Luon­non­kos­me­tiik­kaan siir­ty­mi­sen myö­tä on luon­nol­lis­ta, että eko­lo­gi­sem­paa ajattelua
halu­aa vie­dä pidem­mäl­le. Kemi­kaa­lial­tis­tus­ta tapah­tuu­kin myös run­saas­ti kodin sii­vouk­sen ja
puh­taa­na­pi­don yhtey­des­sä. Eko­lo­gi­sil­la ja bio­ha­joa­vil­la aineil­la sii­vous onkin hyvä tapa vält­tää turhia
vesis­tö­jä tuhoa­via kemi­kaa­le­ja lop­pu­tu­lok­ses­ta tin­ki­mät­tä. Useim­mil­le ihmi­sil­le tutuik­si ovat
tul­leet­kin jo esi­mer­kik­si sii­vous­saip­pua, pyyk­kie­tik­ka, imu­roin­ti­puu­te­ri ja eko­lo­gi­set pyykinpesuaineet.

Eko­lo­gi­nen sii­vous tar­koit­taa ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä sii­vousai­nei­ta ja jot­ka ovat myös
käyt­tä­jäl­leen tur­val­li­sia. Eko­lo­gi­set sii­vous­tuot­teet voi­vat mer­kit­tä­väs­ti vähentää
sii­vouk­ses­ta ympä­ris­töl­le muo­dos­tu­vaa rasi­tus­ta, sil­lä edel­leen lii­an har­va tulee
aja­tel­leek­si sitä, mitä omil­le lika­ve­sil­le tapah­tuu sen jäl­keen, kun ne on las­ke­nut lavuaarin
kaut­ta alas. Vaik­ka suu­ri osa vedes­tä saa­daan puh­dis­tet­tua jätevedenpuhdistamossa,
pesuai­ne­jää­miä ja mik­ro­muo­ve­ja pää­see sil­ti jäte­ve­sien kaut­ta myös jär­viin ja muil­le vesia­lueil­le, joi­hin ne
eivät kuulu.

Monis­sa tavan­omai­sis­sa tis­kiai­neis­sa, pyy­kin­pe­suai­neis­sa sekä muis­sa pesuai­neis­sa on
todel­la her­kis­tä­viä ja aller­gi­soi­via aine­so­sia. Eri­tyi­ses­ti ris­kit ter­vey­del­le tule­vat esiin suihkepullojen
käyt­tä­mi­ses­sä, kos­ka kemi­kaa­lit kul­keu­tu­vat sitä käy­tet­täes­sä hel­pos­ti syväl­le keuhkoihin
sii­vousai­neen sisäl­täes­sä vesi­pi­sa­roi­ta mik­ros­koop­pi­sen pie­nek­si pilk­ko­via aineita.
Useat syn­teet­ti­set hajus­teet rea­goi­vat ilmas­sa ole­van otso­nin kans­sa myr­kyl­li­sik­si tuot­teik­si, jois­ta tun­ne­tuim­pia ovat for­mal­de­hy­di, gly­ok­saa­li ja metyy­ligly­ok­saa­li, jot­ka ovat hen­gi­tet­täes­sä myr­kyl­li­siä. Monis­sa nes­te­mäi­sis­sä pesuai­neis­sa on lisäk­si eri­tyi­sen pal­jon vet­tä, joka tar­koit­taa myös run­saas­ti säi­lön­tä­ai­nei­ta. Vesi täy­tyy tie­ten­kin säi­löä kemi­kaa­leil­la, muu­ten se pilaantuu.

  • Puh­dis­tusai­nei­den käyt­tö ja teho perus­tuu ylei­ses­ti ainei­den pH-arvoon: Eko­lo­gi­nen yleis­puh­dis­tusai­ne, esi­mer­kik­si vede­tön sii­vous­saip­pua, pH-arvo on 7–8 välillä
  • Lie­väs­ti emäk­si­nen puh­dis­tusai­ne ras­va- ja val­kuai­sai­ne­tah­roil­le, pH-arvo 8–10 välil­lä. Ruo­ka­soo­dan pH-arvo on lie­väs­ti emäk­si­nen, noin 8,5 pH-asteikolla
  • Hapan puh­dis­tusai­ne kalk­ki­saos­tu­mien ja ‑tah­ro­jen pois­toon sekä hel­lään desin­fioin­tiin. Etik­ka ja sit­ruu­na­hap­po ovat pH-astei­kol­la hap­pa­mia ainei­ta, joi­den pH-arvo on noin 3

Paras vaih­toeh­to eko­lo­gi­sem­paan puh­dis­tuk­seen onkin koti­mai­nen sii­vous­saip­pua, jon­ka tuok­sut ovat peräi­sin luon­nol­li­sis­ta etee­ri­sis­tä öljyistä.