Mitä on luonnonkosmetiikka?

Luon­non­kos­me­tii­kal­la tar­koi­te­taan ihon­hoi­toon käytettäviä tuot­tei­ta sekä ihol­le tar­koi­tet­tu­ja pesuai­nei­ta ja meik­ke­jä, joi­den val­mis­tuk­ses­sa on käytetty mah­dol­li­sim­man pal­jon luon­nos­ta peräisin ole­via aine­so­sia. Kos­ka min­kään­lais­ta lakia tai ase­tus­ta luon­non­kos­me­tii­kan kri­tee­reil­le ei ole ole­mas­sa, on käy­tän­nös­sä luon­non­kos­me­tii­kan mää­rit­te­ly jokai­sen omal­la vas­tuul­la. Maa­il­mal­la on ole­mas­sa luon­non­kos­me­tii­kan ser­ti­fioin­ti­ta­ho­ja, joil­la lähes kai­kil­la on omat kri­tee­rin­sä. Jot­kut ser­ti­fi­kaa­tit hyväk­sy­vät esi­mer­kik­si ihoa ärsyt­tä­viä sur­fak­tant­te­ja sekä aller­gi­soi­via hajus­tei­ta, joi­ta ehkä joku toi­nen halu­aa vält­tää. Ser­ti­fi­kaa­tit anta­vat hyvän ns. kehyk­sen läh­teä tut­kai­le­maan tar­kem­min omia kos­me­tiik­ka­va­lin­to­ja. On siis täy­sin kulut­ta­jas­ta itses­tään kiin­ni, min­kä­lai­sin kri­tee­rein hän käyt­tä­mi­ään tuot­tei­ta valit­see ja luon­non­kos­me­tii­kak­si kutsuu.

Ylei­ses­ti aja­tel­laan, että luon­non­kos­me­tii­kan val­mis­tuk­ses­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta raa­ka-ainei­den alkuperään sekä sii­hen, miten tuot­teen elin­kaa­ri vai­kut­taa ihmi­seen ja ympäristöön. Luon­non­kos­me­tii­kan käyttäminen onkin sekä ihmi­sen, että ympäristön hyvin­voin­tia edistävä teko. Kun valit­set luon­non­kos­me­tii­kan, autat kehoa­si voi­maan parem­min, alkaen ihostasi.

Luon­non­kos­me­tii­kan hiilijalanjälki pyri­tään saa­maan mah­dol­li­sim­man pie­nek­si, sil­lä raa­ka-aineet pyritään löytämään mah­dol­li­sim­man läheltä ja vas­tuul­li­ses­ti tuo­tet­tui­na. Tuot­tei­den pak­kauk­set ovat yleen­sä täysin kierrätettäviä sekä muovittomia.

Luon­non­kos­me­tii­kan kuo­ri­vis­sa tuot­teis­sa väl­te­tään käyt­tä­mäs­tä mik­ro­muo­via sekä nano­muo­via, mut­ta “rakei­suus” saa­daan aikaan luon­non­tuot­teil­la. Kos­ka tuot­teet tulee olla mah­dol­li­sim­man täydellisesti ja nopeas­ti bio­ha­joa­va, se ei myöskään kuor­mi­ta ympäristöä läheskään niin pal­jon kuin tavan­omai­nen kosmetiikka.

Vaik­ka mikään kos­me­tiik­ka ei voi luva­ta esim. atoop­pi­sen ihot­tu­man pois­tu­mis­ta, moni ihmi­nen on saa­nut hel­po­tus­ta atoop­pi­seen ihot­tu­maan alet­tu­aan tar­kas­te­le­maan omien kos­me­tiik­ka­va­lin­to­jen­sa aine­so­sia. Usein huo­ma­taan­kin, että esi­mer­kik­si pesuai­neis­sa on val­ta­va mää­rä aivan lii­an tehok­kaas­ti pese­viä aine­so­sia, jot­ka hait­taa­vat ihon nor­maa­lia toimintaa.

Lii­an pese­vät pesuai­neet ovat ylei­nen syy esi­mer­kik­si ato­pi­aan ja ihot­tu­maan ihol­la. Aidos­ti hoi­ta­va kos­me­tiik­ka ravit­see ihoa luon­nol­li­ses­ti, sil­lä niis­sä käytetään esim. kylmäpuristettuja kasviöljyjä, eikä se sisäl­lä ihoa ärsyt­tä­viä ja tuk­ki­via tai tuleh­dus­ta yllä­pi­tä­viä kemikaaleja.

