Vähen­nä muo­via keit­tiös­tä näil­lä käte­vil­lä vin­keil­lä.

1. Kes­to­kas­si

Ensim­mäi­nen vink­ki on itses­tään­sel­vä. Monil­ta kui­ten­kin vie­lä­kin unoh­tuu kaup­pa­kas­si kaup­paan läh­dös­sä. Pidä yksi kes­to­kaup­pa­kas­si aina lau­kus­sa­si ja toi­nen ulko-oven lähel­lä. Näin muka­na­si kul­kee aina kaup­pa­kas­si. Tai sit­ten läh­ties­sä­si oves­sa tai oven­pie­les­sä roik­ku­va kas­si muis­tut­taa että kas­si pitää ottaa mukaan.

2. Ros­ka­pus­si­na ruo­ka­pak­kaus

Moni har­mit­te­lee, että jos käyt­tää kes­to­kas­se­ja, täy­tyy ostaa muo­vi­pus­se­ja ros­ka­pus­seik­si. Ei tar­vit­se. Useim­mi­ten kau­pas­ta tulee kui­ten­kin ostet­tua jotain muo­viin pakat­tua ruo­kaa. Esi­mer­kik­si sip­si­pus­si tai jää­te­lö­ra­sia toi­mii hyvin ros­ka­pus­si­na. Muis­ta, mitä vähem­män ostat muo­viin pakat­tua, sitä vähem­män ros­kaa koto­na syn­tyy!

3. Lasia ruu­an säi­ly­tyk­seen!

Ruo­ka kan­nat­taa muo­vis­ten astioi­den sijaan säi­lyt­tää lasi­ses­sa, teräk­si­ses­sä tai keraa­mi­ses­sa astias­sa. Näis­tä mate­ri­aa­leis­ta ei imey­dy kemi­kaa­le­ja ruo­kiin. Muo­vi­ke­mi­kaa­lit liu­ke­ne­vat eri­tyi­ses­ti hap­pa­maan sekä ras­vai­seen ruo­kaan.

4. Heip­pa muo­vi­kel­mul­le — mehi­läis­va­ha­kää­re pelas­taa

Lope­ta muo­vis­ten kää­rei­den käyt­tö. “Elmu­kel­mun” voi kor­va­ta luo­mu­laa­tui­ses­ta puu­vil­las­ta val­mis­te­tul­la mehi­läis­va­ha­kää­reel­lä. Mehi­läis­va­ha­kää­re sisäl­tää mehi­läis­va­han lisäk­si pih­kaa, joka edis­tää ruu­an säi­ly­mis­tä. Yksi mehi­läis­va­ha­kää­re kes­tää käy­tös­sä noin vuo­den. Mehi­läis­va­ha­kää­re pes­tään käy­tön jäl­keen kyl­mäl­lä vedel­lä ja tar­vit­taes­sa hyvin lai­meal­la saip­pual­la.

5. Vaih­da muo­vi­set juo­ma­pul­lot ja kes­to­mu­kit lasiin tai teräk­seen

Muo­vi­set pul­lot ja kes­to­mu­kit kan­nat­taa vaih­taa lasi­siin. Myös kuu­miin, hap­pa­miin ja ras­vai­siin ruo­kiin voi liu­e­ta muo­vi­ke­mi­kaa­le­ja säi­ly­ty­sas­tias­ta. Lasi­set ja teräk­si­set vaih­toeh­dot ovat kemial­li­ses­ti vakai­ta eikä niis­tä liu­ke­ne mitään yli­mää­räis­tä. Muo­vi­seen pul­loon tulee myös hel­pos­ti mik­ro­naar­mu­ja, jot­ka toi­mi­vat bak­tee­rien kas­vua­lus­ta­na. Niin­pä lasi­nen tai teräk­si­nen juo­ma-astia on myös hygie­ni­sem­pi.

6. Lope­ta nes­te­mäi­sen astian­pe­suai­neen käyt­tö — pala­saip­pual­la voi tis­ka­ta

Taval­li­set nes­te­mäi­set astian­pe­suai­neet on pakat­tu muo­vi­pul­loon, sil­lä nes­te­mäi­nen astian­pe­suai­ne sisäl­tää run­saas­ti vet­tä. Saman saman pesu­te­hon saa aikaan pala­saip­pual­la. Nes­te­mäi­ses­tä astian­pe­suai­nees­ta jopa 70–90% voi olla vet­tä, lisäk­si nes­te­mäi­set pesuai­neet sisäl­tä­vät run­saas­ti ter­vey­del­le ja ympä­ris­töl­le hai­tal­li­sia ainei­ta, kuten sul­faat­te­ja, syn­teet­ti­siä hajus­tei­ta ja säi­lön­tä­ai­nei­ta. Lai­men­net­tu­jen ainei­den kul­jet­ta­mi­nen ympä­ri maa­pal­loa kuor­mit­taa ympä­ris­töä. Valit­se siis pah­viin pakat­tu aito tis­kaus­saip­pua.

Täs­tä voit kat­soa, miten pala­saip­pual­la tis­kaa­mi­nen onnis­tuu käy­tän­nös­sä:

7. Pui­nen leik­kuu­lau­ta on hygie­ni­nen

Vaih­da muo­vi­nen leik­kuu­lau­ta pui­seen. Tut­ki­mus­ten mukaan pui­nen leik­kuu­lau­ta on muo­vis­ta leik­kuu­lau­taa hygie­ni­sem­pi. “Wiscon­sin-Madi­so­nin yli­opis­ton tut­ki­muk­sis­sa todet­tiin jo vuon­na 1993, että monet bak­tee­rit kuo­le­vat itsek­seen pui­sel­la leik­kuu­alus­tal­la, mut­ta jää­vät eloon muo­vi­sel­la.”

8. Käy­tä puis­ta tis­ki­har­jaa tai tis­ki­har­jaa jos­sa on vaih­to­pää

Vaih­da muo­vi­nen, tien­sä pää­hän tul­lut tis­ki­har­ja pui­seen tis­ki­har­jaan. Samoin kuin pui­nen leik­kuu­lau­ta, on pui­nen tis­ki­har­ja­kin hygie­ni­nen. Har­jan pitää antaa kui­vua käy­tön välil­lä. Myös vaih­to­pääl­lä varus­te­tut tis­ki­har­jat ovat parem­pi vaih­toeh­to.

9. Lope­ta tavan­omais­ten muo­vis­ten tis­ki­rät­tien käyt­tö

Taval­li­set tis­ki- ja sii­vous­lii­nat on val­mis­tet­tu muo­vis­ta. Tis­ki­rät­tiä käy­tet­täes­sä, sitä huuh­dot­taes­sa ja puris­tel­les­sa muo­vi­ses­ta tis­ki­rä­tis­tä irto­aa mik­ro­muo­via, joka voi pää­tyä luon­toon. Vaih­da muo­set tis­ki- ja sii­vous­lii­nat luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta val­mis­tet­tui­hin laa­duk­kai­siin tis­ki­lii­noi­hin, Esi­mer­kik­si puu­vil­las­ta tai pel­la­vas­ta tai nii­den sekoi­tuk­ses­ta val­mis­tet­tu tis­ki­lii­na kes­tää ja on laa­du­kas käy­tös­sä.

Tutus­tu muo­vit­to­miin talous­tar­vik­kei­siin täs­tä.