Luon­nonkos­meti­ikkaan siir­tymisen myötä on luon­nol­lista, että ekol­o­gisem­paa ajattelua
halu­aa viedä pidem­mälle. Kemikaalialtistus­ta tapah­tuukin myös run­saasti kodin siivouk­sen ja
puh­taanapi­don yhtey­dessä. Ekol­o­gisil­la ja bio­ha­joav­il­la aineil­la siivous onkin hyvä tapa vält­tää turhia
vesistöjä tuhoavia kemikaale­ja lop­putu­lok­ses­ta tin­kimät­tä. Useim­mille ihmisille tutuik­si ovat
tulleetkin jo esimerkik­si siivous­saip­pua, pyykki­etik­ka, imuroin­tipu­u­teri ja ekol­o­giset pyykinpesuaineet.

Ekologi­nen siivous tarkoit­taa ympäristöys­täväl­lisiä siivou­sainei­ta ja jot­ka ovat myös
käyt­täjälleen tur­val­lisia. Ekol­o­giset siivous­tuot­teet voivat merkit­tävästi vähentää
siivouk­ses­ta ympäristölle muo­dos­tu­vaa rasitus­ta, sil­lä edelleen liian har­va tulee
ajatelleek­si sitä, mitä omille likavesille tapah­tuu sen jäl­keen, kun ne on laskenut lavuaarin
kaut­ta alas. Vaik­ka suuri osa vedestä saadaan puhdis­tet­tua jätevedenpuhdistamossa,
pesuaine­jäämiä ja mikro­muove­ja pääsee silti jätevesien kaut­ta myös järvi­in ja muille vesialueille, joi­hin ne
eivät kuulu.

Monis­sa tavanomai­sis­sa tiski­aineis­sa, pyyk­in­pe­suaineis­sa sekä muis­sa pesuaineis­sa on
todel­la herk­istäviä ja aller­gisoivia aine­sosia. Eri­tyis­es­ti riskit ter­vey­delle tule­vat esi­in suihkepullojen
käyt­tämisessä, kos­ka kemikaalit kulkeu­tu­vat sitä käytet­täessä hel­posti syvälle keuhkoihin
siivou­saineen sisältäessä vesip­is­aroi­ta mikroskoop­pisen pienek­si pilkkovia aineita.
Use­at syn­teet­tiset hajus­teet reagoi­vat ilmas­sa ole­van otsonin kanssa myrkyl­lisik­si tuot­teik­si, joista tun­ne­tu­impia ovat formalde­hy­di, glyok­saali ja metyyliglyok­saali, jot­ka ovat hen­gitet­täessä myrkyl­lisiä. Monis­sa nestemäi­sis­sä pesuaineis­sa on lisäk­si eri­tyisen paljon vet­tä, joka tarkoit­taa myös run­saasti säilön­täainei­ta. Vesi täy­tyy tietenkin säilöä kemikaaleil­la, muuten se pilaantuu.

  • Puhdis­tu­sainei­den käyt­tö ja teho perus­tuu yleis­es­ti ainei­den pH-arvoon: Ekologi­nen yleis­puhdis­tu­saine, esimerkik­si vede­tön siivous­saip­pua, pH-arvo on 7–8 välillä
  • Lievästi emäksi­nen puhdis­tu­saine ras­va- ja valkuai­saine­tahroille, pH-arvo 8–10 välil­lä. Ruoka­soodan pH-arvo on lievästi emäksi­nen, noin 8,5 pH-asteikolla
  • Hapan puhdis­tu­saine kalkkisaos­tu­mien ja ‑tahro­jen pois­toon sekä hel­lään desin­fioin­ti­in. Etik­ka ja sitru­u­na­hap­po ovat pH-asteikol­la hap­pamia ainei­ta, joiden pH-arvo on noin 3

Paras vai­h­toe­hto ekol­o­gisem­paan puhdis­tuk­seen onkin koti­mainen siivous­saip­pua, jon­ka tuok­sut ovat peräisin luon­nol­li­sista eteeri­sistä öljyistä.