Kun haluat panos­taa laa­duk­kaa­seen, ihol­le­si luon­nol­li­sen hyvään tuot­tee­seen, valit­se käy­tet­tä­vät tuot­tee­si sen mukaan, kuin­ka pal­jon se sisäl­tää aidos­ti hoi­ta­via raa­ka-ainei­ta, jot­ka ovat mah­dol­li­sim­man ongel­mat­to­mia myös ympä­ris­tön ja esi­mer­kik­si vesis­tö­jen kan­nal­ta. Ns. täyt­tä tava­raa ole­vat tuot­teet ovat hyvin­kin riit­toi­sia ja pääset var­mis­ta­maan ihol­le­si hyvät luon­nol­li­set raa­ka-aineet ja samal­la luon­to­kin kiittää.

Tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­sa käytetään siis mah­dol­li­sim­man yksin­ker­tai­sia mene­tel­miä jot­ka säilyttävät raa­ka-ainei­den luon­nol­li­set omi­nai­suu­det. Eläinten ja ympäristön hyvin­voin­nis­ta huo­leh­di­taan kai­kis­sa tuo­tan­non vai­heis­sa, eikä eläinkokeita sal­li­ta missään olosuhteissa.

Kos­ka kyse on ihol­le käytettävistä tuot­teis­ta, kaik­kien tuot­tei­den tuli­si olla tur­val­li­sia käyttää. Jokai­nen mark­ki­noil­le saa­tet­ta­va kos­me­tiik­ka­tuo­te käy läpi tiu­kat tur­val­li­suus- ja säi­ly­vyys­tes­tit ennen myyn­ti­lu­paa, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti mark­ki­noil­la on jät­ti­mäi­siä kos­me­tiik­ka­val­mis­ta­jia, jon­ka etu­na on saa­da ainoas­taan tuo­tet­tua mah­dol­li­sim­man edul­li­sia tuot­tei­ta kulut­ta­jil­le välit­tä­mät­tä esi­mer­kik­si säi­lön­tä­ai­nei­den, hajus­tei­den tai akry­laat­tien pitkäaikaisvaikutuksista.

Suo­mes­sa aidos­ti hoi­ta­vaa luon­non­kos­me­tiik­kaa val­mis­ta­vat yri­tyk­set ovat myös mones­ti pie­niä pk-yrityksiä.

Vas­tuul­lis­ten kos­me­tiik­ka­val­mis­ta­jien tunnusmerkkejä:

  • Suo­si­vat raa­ka-aineis­saan ser­ti­fioi­tua luomulaatua
  • Uha­na­lai­sia kas­ve­ja ei tie­ten­kään käytetä eikä gee­ni­muun­nel­tu­jen raa­ka-ainei­den käyttöä kat­so­ta hyväl­lä lainkaan
  • Raa­ka-ainei­den hank­ki­mi­nen ei saa tuho­ta mai­se­maa tai saas­tut­taa ympäristöä.
  • Syn­teet­tis­ten hajus­tei­den, säilöntäaineiden ja väriaineiden käyttöä vältellään
  • Sili­ko­nit, kloo­ri sekä mineraaliöljyt, esim. para­fii­ni ja vase­lii­ni eivät kuu­lu raaka-ainelistaan
  • Eläinperäisistä raa­ka-aineis­ta ainoas­taan mehiläisvaha ja lano­lii­ni (vil­la­ras­va) ovat sal­lit­tu­ja, mut­ta usein niil­le­kin on löydetty tuot­tei­siin vegaa­ni­nen vaihtoehto.
  • Tuot­teis­sa käytettyjen raa­ka-ainei­den tulee siis olla mah­dol­li­sim­man vähän pro­ses­soi­tu­ja, esi­mer­kik­si kas­viöl­jyt oli­si hyvä olla kylmäpuristettuja

Luon­non­kos­me­tiik­kaa käyttävä hen­ki­lö välttyy altis­tu­mas­ta suu­rel­le jou­kol­le syn­teet­ti­siä kemi­kaa­le­ja, joi­den mah­dol­li­sia pit­kä­ai­kai­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia ei vie­lä edes tie­de­tä. Vaik­ka tavan kos­me­tiik­ka­tuot­tei­den käyttäjän iho oli­si­kin hyvässä kun­nos­sa, syn­teet­ti­sil­le säilöntäaineille sekä hajus­teil­le altis­tu­mi­nen pidemmällä aikavälillä saat­taa aiheut­taa her­kis­ty­mis­reak­tioi­ta ja yli­herk­kyyt­tä jot­ka ilmenevät vas­ta vuo­sien syn­teet­tis­ten kemi­kaa­lien käyttämisen jälkeen.

Tämä onkin yksi ylei­sim­mis­tä syis­tä luon­non­kos­me­tiik­kaan tai niin sano­tus­ti puh­taam­paan kos­me­tiik­kaan siir­ty­mi­sel­le. Ris­kit her­kis­ty­mi­seen pienenevät, kun käytetään mah­dol­li­sim­man pal­jon tuot­tei­ta, joi­den raa­ka-aineet ovat luon­nol­li­sia ja usein jopa osa ruokavaliotamme.

