopa paras vaih­toeh­to hiuk­sil­le­si, sil­lä juu­ri vedettömyyden ansios­ta hoi­toai­ne on täynnä ravit­se­via ainesosia.

Tot­tu­mat­to­mal­le pala­hoi­toai­neen käyttäminen saat­taa tun­tua has­sul­ta, sil­lä aine ei liu’u hiuk­sia pit­kin ja tun­nu samal­ta kuin sili­ko­nia sisäl­tä­vä hoi­toai­ne sitä levitettäessä, mut­ta jo suih­kun jälkeen hiuk­sia har­ja­tes­sa huo­maa val­ta­van eron. Hiuk­sis­ta tulee aidos­ti hel­pos­ti kam­mat­ta­vat ja ravitut.