Deodor­ant­ti on kos­ke­tuk­sis­sa ihoon koko päivän ajan, joskus jopa usei­ta päiviä. Sik­si onkin eri­tyisen tärkeää, että siitä aiheu­tu­isi mah­dol­lisim­man vähän kemikaa­likuor­maa iholle. Luon­non­mukainen deodor­ant­ti onkin monille ensim­mäi­nen askel kohti luon­nonkos­meti­ikkaan siir­tymistä, sil­lä aja­tus deodor­an­tis­sa ole­vista kemikaaleista ja alu­mi­in­ista harvem­min houkut­telee käyt­tämään tavanomaisia tuotteita.

Mikäli et kaipaa kainaloi­hisi alu­mi­inia tai syn­teet­tisiä kemikaal­ic­ock­taile­ja, deodor­an­tin vai­h­t­a­mi­nen luon­nonkos­meti­ikkaan on yksi pätevä tapa vähen­tää kehon vierasainekuormaa.

Tavanomai­sis­sa antiper­spi­ran­teis­sa käytetään yleis­es­ti alu­mi­inia (tuote­selosteessa alu­mini­um chloro­hy­drate tai zir­co­ni­um), jon­ka teho perus­tuu hien muo­dos­tu­misen ehkäisyyn tukki­mal­la iho­huokoset kainalos­sa. Se myös tap­paa iholtamme vält­tämät­tömiä hyviä mikrobe­ja ja tämän vuok­si kan­nat­taa kyseenalais­taa se, mitä joka päivä iholleen laittaa.

Eri­tyis­es­ti kainalokar­vo­jaan pois­ta­van henkilöt ovat alt­ti­impia kemikaaleille, sil­lä kar­van­pois­to jät­tää iho­huokoset aina auki. Kainalot usein reagoi­vatkin punoituk­sel­la ja kirve­lyl­lä, sil­lä tavanomaiset deodor­an­tit sisältävät luon­nonkos­meti­ikas­sa kiel­let­tyjä hajustei­ta ja säilöntäaineita.

Tavanomainen deodor­ant­ti -> Teho perus­tuu alko­holi­in. Deodor­ant­ti ei estä hikoilua, mut­ta vähen­tää hajua. Vaikut­tavina aineina yleen­sä alko­holi ja hajuste.

Antiper­spi­rant­ti -> Teho perus­tuu alu­mi­ini­in, joka tukkii ihohuokoset.

Antiper­spi­rant Deodor­ant -> Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa sisältää sekä alko­ho­lia että alu­mi­inia yhdessä syn­teet­tis­ten hajustei­den ja säilön­täainei­den kanssa.

Luon­nonkos­meti­ikan deodor­ant­ti -> Teho perus­tuu antibak­teerisi­in kasvi­raa­ka-aineisi­in sekä usein ruoka­soodaan tai luon­nol­liseen suo­laan. Ei sisäl­lä edel­lä mainit­tu­ja ihoa ärsyt­täviä ainei­ta. Alu­mi­init­tomat deodor­an­tit ovat useim­miten soodapohjaisia.

Valikoimi­imme pääs­sei­den tuot­tei­den raa­ka-aineet ovat tur­val­lisia, mut­ta tehokkai­ta. Esimerkik­si Kau­ri­lan Sauna deodor­an­teis­sa on erit­täin lyhyt tuote­seloste, mut­ta deovoide on äärim­mäisen tehokas. Roll-onin ystäville erit­täin tehokas vai­h­toe­hto on Saaren Tai­ka deodorantti.