Ihmis­ke­hon ei ole tar­koi­tus ottaa vas­taan muo­vi­joh­dan­nai­sia, para­bee­ne­ja, PEG- emul­gaat­to­rei­ta, eikä syn­teet­ti­siä hajus­tei­ta ja väriaineita. Tavan­omai­sen kos­me­tii­kan val­mis­tuk­ses­sa käy­te­tään voi­de­poh­ja­na usein pelk­kää vet­tä ja täy­te­ai­nei­ta, jot­ka voi­vat pahim­mil­laan tuk­kia esi­mer­kik­si iho­huo­ko­sia. Sii­nä käytetään myös enemmän mineraaliöljyjä, sil­lä sen vai­ku­tus pehmentää ihoa ja estää kos­teut­ta haih­tu­mas­ta aivan kuten kas­viöl­jyt­kin, mut­ta se ei kui­ten­kaan ravit­se ihoa, eli vai­ku­tus jää usein pelkästään pin­nal­li­sek­si. Lisäk­si mine­raa­liöl­jyn tuot­ta­mi­nen on ympä­ris­tön kan­nal­ta epäedullista.

Kos­me­tiik­ka­tuot­teet voi­vat sisältää ns. xenoe­stro­gee­ne­ja, jot­ka häiritsevät kehon luon­nol­lis­ta hor­mo­ni­ta­sa­pai­noa. Näistä puhu­taan ylei­sim­min hormonihäiritsijöinä. Nämä huuh­tou­tu­vat vie­mä­reis­tä veden­puh­dis­ta­moil­le, jos­sa nii­tä ei vie­lä tänä päi­vä­nä­kään saa­da puh­dis­tet­tua vesis­töis­tä. Hor­mo­ni­häi­rit­si­jät siis kul­keu­tu­vat edel­leen vesie­liöi­den, kalo­jen ja ihmis­ten ruo­ka- ja juomaveteen.

Aidos­ti hoi­ta­va luon­non­kos­me­tiik­ka voi täyttää myös viral­li­ses­ti ser­ti­fioi­dun luon­non­kos­me­tii­kan kri­tee­rit, vaik­ka tuo­te­mer­kil­lä tai yksit­täi­sel­lä tuot­teel­la ei var­si­nais­ta ser­ti­fioin­tia (eli pien­tä logoa pur­kin kyl­jes­sä) oli­si­kaan. Ser­ti­fioin­ti on usein pie­nil­le val­mis­ta­jil­le yksin­ker­tai­ses­ti lii­an kal­lis­ta. Jos tut­tua ser­ti­fi­kaat­tia ei löydy, kan­nat­taa tut­kail­la lähem­min INCI-lis­taa pak­kauk­sen takao­sas­ta. Tuo­te­si­säl­tö ker­too enem­män kuin yksit­täi­nen sertifikaatti.

Suu­ren ylei­sön kas­va­va kiin­nos­tus eko­lo­gi­sia ja luon­non­mu­kai­sia tuot­tei­ta koh­taan on myös saa­nut syn­teet­ti­sen kos­me­tii­kan val­mis­ta­jat liik­keel­le, joten viit­tauk­set luon­nol­li­suu­teen ja aitou­teen, luon­nol­li­siin raa­ka-ainei­siin kuten kas­vei­hin ja mar­joi­hin, val­mis­ta­jan oma eko­lo­go tai luon­nol­li­suut­ta tih­ku­va pur­kin ulkoa­su eivät välttämättä ker­ro tuot­teen ole­van aitoa luon­non­kos­me­tiik­kaa, vaan kysees­sä saat­taa olla perin­tei­nen viher­pe­su eli kulut­ta­jan joh­ta­mi­nen har­haan mark­ki­noin­nis­sa. Par­hai­ten viher­pe­sun tun­nis­tat, kun otat sel­vää sisäl­tää­kö esi­mer­ki­ki jojo­ba­öl­jyl­lä mark­ki­noi­tu tuo­te oikeas­ti jojo­ba­öl­jyä vai­kut­ta­vis­sa mää­rin, vai onko tuo­te pää­osin jota­kin muuta.

Vaik­ka luon­non­kos­me­tiik­ka tun­tui­si sinul­le hou­kut­te­le­val­ta vaih­toeh­dol­ta, nykyis­ten kos­me­tiik­ka­tuot­tei­den vaih­ta­mi­nen ker­ta­hei­tol­la ei ole kui­ten­kaan aina paras vaih­toeh­to, ettei puo­lik­si käytettyjä, jo ostet­tu­ja van­ho­ja kos­me­tiik­ka­tuot­tei­ta tule hei­tet­tyä pois, vaan kan­nat­taa vaih­taa tuot­teet aina yksi purk­ki ker­ral­laan, aina van­han loppuessa.