Appel­sii­nien ja mui­den sit­rus­he­del­mien vil­je­lys­sä käy­te­tyt tor­jun­ta-aineet ovat aiheut­ta­neet huol­ta. Tor­jun­ta-aineil­le pahim­min aller­gi­set saat­ta­vat saa­da jopa ihot­tu­maa sit­rus­he­del­mien kos­ket­te­lus­ta.

Tans­ka­lai­nen THINK Che­micals ‑jär­jes­tö tes­ta­si 12 appel­sii­ni­me­hun tor­jun­ta-aine­jää­miä. Tulok­set oli­vat posi­tii­vi­nen yllä­tys. Vain yhdes­tä tut­ki­tus­ta appel­sii­ni­me­hus­ta löy­tyi jää­miä tor­jun­ta-aineis­ta. Näyt­teet tut­kit­tiin 500 tor­jun­ta-aineen varal­ta.

Yhdes­tä mehu­näyt­tees­tä löy­tyi nel­jää tor­jun­ta-ainet­ta: enilco­nazo­lea, benzi­mi­dazo­lea, eräs­tä neo­ni­ko­ti­noi­dia ja pyri­me­ta­niii­lia.

appelsiinimehut_kemikaalitutka

Vih­reäl­lä on mer­kit­ty mehut, jois­sa ei havait­tu lain­kaan tor­jun­ta-ainei­ta. Kel­tai­sel­la on mer­kit­ty mehu, jos­ta löy­tyi nel­jää tor­jun­ta-ainet­ta. Tor­jun­ta-ainei­den pitoi­suu­det oli­vat kui­ten­kin pie­niä.

Osaa mehuis­ta saa myös Suo­mes­ta. Valsø­lil­le-mehua myy­dään Suo­mes­sa nimel­lä Bräm­hults.

Läh­de ja kuva­kaap­paus:
Taenk Kemi