Jon­kin aikaa sit­ten aktii­vi­hii­len käyt­tä­mi­nen ham­pai­den val­kai­sus­sa tuli var­si­nai­nen hit­ti, sil­lä se on help­po ja nopea kei­no pois­taa pin­nal­li­sia vär­jäy­ty­miä ham­pais­ta. Tätä mus­taa aktii­vi­hiil­tä myy­dään­kin tänä päi­vä­nä jau­hee­na, ham­mas­tah­na­na sekä jopa hammaslankana!

Hii­li­ham­mas­tah­na on siis luon­non­mu­kai­nen val­kai­se­va ham­mas­tah­na. Omis­ta miel­ty­myk­sis­tä­si riip­puen voit yleen­sä vali­ta joko fluo­ril­lis­ta tai fluo­ri­ton­ta versiota.

Aktii­vi­hii­len teho perus­tuu sii­hen, että se imee pin­nal­li­set vär­jäy­ty­mät pois ham­pais­ta. Tämä on erin­omai­nen luon­nol­li­nen tapa val­kais­ta ham­pai­ta, sil­lä yli­mää­räi­siä kemi­kaa­le­ja ei käy­te­tä lainkaan.

Aktii­vi­hii­li val­mis­te­taan useim­mi­ten puus­ta tai koo­kos­päh­ki­nän kuo­res­ta, joten se on täy­sin luonnontuote.

Mus­taa ham­mas­tah­naa tai jau­het­ta käy­tet­täes­sä on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että aktii­vi­hii­len lii­al­li­nen käyt­tö voi teh­dä kiil­tä­väs­tä ham­paan kiil­tees­tä ajan myö­tä mat­ta­pin­tai­sen. Hii­li­ham­mas­tah­naa käyt­täes­sä kan­nat­taa siis pitää sään­tö­nä esi­mer­kik­si sitä, että käyt­tää sil­loin täl­löin tuu­bin ker­ral­laan. Aina paras kei­no pitää ham­paat val­koi­si­na on vält­tää vär­jää­viä ruo­ka- ja juo­ma-ainei­ta, kuten kah­via, tupa­koin­tia, puna­vii­niä ja lakritsia.

 

  • Miten jau­he­mais­ta aktii­vi­hiil­tä käy­te­tään hampaidenvalkaisussa?

 

  1. Pese ham­paat ihan taval­li­ses­ti hammastahnalla
  2. Kas­te­le ham­mas­har­ja ja pai­na varo­vas­ti har­jaa jauheeseen
  3. Halu­tes­sa­si voit lait­taa vie­lä hie­man ham­mas­tah­naa mukaan
  4. Har­jaa ham­paa­si nor­maa­liin tapaan
  5. Huuh­te­le koko suu huolellisesti

Val­kai­se­vaa hii­li­ham­mas­tah­naa voi käyt­tää aivan kuten tavan­omais­ta­kin ham­mas­tah­naa, eikä sitä käyt­täes­sä tar­vit­se pes­tä ham­pai­ta kah­teen kertaan.