Juh­la­suun­nit­te­li­ja Nina Lap­pa­lai­nen ker­too, miten saat eko­lo­gi­set ja näyt­tä­vät juh­lat pik­ku­ra­hal­la.

Upei­den juh­lien ei tar­vit­se mak­saa mal­tai­ta ja kuor­mit­taa ympä­ris­töä. Kokei­le näi­tä eko­vink­ke­jä:

1. Aloi­ta pen­ko­mal­la kaap­pe­ja

Mie­ti, miten voi­sit hyö­dyn­tää jo ole­mas­sa ole­via esi­nei­tä. Jos omis­ta kaa­peis­ta ei löy­dy sopi­vaa rekvi­siit­taa, lai­naa tutuil­ta­si.

Tee esim. ser­viet­te­jä, vii­re­jä, tyy­ny­jä ja ver­ho­ja van­hois­ta pus­si­la­ka­nois­ta, pöy­tä­lii­nois­ta ja vaat­teis­ta.

3. Käy­tä luon­nos­ta löy­ty­viä mate­ri­aa­le­ja

Kerää kuk­kia, oksia, kaar­naa, kiviä, hei­nää ja sam­mal­ta ja jäkä­lää (maa­no­mis­ta­jan luval­la). Tal­vi­sin var­sin­kin män­nyn oksat ja var­vut näyt­tä­vät hyväl­tä pöy­däl­lä.

Luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta saa myös  näyt­tä­viä krans­se­ja.

4. Kier­rä kirp­pu­to­re­ja ja kier­rä­tys­kes­kuk­sia

Jo muu­ta­mal­la eurol­la voi teh­dä löy­tö­jä: astioi­ta, haus­ko­ja asu­ja, juh­la­vaat­tei­ta, tape­tin­pa­lo­ja, kan­kai­ta, koris­te-esi­nei­tä, mal­ja­koi­ta, puu­laa­ti­koi­ta…

5. Tuu­naa

Tuu­naa­mal­la saat per­soo­nal­lis­ta rekvi­siit­taa! Hie­man maa­lia, ompe­lua tai pien­tä asker­te­lua ja van­hat esi­neet saa­vat uusia käyt­tö­tar­koi­tuk­sia.

6. Pyy­dä aineet­to­mia lah­jo­ja

Sano ei tur­hal­le tava­ral­le: pyy­dä lah­jat aineet­to­mi­na. Toi­vo esim. elä­mys­tä tai jotain kier­rä­tet­tyä – jo se luo oman maus­teen­sa juh­liin: mitä kier­rä­tet­tyä kukin vie­ras toi?

Lue lisää ideoi­ta aineet­to­miin lah­joi­hin!

7. Eko­lo­gi­nen menu

Tar­joi­le kas­vis­pi­tois­ta ruo­kaa ja suo­si lähi­ruo­kaa. Suun­nit­te­le menu huo­lel­la, jot­ta ruo­kaa ei pää

8. Vuo­kraa ja lai­naa asu

Juh­la­pu­kua käy­te­tään usein vain ker­ran tai pari. Vuo­kraa­mois­ta voit lai­na­ta upei­ta asu­ja ja usein sääs­tät pit­kän pen­nin.

Löy­tyi­si­kö ystä­väl­tä­si tai sisa­ruk­sel­ta­si sopi­vaa asua?

Tutus­tu Nina Lap­pa­lai­seen:

www.facebook.com/whitevintagesisustusliike/

Ins­ta­gram – whi­te­vin­ta­ge­si­sus­tus­lii­ke