Deo­do­rant­ti on kos­ke­tuk­sis­sa ihoon koko päi­vän ajan, jos­kus jopa usei­ta päi­viä. Sik­si onkin eri­tyi­sen tär­ke­ää, että sii­tä aiheu­tui­si mah­dol­li­sim­man vähän kemi­kaa­li­kuor­maa ihol­le. Luon­non­mu­kai­nen deo­do­rant­ti onkin monil­le ensim­mäi­nen askel koh­ti luon­non­kos­me­tiik­kaan siir­ty­mis­tä, sil­lä aja­tus deo­do­ran­tis­sa ole­vis­ta kemi­kaa­leis­ta ja alu­mii­nis­ta har­vem­min hou­kut­te­lee käyt­tä­mään tavan­omai­sia tuotteita.

Mikä­li et kai­paa kai­na­loi­hi­si alu­mii­nia tai syn­teet­ti­siä kemi­kaa­licock­tai­le­ja, deo­do­ran­tin vaih­ta­mi­nen luon­non­kos­me­tiik­kaan on yksi päte­vä tapa vähen­tää kehon vierasainekuormaa.

 

Tavan­omai­sis­sa anti­pers­pi­ran­teis­sa käy­te­tään ylei­ses­ti alu­mii­nia (tuo­te­se­los­tees­sa alu­mi­nium chlo­ro­hy­dra­te tai zirco­nium), jon­ka teho perus­tuu hien muo­dos­tu­mi­sen ehkäi­syyn tuk­ki­mal­la iho­huo­ko­set kai­na­los­sa. Se myös tap­paa ihol­tam­me vält­tä­mät­tö­miä hyviä mik­ro­be­ja ja tämän vuok­si kan­nat­taa kysee­na­lais­taa se, mitä joka päi­vä ihol­leen laittaa.

Eri­tyi­ses­ti kai­na­lo­kar­vo­jaan pois­ta­van hen­ki­löt ovat alt­tiim­pia kemi­kaa­leil­le, sil­lä kar­van­pois­to jät­tää iho­huo­ko­set aina auki. Kai­na­lot usein rea­goi­vat­kin punoi­tuk­sel­la ja kir­ve­lyl­lä, sil­lä tavan­omai­set deo­do­ran­tit sisäl­tä­vät luon­non­kos­me­tii­kas­sa kiel­let­ty­jä hajus­tei­ta ja säilöntäaineita.

 

Tavan­omai­nen deo­do­rant­ti -> Teho perus­tuu alko­ho­liin. Deo­do­rant­ti ei estä hikoi­lua, mut­ta vähen­tää hajua. Vai­kut­ta­vi­na ainei­na yleen­sä alko­ho­li ja hajuste.

Anti­pers­pi­rant­ti -> Teho perus­tuu alu­mii­niin, joka tuk­kii ihohuokoset.

Anti­pers­pi­rant Deo­do­rant -> Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa sisäl­tää sekä alko­ho­lia että alu­mii­nia yhdes­sä syn­teet­tis­ten hajus­tei­den ja säi­lön­tä­ai­nei­den kanssa.

Luon­non­kos­me­tii­kan deo­do­rant­ti -> Teho perus­tuu anti­bak­tee­ri­siin kas­vi­raa­ka-ainei­siin sekä usein ruo­ka­soo­daan tai luon­nol­li­seen suo­laan. Ei sisäl­lä edel­lä mai­nit­tu­ja ihoa ärsyt­tä­viä ainei­ta. Alu­mii­nit­to­mat deo­do­ran­tit ovat useim­mi­ten soodapohjaisia.

 

Vali­koi­miim­me pääs­sei­den tuot­tei­den raa­ka-aineet ovat tur­val­li­sia, mut­ta tehok­kai­ta. Esi­mer­kik­si Kau­ri­lan Sau­na deo­do­ran­teis­sa on erit­täin lyhyt tuo­te­se­los­te, mut­ta deo­voi­de on äärim­mäi­sen teho­kas. Roll-onin ystä­vil­le erit­täin teho­kas vaih­toeh­to on Saa­ren Tai­ka deodorantti.